Lista rankingowa KOW

W dniu 30.03.2017 r. odbyło się Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków  złożonych w ramach projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele:  Powiatowego Urzędu Pracy ze Strzelec Krajeńskich Pani Magdalena Martyniszyn, Powiatowego Urzędu Pracy z Gorzowa Wlkp. Pan Adam Kamilewicz oraz przedstawiciel SWMP, który jest Przewodniczącym Komisji Pan Tadeusz Kałuziak. Na posiedzeniu zostało rozpatrzonych 5 wniosków : 3 wnioski pozytywnie , 1 został wycofany przez wnioskodawcę , 1 nie podlegał ocenie merytorycznej z powodu braków formalnych.

LISTA RANKINGOWA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY W NOWYCH LUB ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH BĄDŹ W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ, POD WARUNKIEM PRZEKSZTAŁCENIA TYCH PODMIOTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 ? 2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne. Działanie 7.3 Ekonomia społeczna, Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna ? projekty konkursowe, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer projektu: RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/16

LISTA RANKINGOWA 3

 

LP.

NR WNIOSKU

ŚREDNIA PKT

KWOTA WNIOSKOWANA DOTACJI

KWOTA PRZYZNANA DOTACJI

WSPARCIE POMOSTOWE

PRZYZNANO/NIE PRZYZNANO/ NIE DOTYCZY

1

6/LOWES/D/2017

——–

120 000,00

NIE DOKOKONANO OCENY ZE WZGLĘDU NA BRAKI FORMALNE

NIE DOKOKONANO OCENY ZE WZGLĘDU NA BRAKI FORMALNE

2

7/LOWES/D/2017

———-

120 000,00

WNIOSEK WYCOFANY NA PROŚBĘ WNIOSKODAWCY

WNIOSEK WYCOFANY NA PROŚBĘ WNIOSKODAWCY

3

9/LOWES/D/2017

120

120 000,00

120 000,00

PRZYZNANO

4

10/LOWES/D/2017

120

120 000,00

120 000,00

PRZYZNANO

5

8/LOWES/D/2017

98,33

120 000,00

90 000,00

PRZYZNANO

 

Przewodniczący KOW

Tadeusz Kałuziak

Dodaj komentarz