Otwarty konkursu ofert na wybór operatora projektu pn.: “Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe”

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 ? ust. 4, art. 16-16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz na podstawie “Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku” przyjętego uchwałą nr XXV/352/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14 listopada 2016 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2016 r. pozycja 2305) podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora projektu pn.: “Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe” – Budżet Inicjatyw Obywatelskich, któremu zleca się obsługę projektu i dokonanie wyboru ofert.   Oferty na realizację zadania publicznego należy złożyć w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia17 kwietnia 2017 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.   Szczegóły w linku: http://www.bip.lubuskie.pl/573/2166/Ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert_na_wybor_operatora_projektu__0D_0Apn__3A__E2_80_9ELubuskie_Inicjatywy_Mlodziezowe_E2_80_9D__E2_80_93_Budzet_Inicjatyw_Obywatelskich_2C_ktoremu__0D_0Azleca_sie_obsluge_projektu_i_dokonanie_wyboru_ofert___0D_0A/

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. zakupu hali namiotowej

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem procedury zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup hali namiotowej i namiotów  dot. zapytania ofertowego z dnia 14.03.2017 roku do projektu Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  informuję Państwa, iż w związku z upublicznieniem oraz dostarczeniem zapytań osobiście do potencjalnych oferentów wpłynęła jedna oferta.

Zgodnie z kryteriami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym z dnia 14.03.2017 roku Państwa oferta spełnia nasze kryteria. Czytaj dalej