Spotkanie z Posłanką Agnieszką Ścigaj Przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Ekonomii i Przedsiębiorczości Społecznej

 

15 marca (środa) w siedzibie Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (ul. Przemysłowa 53) o godzinie 1100, odbędzie się Seminarium pn. „Nowe spojrzenie na ekonomię społeczną”. Seminarium poprowadzi Pani Agnieszka Ścigaj, Poseł na Sejm RP oraz Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Ekonomii i Przedsiębiorczości Społecznej.

Zakres tematyczny Seminarium:

–  Kierunki legislacji parlamentarnej i rządowej dotyczące ekonomii społecznej.

– Klauzule społeczne w Europie oraz sposoby implementacji nowoczesnych rozwiązań
w Polsce.

Agnieszka Ścigaj ukończyła Uniwersytet Śląski na Wydziale Nauk Społecznych (studia podyplomowe: Studium Prawa Europejskiego Uniwersytet Łódzki, Ekonomia Społeczna Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Społecznie udziela się od dwudziestu lat. Pracowała w urzędach na szczeblach gminnym i wojewódzkim, jako wicedyrektor ośrodka szkolenia zawodowego z ramienia Wojewódzkiego Urzędu Pracy czy w Ministerstwie Pracy jako doradca w programie Banku Światowego. W resorcie koordynowała współpracę z najsłabszymi pod względem zatrudnienia samorządami w Małopolsce. Po kilku latach funkcjonowania w administracji państwowej stwierdziła, że to nie jest jej bajka. „Urzędy nie są efektywne, nie tworzą wystarczającej liczby nowych miejsc pracy, nie rozwiązują szybko problemów społecznych” – zaznacza Ścigaj. Zdecydowała się na inną formę działalności – w organizacjach pozarządowych. W 2009 roku współtworzyła spółdzielnię Opoka, działającą w mniejszych miejscowościach powiatu olkuskiego: Chechle, Jaroszowcu i Kluczach. Firma miała wspomagać zatrudnienie i ułatwiać powrót do pracy bezrobotnym z regionu. „Ludziom trzeba dać wędkę, nie ryby. Nie jest ważna jałmużna, lecz praca, szczególnie dla niepełnosprawnych czy ludzi, którzy szukając zatrudnienia, pogubili się” – twierdzi. Spółdzielnia zatrudnia 50 pracowników, z czego 80 proc. stanowią osoby niepełnosprawne. Opoka wspomaga także licealistów z okolicznych szkół. Z inicjatywy spółdzielni powstało kilka organizacji uczniowskich, które prowadzą sklepiki szkolne. Od dwóch lat spółdzielnia doradza i szkoli, przygotowuje do podjęcia pracy przede wszystkim osoby niepełnosprawne. Mieszkańcy okolicznych wsi są zadowoleni, uważają, że takich osób jak Ścigaj powinno być więcej. Jej zaangażowanie, szczególnie na rzecz osób niepełnosprawnych, jest budujące. Jej wielkim sukcesem jest utworzenie w tej kadencji Parlamentarnego Zespółu ds. Ekonomii i Przedsiębiorczości Społecznej, w którym pracuje 13 osób, reprezentantów wszystkich opcji politycznych. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

-opiniowanie projektów ustaw, propozycji prawno-instytucjonalnych regulujących funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej (m.in. ustawy związane ze spółdzielczością, przedsiębiorczością społeczną, reintegracją społeczną i zawodową, zatrudnieniem socjalnym, etc.);

-proponowanie rozwiązań prawno-instytucjonalnych w zakresie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej;

-opiniowanie projektów i programów związanych z sektorem ekonomii społecznej;

-przygotowywanie propozycji działań związanych z promocją, edukacją samorządów, instytucji edukacyjnych, administracji publicznej oraz innych środowisk w zakresie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej;

-współpraca z instytucjami reprezentującymi sektor ekonomii społecznej w zakresie wdrażania rozwiązań kreujących sprzyjające warunki do tworzenia tego typu podmiotów;

-współpraca na rzecz budowania i rozwoju kapitału społecznego, w szczególności społeczeństwa obywatelskiego z udziałem organizacji pozarządowych w tym Lokalnych Grup Działania.

 

Dodaj komentarz