W Polsce tworzone są właśnie Centra Usług Społecznych

W Polsce tworzone są właśnie Centra Usług Społecznych, projekt, współfinansowany ze środków EFS w ramach POWER działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym”. W ramach pilotażu ma ich powstać 46. To ponad 3 mln złotych dotacji, z których 1,5 mln będzie przeznaczonych na usługi społeczne.
Podstawą prawną stała się ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o realizowaniu usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych, która weszła w życie 1 stycznia 2020 roku. Takich pilotażowych CUS ma powstać 46 w Polce, większość z przekształcenia OPS w CUS. Alokacja z POWER-a sięga 134 mln zł – ponad 30% tej kwoty będzie musiało trafić w postaci zleceń do sektora społecznego, który ma dostarczyć usługi społeczne.
Centrum Usług Społecznych to nowoczesne i funkcjonalne podejście do usług społecznych, które daje szansę na ich rozwój, zwiększenie ich dostępności dla mieszkańców gminy oraz efektywność ich świadczenia. To także wzmocnienie procesu budowania wspólnoty mieszkańców gminy, rozwój partnerskiej współpracy międzysektorowej oraz szansa na kształtowanie społecznościowego wizerunku pomocy społecznej.
Jedną z trzech płaszczyzn współpracy międzysektorowej w ramach CUS jest kontraktowanie usług i to jest ogromna szansa dla sektora społecznego. CUS traktuje kontraktowanie usług społecznych jako formę zakupu – zlecenia realizacji usług partnerom lokalnym, działającym już na rzecz mieszkańców.
Z uwagi na szczególny charakter usług społecznych, określonych w katalogu, na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb, będą one świadczone w formie niematerialnej bezpośrednio na rzecz różnych grup m.in. osób starszych i niesamodzielnych, stąd kompetencje sektora społecznego, będącego blisko ludzkich problemów, stanowią tu fundament powodzenia. Zgodnie z założeniami zasady partnerstwa lokalnego, szczególną rolę w ich realizacji będą odgrywać lokalne przedsiębiorstwa społeczne i organizacje pozarządowe, które znają mieszkańców i ich lokalne potrzeby. W ramach kontraktowania usług, na czas pilotażu, powinny zostać powołane partnerstwa podmiotów świadczących usługi społeczne na terenie gmin, których kompetencje są kluczowe dla dostarczenia usług społecznych mieszkańcom gminy. Współpraca z lokalnymi usługodawcami może odbywać się zarówno w ramach otwartych konkursów ofert dla podmiotów sektora pozarządowego, jak i zlecania ich w trybie określonym w prawie zamówień publicznych.
Fundamentem i podstawą ich realizacji są zasady współpracy wskazane w art. 14 ustawy o CUS, które staną się podstawowym kodeksem funkcjonowania i realizacji zadań CUS i jego partnerów:
1) Zasada powszechności – wszystkie usługi społeczne określone w katalogu oferowane będą wszystkim osobom uprawnionym.
2) Zasada podmiotowości – najważniejszą wartością jest dobro osoby czy rodziny korzystających z usług społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem respektowania ich podmiotowości i poczucia bezpieczeństwa.
3) Zasada jakości – wszystkie usługi społeczne świadczone będą z zachowaniem standardów jakości.
4) Zasada kompleksowości – zapewnienie usług społecznych jak najpełniej odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców gminy, które także będą uwzględniać różne fazy życia mieszkańców oraz ich sytuacji rodzinnej.
5) Zasada współpracy – podstawowa zasada, na której oparta jest idea CUS, wskazująca podmioty współpracy oraz szczegółowe zasady, jak suwerenność stron, partnerstwo, efektywność i uczciwa konkurencja oraz jawność.
6) Zasada pomocniczości – druga podstawowa zasada – dzięki niej zostanie wykorzystany potencjał podmiotów działających już na rzecz mieszkańców i realizujących usługi społeczne na terenie gminy. Pozwoli to na rozszerzenie oferty usług społecznych mając na względzie potrzeby wspólnoty samorządowej, przy wykorzystaniu potencjału podmiotów realizujących usługi społeczne na obszarze działania centrum.
7) Zasada wzmacniania więzi społecznych – poprzez dostarczanie wysokiej jakości usług społecznych, wzmocnione zostaną więzi społeczne oraz integracja i rozwój wspólnoty samorządowej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: https://publicystyka.ngo.pl/uslugi-spoleczne-to-nasza-przyszlosc-trzy-perspektywy-czyli-co-mieszkancom-organizacjom-spolecznym-i-instytucjom-pomocowym-daje-cus?fbclid=IwAR3T2DQCY6GlgvPiGFVxp6M8coIwOpPNSDKN5RFQEvOLeOp_CUOvXRbvulM

Na jaką pomoc mogą liczyć organizacje pozarządowe w 2021 r.

Organizacja pozarządowa, która prowadziła działalność przed 1 kwietnia 2020 roku, a jej przychody w ubiegłym roku nie przekroczyły 100.000 zł, może otrzymać mikropożyczkę w wysokości nie przekraczającej 10% tych przychodów, nie więcej jednak niż 5.000 zł.
Pożyczka może być przeznaczona zarówno na prowadzenie działalności statutowej, jak i gospodarczej i ulega umorzeniu, jeśli organizacja nie zaprzestanie działalności w ciągu 3 miesięcy od jej przyznania. Organizacja prowadząca działalność gospodarczą nie krócej niż od 1 kwietnia 2020 roku i spełniająca kryteria mikroprzedsiębiorcy, może otrzymać mikropożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 5.000 zł.
Pożyczka podlega automatycznemu umorzeniu w całości, jeśli organizacja w ciągu 3 miesięcy od jej przyznania nie zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej.
Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, od której odprowadzana jest obowiązkowa składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe mogą otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń tych pracowników. Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych (rozumianego jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym) o minimum 30%. Wysokość wsparcia zależy od spadku obrotów.
Dofinansowanie jest przyznawane na okres maksymalnie 3 miesięcy, przy czym czerwiec 2021 r. jest ostatnim miesiącem, za który może być przyznane. Zatem chcąc skorzystać z pełni wsparcia wniosek należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Organizacje pozarządowe, u których z powodu pandemii wystąpił spadek przychodów z działalności statutowej (art. 15 zze Ustawy), lub spadek obrotów gospodarczych rozumianych jako przychody ze sprzedaży produktów i usług (art. 15 gg Ustawy) w wysokości minimum 15% (liczone jako różnica między łącznymi przychodami z dowolnych 60 dni w porównaniu do takiego samego okresu roku poprzedniego) lub minimum 25% (liczone jako łączne przychody z 30 kolejnych dni w porównaniu do takiego samego okresu bezpośrednio je poprzedzającego) mogą otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, zarówno tych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umowy zlecenia podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Wsparcie może być przyznane na 3 miesiące i wynosić maksymalnie połowę wynagrodzenia pracownika, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
Najwięcej nowych form wsparcia to tzw. tarcze branżowe, przysługujące wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w określonych branżach, opisanych znajdującymi się na zamkniętej liście kodami PKD.
Wnioski składa się przez internet w banku prowadzącym konto organizacji. Jeśli branżowa tarcza finansowa jest obsługiwana tak samo sprawnie jak była „zwykła” tarcza finansowa, pieniądze powinny znaleźć się na koncie organizacji bardzo szybko.
SZEGÓŁOWE INFORMACJE: https://publicystyka.ngo.pl/ngo-i-tarcze-na-co-dzis-moga-liczyc-organizacje-pozarzadowe