Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku

Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku mieści się przy ul. Warszawskiej 4. Jest to instytucja realizująca specjalistyczny program pracy z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem.

Działalność CIS została określona w przepisach ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 roku Nr 43, poz. 225, późn. zm.)

Podstawowym zadaniem Centrum jest organizowanie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez następujące usługi:

– kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu,

– nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych,

– naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,

– uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Działalność Centrum obejmuje w szczególności usługi:

– sprzątania i utrzymania czystości

– pielęgnacji terenów zielonych

– opiekuńczo-pielęgnacyjne

– remontowo – budowlane

– administracyjno – biurowe

– szkoleniowe i edukacyjne

– realizacji zleconych projektów

– transportowe (w tym transport odpadów)

– prace remontowe dróg i chodników (wraz z ich letnim i zimowym utrzymaniem).

Do Centrum mogą zgłaszać się osoby zamieszkałe na terenie miasta i gminy Drezdenko, które są zmotywowane do zmiany swojej sytuacji życiowej i spełniają warunki uczestnictwa. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie CIS przy ul. Warszawskiej 4 codziennie od godz. 7 do 15 lub pod nr tel. 957 620 063

Centrum Integracji Społecznej
w Drezdenku
ul. Warszawska 4, 66-530 Drezdenko tel./fax: 95 762 00 63 e-mail: cis@drezdenko.pl

Dodaj komentarz