Spotkania informacyjne dla przedstawicieli Kościelnych Osób Prawnych

W dniach 22 oraz 23 lutego br. odbyły się dwa spotkania informacyjne mające na celu przedstawienie oferty Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przedstawicielom Kościelnych Osób Prawnych tj. proboszczom parafii oraz duchownym przedstawicielom organizacji pozarządowych, z obu części Województwa Lubuskiego. Oba SONY DSCspotkania zorganizowane zostały przez Diecezję Zielonogórsko-Gorzowską a rolę gospodarza przyjął na siebie J.E. Ks. Bp Tadeusz Lityński.

22-02-2017 r. spotkanie miało miejsce w siedzibie Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze (Plac Powstańców Wlkp. 1, 65-075 Zielona Góra) w spotkaniu udział wzięli: Biskup Zielonogórsko – Gorzowski J.E. Ks. Bp Tadeusz Lityński, Pani Małgorzata Jażdżewska (dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzkiego), Pan Jan Koniarek (Koordynator LOWES), Pan Arkadiusz Marcinkiewicz (Specjalista ds. informacji PES-opiekun inkubacji), Katarzyna Miczał (Specjalista ds. informacji i promocji PES i PS), przedstawiciele Diecezji oraz Proboszczowie i przedstawiciele kościelnych organizacji.

Spotkanie otworzył Biskup Zielonogórsko – Gorzowski J.E. Ks. Bp Tadeusz Lityński. Przedstawione zostały dwie prezentacje; pierwszą przedstawił Pan Jan Koniarek i dotyczyła ona oferty Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (zakresu działań, obszaru działania, oferty szkoleniowej oraz informacji dotyczącej dotacji), drugą prezentację przedstawiła Pani Małgorzata Jażdżewska jej tematem były konkursy EFS, które ze względu na tematykę oraz zakładane cele mogą być realizowane przez Kościelne Osoby Prawne (a których ogłoszenie planowane jest w najbliższym czasie).

W trakcie spotkania wywiązała się dyskusja dotycząca konieczności nawiązania współpracy z przedstawicielami samorządów (Wójtami, Burmistrzami, Prezydentami Miasta) mającej  na celu zapewnienie gwarancji, iż nowopowstałe przy parafiach spółdzielnie będą brane pod uwagę jako potencjalni realizatorzy zadań własnych gminy (na podstawie przyjętych prawem form przekazywania realizacji zadań tj. otwartych konkursów ofert bądź PZP na podstawie procedur uwzględniających klauzule społeczne). Ustalono, iż ze względu na specyfikę gmin w aspekcie potrzeb niezbędnym jest odbycie spotkań w parafiach (spotkania o charakterze indywidualnym). Przedstawiciele LOWES wyrazili gotowość przygotowania terminarza spotkań oraz rozpoczęcia dialogu z samorządami (ewentualne partnerstwa międzysektorowe).

Spotkanie 23-02-2017 r. miało miejsce w Gorzowie Wlkp. w gorzowskiej siedzibie Kurii. Wzięli w nim udział  przedstawiciele  Kościelnych Osób Prawnych z północnej części województwa lubuskiego. Z ramienia LOWES: Pan Jan Koniarek (Koordynator LOWES), Pan SONY DSCArkadiusz Marcinkiewicz (Specjalista ds. informacji PES-opiekun inkubacji), Katarzyna Miczał (Specjalista ds. informacji i promocji PES i PS) oarz Pan Roman Rutkowski (Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp.). Spotkanie otworzył Biskup Zielonogórsko – Gorzowski J.E. Ks. Bp Tadeusz Lityński. Po przedstawieniu przez Pana Jana Koniarka oferty LOWES, wywiązała się dyskusja dotycząca problemów w aspekcie kontynuacji działań nowopowstałych spółdzielni socjalnych po okresie wymaganym projektem (tj. rok bądź półtora). Wskazano również na potrzebę ścisłej współpracy PES z samorządami przy realizacji zadań w ramach spółdzielni. Jak wyżej ustalono konieczność odbycia spotkań w każdej parafii.

Dodaj komentarz