Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych .

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2268 ze zm.); art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1327 ze zm.)oraz uchwały Nr LVI/972/2022 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2022r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2022 r., poz. 2170).

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

ogłasza

dnia 13.03.2023 r.

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

I. Rodzaj zadania

Świadczenie usługi asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania w okresie od 17 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 1 681 200,00 zł, w tym:

maksymalnie 1 665 600,00 zł – w kategorii koszt usług godzin asystenckich;

maksymalnie 6 300,00 zł – w kategorii koszt ubezpieczenia OC lub NNW dla asystentów (maksymalnie dla 42 osób);

maksymalnie 9 300,00 zł – w kategorii zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/sportowe/społeczne dla 42 asystentów towarzyszącym osobom niepełnosprawnym oraz zakupu biletów komunikacyjnych.

2. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można realizować mniejszym kosztem.

3. Zadanie jest finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

III. Zasady przyznawania dotacji

Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dotacja zostanie przyznana na podstawie otwartego konkursu ofert w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty/najkorzystniejszych ofert po podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie wsparcia lub powierzenia zadania, oferent może wykazać wkład własny finansowy i/lub niefinansowy (rzeczowy i/lub osobowy).

Podmiot uprawniony powinien posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie realizacji zadań na rzecz osób z niepełnosprawnością w formie ciągłej.

Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.

Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona, winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu uprawnionego.

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzowem Wielkopolskim.

Podmiot uprawniony winien zamieścić w ofercie informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta może być złożona przez organizację pozarządową lub podmiot, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dwie lub więcej współpracujących organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może złożyć wspólną ofertę.

Oferent jest zobowiązany do wypełnienia pkt 5 i pkt 6 oferty, dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Niedotrzymanie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Ponadto w ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty, tzw. rezultaty twarde (ilościowe).

IV. Termin i warunki realizacji zadania

Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od 17 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.

Zadanie powinno być realizowane na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Adresatami zadania powinni być mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: koniecznej stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz. 100) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

4. W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 9, finansowane z innych źródeł.

5. Planowana liczba adresatów zadania – 69 osób (maksymalnie 41 640 h usług asystenckich), w tym:

8 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (maksymalnie 6720 h usług asystenckich x 40 zł = 268 800 zł);

36 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, (maksymalnie 25 920 h usług asystenckich x 40 zł =1 036 800 000 zł);

14 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (maksymalnie 5040 h usług asystenckich x 40 zł = 201 600,00 zł);

11 dzieci (maksymalnie 3960 h x 40 zł = 158 400,00 zł).

6. Pod opieką asystenta w tym samym czasie może pozostawać tylko 1 uczestnik programu.

7. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa, w zakresie opisanym w ofercie, w szczególności zgodnie z:

ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

rządowym Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

8. Zadanie powinno być realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Usługi asystenta mogą świadczyć:

1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

2) osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

3) osoby wskazane przez uczestnika zadania lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o którym mowa w pkt 1 lub 2;

4) w przypadku, gdy usługa asystenta świadczona będzie na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami wymagane jest także: zaświadczenie o niekaralności, pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym, pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

9. Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce;

załatwianiu spraw urzędowych;

korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej; usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

10. W podejmowanych działaniach asystent ma obowiązek brania pod uwagę potrzeb i preferencji:

uczestnika programu lub opiekuna prawnego;

opiekuna prawnego oraz preferencje dziecka niepełnosprawnego z orzeczeniem o niepełnosprawności.

11. Koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta nie może przekroczyć 40 zł brutto wraz z kosztami pracodawcy.

12. Koszt świadczenia usług asystenta może dotyczyć wszystkich kosztów związanych z ich świadczeniem, w szczególności takich jak:

wynagrodzenie asystentów;

koszty zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu,

np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług asystenckich;

koszty zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi programu;

koszty ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usług asystenta, w wysokości nie większej niż 150 zł rocznie.

Koszty, o których mowa w pkt b) i c), mogą być wydatkowane w wysokości nie większej niż 300 zł miesięcznie na asystenta wykonującego usługę asystencji osobistej dla jednej osoby niepełnosprawnej oraz nie większej niż 500 zł miesięcznie na asystenta pod warunkiem, że wykonuje on usługę asystencji osobistej dla więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej oraz gdy, koszty te związane są ze świadczeniem usług asystencji osobistej dla więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej.

13. Usługę asystenta przyznaje Miasto Gorzów Wielkopolski na podstawie Karty zgłoszenia.

14. Oferent zobowiązany jest do każdorazowego uzupełniania po wykonanej usłudze Karty realizacji usług asystenckich w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” stanowiącej załącznik nr 9 do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

15. Szczegółowe warunki realizacji usługi osobistej asystencji osoby niepełnosprawnej zostały określone w Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

16. Podmiot wyłoniony w konkursie zobowiązany zostanie do przeprowadzenia ewaluacji realizowanego zadania.

17. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany załączyć do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, datę zapłaty, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, a w jakiej ze środków własnych oferenta oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi.

V. Termin i warunki składania ofert

Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

Oferta może być sporządzona w dedykowanym narzędziu elektronicznym www.witkac.pl w terminie do dnia 03.04.2023 r. w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.

Wersję elektroniczną oferty można wygenerować i złożyć za pomocą platformy witkac.pl, co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia oferty w wersji papierowej w sposób określony w pkt. 7.

Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.

Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:

1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku jedynie zaleca się jego dołączenie);

2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);

3) pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, w przypadku jego udzielenia;

4) wykaz osób, przy pomocy których realizowane będzie zadanie wraz z posiadanymi kwalifikacjami;

5 )referencje, zaświadczenia, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające 2-letnie doświadczenie w zakresie realizacji zadań na rzecz osób z niepełnosprawnością w formie ciągłej;

6) informację o planowanej ewaluacji zadania (forma, sposób przeprowadzenia ewaluacji zadania);

Wymienione załączniki należy złożyć w postaci oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych kopii.

6. Do oferty można również dołączyć kserokopie umów partnerskich na potwierdzenie współpracy z innymi podmiotami, co jest dodatkowo punktowane.

7. Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy przesłać, w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – asystent osobisty”, na adres Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski w terminie do dnia 03.04.2023 r. W celu dostarczenia dokumentów można skorzystać z poczty tradycyjnej (decyduje data stempla pocztowego), skorzystać z opcji przesyłki za pomocą paczkomatu urzad24.inpost.pl/Gorzow. Na kopercie należy również podać nazwę i adres oferenta.

8. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.

9. Dokumenty powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).

10. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.

11. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.

12. W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).

13. W przypadku niespełnienia jednego z obligatoryjnych wymogów, o których mowa w I części oceny formalnej karty oceny oferty (załącznik do niniejszego ogłoszenia), oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

14. Organizacja składająca ofertę w konkursie zobowiązana jest do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w jednym z zakresów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

15. W sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty (…) należy zawrzeć informację o działaniach podejmowanych w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, jako dostępność dla różnorodnych grup odbiorców w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, co będzie dodatkowo punktowane. W przypadku braku informacji w ofercie, wyłoniony podmiot zostanie zobowiązany do jej uzupełnienia przed zawarciem umowy.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 40 dni od upływu terminu na ich składanie.

Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w rozdziale 6 Nr LVI/972/2022 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2022r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2022 r., poz. 2170).

Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Oferty niespełniające wymogów formalnych, o których mowa w II części oceny formalnej karty oceny oferty (załącznik do niniejszego ogłoszenia), będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Oferty nieuzupełnione w określonym terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:

1) niezłożenie oferty w formie papierowej, w przypadku jej złożenia za pomocą platformy Witkac.pl;

2) brak podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;

3) brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;

4) brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;

5) brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.

Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 30 punktów. Rekomendowana do dofinansowania może być więcej niż jedna oferta, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 18 punktów.

Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.

Postanowienia końcowe

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.

Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:

1) informowania, że przedmiot umowy zakłada wsparcie finansowe ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu„Asystent osobisty osoby niepełnosprawne” – edycja 2023. Informacja na ten temat powinna znaleźć się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania;

2) stosowania „Wytycznych w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych” dostępnych na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: https://www.gov.pl/web/premier/promocja;

3) umieszczania logo Ministerstwa Rodzinny i Polityki Społecznej na wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych, do których nie mają zastosowania „Wytyczne w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych”, dotyczących realizowanego zadania w sposób zapewniający jego dobrą widoczność; projekty wszystkich materiałów muszą uzyskać każdorazowo akceptację Miasta;

4) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną; kontrola ta nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.

z up. Prezydenta Miasta Małgorzata Domagała Zastępca Prezydenta Miasta

https://bip.wrota.lubuskie.pl/…/Otwarty_konkurs_ofert…/

Działania informacyjne - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Portal Gov.pl

gov.pl

Działania informacyjne – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Portal Gov.pl

Działania infor

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2268 ze zm.); art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1327 ze zm.) oraz uchwały Nr LVI/972/2022 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2022r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2022 r., poz. 2170)

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

ogłasza dnia 13.03.2023 r. otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

I. Rodzaj zadania:

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1. Na realizację zadań w okresie od 17 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości:

403 200,00 zł na realizację świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, zgodnie z poniższą kalkulacją:

– 37 rodziców/ opiekunów oraz 37 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego (planowana liczba godzin usług OW 8.880 h x 40,00 zł = 355 200,00 zł);

– 5 rodziców/opiekunów oraz 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego (planowana liczba godzin usług OW 1.200 h x 40 zł/h = 48 000,00 zł).

2. Kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można realizować mniejszym kosztem.

3. Zadania są finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

III. Zasady przyznawania dotacji

Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dotacja zostanie przyznana na podstawie otwartego konkursu ofert w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty/najkorzystniejszych ofert po podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie wsparcia lub powierzenia zadania, oferent może wykazać wkład własny finansowy i/lub niefinansowy (rzeczowy i/lub osobowy).

Podmiot uprawniony powinien posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie realizacji zadań na rzecz osób z niepełnosprawnością w formie ciągłej.

Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.

Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona, winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu uprawnionego.

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzowem Wielkopolskim.

Podmiot uprawniony winien zamieścić w ofercie informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta może być złożona przez organizację pozarządową lub podmiot, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dwie lub więcej współpracujących organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może złożyć wspólną ofertę.

Oferent jest zobowiązany do wypełnienia pkt. 5 i pkt. 6 oferty, dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Niedotrzymanie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Ponadto w ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty, tzw. rezultaty twarde (ilościowe).

IV. Termin i warunki realizacji zadania

Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od 17 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.

Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie, w szczególności zgodnie z: ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie lubuskim;

rządowym Programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

3. Adresatami zadania powinni być mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego – członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

4. Usługi opieki wytchnieniowej powinny być świadczone na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

5. Warunki realizacji zadań: usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w: miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub w innym miejscu wskazanym przez beneficjenta zadania, które otrzyma pozytywną opinię Miasta lub w ośrodku wsparcia;

koszt świadczenia usługi – maksymalnie 40 zł za 1 godzinę realizacji usługi.

6. W przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie, placówka przyjmująca osobę niepełnosprawną z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobę niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności / osobę z orzeczeniem równoważnym ma obowiązek zapewnić wyżywienie odpowiednie do ich potrzeb.

7.Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej, z zastrzeżeniem limitu, o którym mowa w ust. 8. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach od 6:00 do 22:00.

8. W ramach realizacji zadań ustala się następujące limity:

– limit 240 godzin dla usługi świadczonej w ramach pobytu dziennego.

9. W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usługi finansowane w ramach środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

10. Zadanie powinno być realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie zgodne z aktualnymi przepisami.

11. Usługi opieki wytchnieniowej, które będą świadczone w miejscu zamieszkania lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię Miasta, mogą świadczyć:

1) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023, stanowiącej załącznik do Programu);

2) osoby posiadające co najmniej 6 – miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp. Posiadane doświadczenie, o którym mowa, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

12. Uczestnicy, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponoszą odpłatności za usługę przyznaną w ramach limitów określonych w ust. 7 i 8.

13. Usługa opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego będzie przyznawana na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę, na podstawie Karty zgłoszenia.

14. Oferent zobowiązany jest do każdorazowego uzupełniania po wykonanej usłudze „Karty realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023”, stanowiącej załącznik do Programu.

V. Termin i warunki składania ofert

Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Oferta może być sporządzona w dedykowanym narzędziu elektronicznym www.witkac.pl w terminie do 03.04.2023 r. w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.

Wersję elektroniczną oferty można wygenerować i złożyć za pomocą platformy witkac.pl, co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia wygenerowanej oferty w wersji papierowej w sposób określony w pkt. 7.

Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.

Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:

1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku jedynie zaleca się jego dołączenie);

2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);

3) pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, w przypadku jego udzielenia;

4) referencje, zaświadczenia, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające 2-letnie doświadczenie w zakresie realizacji zadań na rzecz osób z niepełnosprawnością w formie ciągłej;

5) informację o planowanej ewaluacji zadania (forma, sposób przeprowadzenia ewaluacji zadania);

6) wykaz osób, przy pomocy których realizowane będzie zadanie wraz z posiadanymi kwalifikacjami, doświadczeniem, wykształceniem.

Wymienione załączniki należy złożyć w postaci oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych kopii.

6. Do oferty można również dołączyć kserokopie umów partnerskich na potwierdzenie współpracy z innymi podmiotami, co jest dodatkowo punktowane.

7. Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Sikorskiego 4, w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej– opieka wytchnieniowa.” – osobiście lub drogą pocztową w terminie do dnia 03.04.2023 r. (decyduje data stempla pocztowego). W celu dostarczenia dokumentów można skorzystać z poczty tradycyjnej, skorzystać z opcji przesyłki za pomocą paczkomatu urzad24.inpost.pl/Gorzow. Na kopercie należy również podać nazwę i adres oferenta.

8. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.

9. Dokumenty powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).

10. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.

11. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.

12. W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).

13. W przypadku niespełnienia jednego z obligatoryjnych wymogów np. oferta złożona przez nieuprawniony podmiot, po terminie, niezgodna z ogłoszeniem konkursowym lub na innym druku, złożona oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

14. Organizacja składająca ofertę w konkursie zobowiązana jest do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w jednym z zakresów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

15. W sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty (…) należy zawrzeć informację o działaniach podejmowanych w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, jako dostępność dla różnorodnych grup odbiorców w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, co będzie dodatkowo punktowane. W przypadku braku informacji w ofercie, wyłoniony podmiot zostanie zobowiązany do jej uzupełnienia przed zawarciem umowy.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 40 dni od upływu terminu na ich składanie.

Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w rozdziale 6 Nr LVI/972/2022 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2022r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2022 r., poz. 2170).

Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Oferty niespełniające wymogów formalnych, o których mowa w II części oceny formalnej karty oceny oferty (załącznik do niniejszego ogłoszenia), będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Oferty nieuzupełnione w określonym terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:

1) brak podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;

2) brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;

3) brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;

4) brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.

Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 30 punktów. Rekomendowana do dofinansowania może być więcej niż jedna oferta, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 18 punktów.

Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.

Postanowienia końcowe

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.

Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:

1) informowania, że przedmiot umowy zakłada wsparcie finansowe ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Informacja na ten temat powinna znaleźć się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania;

2) stosowania „Wytycznych w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych” dostępnych na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: https://www.gov.pl/web/premier/promocja;

3) umieszczania logo Ministerstwa Rodzinny i Polityki Społecznej na wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych, do których nie mają zastosowania „Wytyczne w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych”, dotyczących realizowanego zadania w sposób zapewniający jego dobrą widoczność; projekty wszystkich materiałów muszą uzyskać każdorazowo akceptację Miasta;

4) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną; kontrola ta nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

3. Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.

z up. Prezydenta Miasta

(-)

Małgorzata Domagała

Zastępca Prezydenta Miasta

https://bip.wrota.lubuskie.pl/…/Otwarty_konkurs_ofert…/

Gorzów Wielkopolski, dnia 13.03.2023 r.

Działania informacyjne - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Portal Gov.pl

gov.pl

Działania informacyjne – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Portal Gov.pl

Działania informacyjne Najczęściej zadawane pytania Na podstawie art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane zbudżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych są obowiązane do po…

MRiPS: osoby z niepełnosprawnościami są traktowane podmiotowo

W czasie trwającego od kilku dni w Sejmie protestu osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w przestrzeni medialnej pojawiło się wiele zarzutów wobec polityki państwa na rzecz tej grupy. Dotyczą m.in. kwestii wsparcia finansowego, ale też „nie podmiotowego traktowania”. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej odpowiada.

Zdjęcie przedstawia mężczyznę na wózku inwalidzkim z psem

W 2015 roku na wsparcie osób z niepełnosprawnością przeznaczono 15,5 mld zł, w 2022 roku była to kwota ponad 37 mld zł. To wzrost o 21,5 mld zł. W tym roku te nakłady będą jeszcze większe i wyniosą około 40 mld zł.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej odpowiada na pojawiające się w przestrzeni medialne zarzuty dotyczące polityki państwa wobec osób z niepełnosprawnościami.

 1. Osoby z niepełnosprawnościami nie są traktowane podmiotowo, ale jak podopieczni.

To rząd Prawa i Sprawiedliwości jako pierwszy dokonał zasadniczej zmiany w podejściu do grupy osób z niepełnosprawnościami. Jesteśmy drugim państwem na świecie i pierwszym w Europie, które przyjęło ustawę o dostępności. Dotyczy ona nie tylko przestrzeni architektonicznej, ale zapewnia wszystkim osobom z niepełnosprawnościami podmiotowe traktowanie z prawem do niezależnego i godnego życia.

Wynikiem wspólnej pracy i dialogu ze środowiskiem osób niepełnosprawnych było powstanie Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, która wyznaczyła działania, szersze niż tylko same świadczenia. Priorytetowe obszary to: Niezależne życie, dostępność, edukacja, praca, warunki życia i ochrona socjalna, zdrowie, budowanie świadomości, koordynacja. Nigdy wcześniej, żaden inny rząd nie przedstawił tak kompleksowej strategii, która przywraca prawo osób z niepełnosprawnością do niezależnego życia.

 1. Rząd lekceważy osoby niepełnosprawne, nie chce rozmawiać z protestującymi.

Rząd nigdy nie zamykał się na rozmowę ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, ten dialog prowadzony jest systematycznie – kolejne zaplanowane od dawna spotkanie odbędzie się w przyszłym tygodniu. Wszystkie uruchomione programy były konsultowane ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. Tak powstawała Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami czy Fundusz Solidarnościowy.

Podczas czwartkowego spotkania w Sejmie protestujący przejęli zaproszenie pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Pawła Wdówika na wspomniane spotkanie.

 1. Renta socjalna jest za niska i powinna zostać podniesiona.

Od 1 czerwca 2018 r. renta socjalna została podwyższona i wynosi 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Wysokość renty podlega corocznej waloryzacji.

 • W 2015 r. renta socjalna wynosiła 739,58 zł.
 • Od 1 marca 2023 r. renta socjalna wynosi 1588,44 złotych, czyli o prawie 850 złotych więcej niż jeszcze w 2015 roku.

Przypominamy też, że w przypadku jednoczesnego prawa do renty socjalnej i renty rodzinnej, której wysokość nie przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, przysługuje prawo do obydwu tych świadczeń – pod warunkiem, że łączna kwota nie przekroczy 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Jeżeli nastąpi przekroczenie tej kwoty (od 1 marca 2023 r. 3176,88 zł), to wysokość renty socjalnej zostanie obniżona. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (317,69 zł).

Jednym z warunków przyznania prawa do renty socjalnej jest stwierdzenie przez lekarza orzecznika ZUS / komisję lekarską ZUS o całkowitej niezdolności do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

 • przed ukończeniem 18 roku życia;
 • w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego):
 • w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 lat,
 • w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Celem świadczenia w postaci renty socjalnej jest kompensowanie braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego, ze względu na to, że całkowita niezdolność do pracy powstała przed wejściem na rynek pracy. Świadczenie to jest wyrazem szczególnej troski państwa o te osoby. 

 1. Rozwiązania systemowe nie są najważniejsze – najważniejsze jest doraźne wsparcie finansowe.

Takie działania doprowadziły do tego, że na polu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin mamy takie wieloletnie zaniedbania. Brakowało pomysłu, strategii i woli do podjęcia kompleksowych działań. Nikt nie myślał w dłuższej perspektywie, długofalowo – tymczasem działania doraźne nie odnoszą skutku na dłuższą metę i sprawiają, że tych środków brakuje.

Dlatego opracowano Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030, która ma prowadzić do umożliwienia osobom z niepełnosprawnościami bardziej niezależnego i aktywnego życia.

Uruchomiono Fundusz Solidarnościowy, zupełnie nowe rozwiązanie, z którego finansowane są programy umożliwiające świadczenie usług asystencji osobistej, opieki wytchnieniowej oraz funkcjonowanie centrów opiekuńczo-mieszkalnych. To rozwiązania oczekiwane przez środowisko osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich.

 • Asystencja osobista pozwala na bardziej niezależne życie osób z niepełnosprawnościami. Budżet edycji 2023 to łącznie 610 mln zł (505 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego i 105 mln dla organizacji pozarządowych).
 • Opieka wytchnieniowa to szansa dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami na odpoczynek, zajęcie się swoimi sprawami w czasie, gdy ich podopieczni są pod fachową opieką. Budżet edycji 2023 to 205 mln zł (150 mln zł dla JST i 55 mln zł dla NGO).
 • Centra opiekuńczo-mieszkalne to szansa dla osób z niepełnosprawnościami na życie w warunkach zbliżonych do domowych – ze wsparciem fachowej kadry. Centra oferują możliwość pobytu dziennego lub całodobowego. Od uruchomienia programu w 2019 roku powstało w Polsce 26 COM. Rekomendowane do dofinansowania są obecnie 102 Centra. Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi kwotę ok. 309 mln zł.

Nie jest prawdą, że wsparcie finansowe nie jest realizowane. Ze środków Funduszu Solidarnościowego wypłacane jest też m.in. świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Świadczenie to kierowane jest do osób z orzeczeniem całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Wypłacane jest do wysokości 500 zł miesięcznie. Ponadto:

 • W 2018 r. rząd zadecydował o zrównaniu renty socjalnej do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W 2015 r. wynosiła ona 739,58 zł. Dzisiaj jest to już 1588,44 zł. 290,9 tys. osób pobiera to świadczenie.
 • Od 2015 świadczenie pielęgnacyjne wzrosło ponad dwukrotnie – z 1200 zł do 2458 zł. Obecnie z tej formy wsparcia korzysta około 215 tys. osób.
 • Zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy – oba te świadczenia wzrosły w listopadzie 2018 roku o 100 zł, do kwoty 620 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy pobiera 12,6 tys. osób, a zasiłek dla opiekuna 6 tys. osób.
 • Zasiłek pielęgnacyjny w 2015 roku wynosił on 153 zł. W listopadzie 2018 roku 184,42 zł, a od 1 listopada 2019 r. 215,84 zł miesięcznie.

Dodatkowo realizowane są m.in. również usługi opiekuńcze, które są wsparciem dla rodziny oraz elementem uzupełniającym system. Korzysta z nich rocznie ponad 100 tysięcy osób, w tym osób z niepełnosprawnościami. Prowadzonych jest także 1475 mieszkań chronionych, w których zamieszkują również osoby korzystające z renty socjalnej, uczące się samodzielnego życia.

https://www.gov.pl/web/rodzina/mrips-osoby-z-niepelnosprawnosciami-sa-traktowane-podmiotowo