Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz rozwoju, w tym rozwoju obszarów wiejskich realizowanych na obszarze Rodzinnych Ogródków Działkowych

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVIII/680/22 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku” ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz rozwoju, w tym rozwoju obszarów wiejskich realizowanych na obszarze Rodzinnych Ogródków Działkowych.

Na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości 400.000 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 20 000 zł.

Termin składania ofert do 31 marca 2023 r.

Oferty należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

  1. w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.lubuskie.engo.org.pl;
  2. w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich przy al. Zjednoczenia 104A w Zielonej Górze lub w sekretariacie Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 lub korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra lub na skrzynkę podawczą ePUAP.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.

O terminie złożenia oferty wysłanej za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data stempla pocztowego, w przypadku firmy kurierskiej data dostarczenia przesyłki, w przypadku oferty złożonej osobiście data wpływu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

https://bip.lubuskie.pl/899/4774/Otwarty_konkurs_ofert_na_wsparcie_w_2023_roku_realizacji_zadan_publicznych_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_ramach_dzialania_na_rzecz_rozwoju_2C_w_tym_rozwoju_obszarow_wiejskich_realizowanych_na_obszarze_Rodzinnych_Ogrodkow_Dzialkowych/