Konferencja Polka XXI

Najważniejsza zmiana zaszła w kierunku myślenia o polityce społecznej: środki finansowe skierowane do rodzin nie są kosztem, ale inwestycją w przyszłość – tak minister Marlena Maląg określiła politykę rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Dla 7 milionów dzieci każdego miesiąca

Podkreśliła, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera rodziny od samego początku.

Każdego miesiąca 7 milionów dzieci otrzymuje świadczenie z programu Rodzina 500+, a do rodzin trafiła już niewyobrażalna kwota ponad 230 mld zł – mówiła minister.

Podkreśliła też, że zmiana sytuacji demograficznej, opisana w Strategii, to działania systemowe i kompleksowe, tworzące system naczyń połączonych, na który składają się rząd, samorządy, pracodawcy oraz organizacje pozarządowe.

Pracujące kobiety

Odnosząc się do sytuacji kobiet na rynku pracy, minister Maląg przypomniała, że co trzecia firma w Polsce jest zakładana przez kobietę. Dodała, że przy reformie Kodeksu pracy wykorzystano doświadczenia z okresu pandemii.

Praca zdalna, która wtedy się sprawdziła, już za miesiąc wejdzie na stałe do systemu prawnego” – zauważyła minister. Dodała, że jest to jedno z wielu rozwiązań wspierających pracujące kobiety, zarówno gdy kontynuują zatrudnienie, jak i gdy chcą je przerwać, by urodzić dziecko oraz kiedy powracają na rynek pracy.

Minister Maląg przywołała wprowadzone do Kodeksu pracy elastyczne formy zatrudnienia, wydłużony do 9 tygodni i nieprzenaszalny urlop rodzicielski, wspieranie zmiany formy zatrudnienia na umowę na czas nieokreślony.

Planujemy dalsze wzmacnianie polityki prorodzinnej, obejmującej politykę mieszkaniową, ochronę zdrowia i zabezpieczenie kobiet w ciąży oraz powracających do pracy – deklarowała minister Marlena Maląg.

https://www.gov.pl/web/rodzina/konferencja-polka-xxi

Wsparcie konsekwentne i systemowe

Konsekwentnie i systemowo realizujemy wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, znacząco zwiększając środki finansowe. W tym roku będzie to 40 mld zł, wobec zaledwie 15,5 mld zł skierowanych na te cele w 2015 roku – mówiła minister Marlena Maląg podczas briefingu prasowego. Udział w nim wzięli także sekretarz stanu Stanisław Szwed i Paweł Wdówik Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Briefing prasowy - min. M. Maląg, wicemin. S. Szwed, wicemin. P. Wdówik

Rząd Prawa i Sprawiedliwości działa kompleksowo na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów – mówiła minister Marlena Maląg, podsumowując działania rządu.

Fundusz Solidarnościowy

Wraz z powstaniem Funduszu Solidarnościowego osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie mogą korzystać z programów resortowych w zakresie asystencji i opieki wytchnieniowej oraz z pobytu w centrach opiekuńczo-mieszkalnych. Na programy te przeznaczy się w roku 2023 kwotę 1 mld zł.  Ponadto z Funduszu Solidarnościowego finansowane jest świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, a także renta socjalna.

Świadczenia finansowe

W 2015 roku świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów osób z niepełnosprawnością wyniosło 1200 zł. Dziś to 2458 zł. To wzrost ponad dwukrotny.

Z kolei renta socjalna została zrównana z minimalną emeryturą, jest waloryzowana i wynosi 1 588,44 zł. Pod koniec rządów PO-PSL nie sięgała ona nawet połowy tej kwoty – wynosiła zaledwie 739,58 zł. Osoby pobierające rentę socjalną mają dodatkowo prawo do trzynastego i czternastego świadczenia. Mogą one również korzystać z wprowadzonego przez nasz rząd, zupełnie nowego świadczenia w wysokości do 500 zł miesięcznie. Obecnie uprawnionych do świadczenia dla osób z orzeczeniem całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji jest już 767,5 tys. osób. Na ten cel wypłaciliśmy 7,5 mld zł.

Pracujemy nad nowymi, systemowymi rozwiązaniami, ponieważ godność osób z niepełnosprawnościami jest dla nas szczególnie ważna – mówiła minister Maląg.

Bez pułapki rentowej

Sekretarz stanu Stanisław Szwed przypomniał, że została również zlikwidowana tzw. pułapka rentowa. To była odpowiedź na apel środowisk osób z niepełnosprawnościami. Pułapka rentowa polegała na tym, że według wcześniejszych przepisów, jeżeli dana osoba otrzymywała dochody do 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to była pozbawiona renty socjalnej.

Wiceminister Szwed podkreślił, że renta socjalna dotyczy osób, które są całkowicie niezdolne do pracy, a ta niezdolność powstała przed ukończeniem 18. roku życia, a jeżeli taka osoba się uczy – przed 25. rokiem życia.

W 2015 r. na rentę socjalną zostało wydanych 2 mld 400 milionów zł. Dzisiaj wydajemy 5 mld 400 mln zł, czyli o trzy miliardy więcej niż w 2015 r. – poinformował wiceminister.

We współpracy ze środowiskiem

Nie było do tej pory rządu, który by tak szeroko włączał organizacje zrzeszające osoby z niepełnosprawnościami w prace na rzecz przygotowania nowych rozwiązań. Dialog jest naszą najmocniejszą stroną – deklarował Paweł Wdówik Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Dodał, że w funkcjonującej przy Biurze Pełnomocnika Radzie Konsultacyjnej jest największa – jak dotąd – liczba osób z niepełnosprawnościami.

https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-konsekwentne-i-systemowe

Prawie miliard złotych na „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”

Minister Marlena Maląg podpisała porozumienie z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczące zasilenia ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FERS), Rządowego Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”.

Rządowy_Program_„Pierwszy_biznes_–_Wsparcie_w_starcie”

Dzięki połączeniu środków z Funduszu Pracy ze środkami Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego łączna pula środków na Rządowy Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” wzrośnie do kwoty 936 mln zł. Zawarte dziś porozumienia dotyczą uruchomienia pierwszego z planowanych w programie FERS instrumentów finansowych, dotyczących pożyczek na samozatrudnienie.

Program kierujemy głównie do grup, które mogą wykazać się większą aktywnością na rynku pracy – do osób młodych, studentów, kończących naukę, kobiet, opiekunów osób z niepełnosprawnościami – mówiła minister Marlena Maląg.

Korzystne pożyczki

Program zakłada znaczne zwiększenie zasięgu, bowiem wsparciem zostanie objęta szersza grupa docelowa niż dotychczas.

O pożyczki na samozatrudnienie będą mogły ubiegać się równieżosoby pracujące, których średniomiesięczne przychody z okresu ostatnich 3 miesięcy nie przekraczały przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Pożyczki udzielane są na korzystnych warunkach, do wysokości nawet 134 tys. zł
bez wymaganego wkładu własnego z niskim oprocentowaniem i 7-letnim okresem spłaty, z możliwością częściowego umorzenia nawet do kwoty 40 tys. zł dla osób bezrobotnych i opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Minister Maląg, potwierdzając bardzo dobrą sytuację na naszym rynku pracy, przejawiającą się niską stopą bezrobocia rejestrowanego, wynoszącą w lutym zaledwie 5,5 proc, zwróciła uwagę, że jednym z głównych odbiorców działań aktywizacyjnych powinny być osoby młode, wchodzące na rynek pracy.

Dla 7 tys. osób

Chcemy dotrzeć ze wsparciem do tych, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą, mają dobry pomysł, ale brakuje im źródeł finansowania” – mówił Grzegorz Puda – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak dodał „Wsparcie umożliwi ubieganie się o pożyczki na samozatrudnienie także osób pracujących o niższych dochodach, które do tej pory nie mogły skorzystać z tej formy pomocy. Co więcej, osoby bezrobotne korzystające z pożyczki w ramach projektu FERS będą mogły ubiegać się o jej częściowe umorzenie. Liczymy, że pierwsze pożyczki zostaną udzielone jeszcze w tym półroczu. Szacujemy, że z dofinansowania skorzysta blisko 7 tys. osób.”

Minister Puda wyraził nadzieję, że współpraca z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej będzie nadal się rozwijać.  Celami Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 są m.in. zapewnienie opieki nad dziećmi oraz rozwój usług społecznych i ekonomii społecznej.

Podpisaliśmy porozumienie, dzięki któremu środki z Europejskiego Funduszu Społecznego + wesprą i zwiększą budżetu Rządowego Programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie, który od lat jest realizowany z powodzeniem. Przeznaczymy na ten cel 674 mln zł. Jest to pierwszy z czterech instrumentów finansowych zaplanowanych w programie FERS na lata 2021-2027 – podkreślił minister Puda.

Ważne elementy

Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju – powiedział Tomasz Robaczyński, Członek Zarządu BGK.

Podkreślił, że oba te elementy muszą współistnieć równorzędnie, gdyż nie da się osiągnąć jednego bez drugiego.

Dodał, że cenne są inicjatywy wsparcia, skierowane do osób fizycznych, mniejszych podmiotów gospodarczych, podmiotów ekonomii społecznej lub służące kształceniu ustawicznemu

https://www.gov.pl/web/rodzina/prawie-miliard-zlotych-na-pierwszy-biznes—wsparcie-w-starcie