Po dniu 1 marca 2019 roku wchodzą w życie nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań publicznych


W październiku 2018 roku wydane zostały  nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konieczność wydania stosownych rozporządzeń wynikała z wejścia w życie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. poz. 1909 z późn. zm.), która uczyniła Przewodniczącego Komitetu organem właściwym do wydania aktów, w miejsce ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.

Więcej informacji kliknij tutaj: https://pozytek.gov.pl/nowe-wzory-ofert-umow-i-sprawozdan

II edycja konkursu grantowego „Moja Mała Ojczyzna”

Co chcemy osiągnąć:

Chcemy aktywizować społeczności lokalne do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym. Chcemy by w sposób innowacyjny zagospodarować przestrzeń publiczną, poprawić jej estetykę, funkcjonalność lub modernizację.

W konkursie mogą wziąć udział: fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne,domy kultury, jednostki samorządu terytorialnego, koła gospodyń wiejskich.

Więcej informacji kliknij tutaj: https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/