Lista Rankingowa KOW

LISTA RANKINGOWA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY W NOWYCH LUB ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH BĄDŹ W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ, POD WARUNKIEM PRZEKSZTAŁCENIA TYCH PODMIOTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne. Działanie 7.3 Ekonomia społeczna, Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer projektu: RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/16

 

 

LISTA RANKINGOWA KOW 1

 

 

 

LP.

 

 

NR WNIOSKU

 

 

ŚREDNIA PKT

 

 

KWOTA WNIOSKOWANA

 

 

KWOTA PRZYZNANA

WSPARCIE POMOSTOWE

PRZYZNANO/NIE PRZYZNANO/ NIE DOTYCZY

 

1

 

1/LOWES/D/2016

 

 

120,00

 

120 000,00 ZŁ

 

120 000,00 ZŁ

 

 

 

PRZYZNANO

 

2 2/LOWES/D/2016 114,00 23 360,00 ZŁ 23 360,00 ZŁ

 

 

 

PRZYZNANO

 

 

 

Dodaj komentarz