Zapytanie Ofertowe skierowane do PES

Gorzów Wlkp. 17-08-2016 r.

ZAPYTANIE   OFERTOWE
skierowane do podmiotów ekonomii społecznej  

Ze względów podmiotowych zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS na lata 2014-2020, dotyczy projektu: „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Lubuskie 2020.

Zapytanie ofertowe ma na celu:

Zebranie ofert od potencjalnych zainteresowanych podmiotów (zwanych dalej „Wykonawcami”), na świadczenie usługi cateringowej dla beneficjentów ostatecznych projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Lubuskie 2020. Szczegółowe informacje dotyczące wymaganej zawartości ofert i sposobu przygotowania ofert są przedstawione w dalszych punktach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się:

1) tylko podmioty ekonomii społecznej.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

I ZAMAWIAJĄCY: Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ” ul. Łazienki 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. Lubuskie, www.lowes.lubuskie.org.pl, mail: biuro@lowes.lubuskie.org.pl, osoba do kontaktu: Andrzej Waszkiewicz tel. 95 738 00 61.

Kod CPV: 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

Przedmiotem zamówienia jest: zapewnienie cateringu dla uczestników animacji i inkubacji w ramach projektu: „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia realizacji podwykonawcom przedmiotu  zamówienia.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej w określonych poniżej okresach:

– 2016 r. – 4 miesiące (od września do grudnia włącznie),

– 2017 r. – 12 miesięcy,

– 2018 r. – 8 miesięcy (od stycznia do sierpnia włącznie).

W związku z faktem, iż na poszczególnych etapach realizacji projektu liczba jego beneficjentów ulega zmianom, nie ma możliwości określenia szczegółowej liczby zestawów cateringowych na dzień (przyjmuje się ilość średnią tj. 12 zestawów). Wobec powyższego oferent przedkłada ofertę skalkulowaną według kryterium: cena pakietu. Harmonogram oraz liczba pakietów będzie każdorazowo ustalana na bieżąco z Wykonawcą.

Wymagania dotyczące organizacji cateringu:

 • Oferent zapewnia catering w formie suchego prowiantu według kalkulacji „na pakiet”, który zawiera minimum:

– Kanapka (wegetariańska/mięsna)/ bułka słodka (lub ciasto)/ owoc (np. jabłko, banan, gruszka, brzoskwinia) ? kalkulacja pakiet na osobę.

*** Pakiet podstawowy.

Do ceny pakietu należy doliczyć koszt zakupu ciastek (typu Delicje lub równoważne: opakowanie 290 g, typu Wafle familijne lub równoważne – różne smaki op. 180 g, Ciasteczka –  typu Łakotki z cukrem lub równoważne- opakowanie 150 g, Paluszki słone – typu Beskidzkie lub równoważne – opakowanie 200g. (KOD CPV 15820000-2)).

– Do ceny pakietu należy doliczyć zakup kawy, herbaty, mleka, cukru, wody oraz soków zgodnie z poniższą specyfikacją:

Kawa naturalna, opakowanie 500 g (do wyboru marki: Jacobs Kronung, Maxwell House lub równorzędne) 15861000-1
Kawa rozpuszczalna, opakowanie  200g (do wyboru marki Jacobs Kronung , Jacobs Velvet., Nescafe lub inne równorzędne). 15861000-1
Herbata ekspresowa czarna op. min. 50 szt. (do wyboru marki Dilmah, Lipton  lub równorzędne). 15863200-7
Woda mineralna gazowana, poj. 0,5 l. (do  wyboru marki: Ustronianka,  Cisowianka lub równorzędne). 15981200-0
Woda mineralna niegazowana, poj., 0,5 l. (do wyboru marki: Ustronianka, Cisowianka lub równorzędne). 15981000-8
Sok jabłkowy 100%, poj. 1 l. (do wyboru marki: Tymbark, Hortex lub równorzędne).   Sok pomarańczowy 100%, poj. 1 l. (do wyboru marki: Tymbark, Hortex lub równorzędne). 15321000-4
Cukier biały kryształ – opakowanie 1 kg 15831200-4

 

 • Oferent zapewnia własny transport i dowóz cateringu zgodnie z wymaganiami sanitarnymi o ustalonej godzinie na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Koszt dowozu musi zostać uwzględniony w cenie oferty. Dowóz zapewniony zostanie do następujących punktów:

– siedziby Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp., ul. Przemysłowa 53,
– Lokalnych ośrodków ekonomizacji i inkubacji społecznej, minimum raz w miesiącu:

– w Kożuchowie przy ul. Anny Haller 1,

– w Dobiegniewie przy ul. Mickiewicza 7,

– w Świebodzinie przy ul. Park Chopina 4,

– w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Dworcowej 2.

3) Oferent zapewnia opakowania zgodnie z wymaganiami pakietów.

Ponadto składając ofertę Oferent zobowiązuje się do:

1) świadczenia usługi cateringowej z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych;

2) przygotowywania zestawów w dniu świadczenia usługi.

3) przygotowywania zestawów na bazie produktów wysokiej jakości (świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych).

Okres współpracy zostanie określony w umowie i będzie obejmować okres od września 2016 roku do końca sierpnia 2018 roku. Zakłada się, iż usług realizowana będzie codziennie (z wyłączeniem dni wolnych od pracy), szczegółowe terminy oraz liczba pakietów będą ustalane na bieżąco z Wykonawcą zgodnie z harmonogramem dostaw ustalanym z Zamawiającym. UWAGA – Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wstępnie zaplanowanych terminów w zależności od harmonogramu realizacji projektu.

Przy kalkulacji ceny „na pakiet” należy uwzględnić następujące dane:

– całkowita liczba uczestników projektu to 790 osób.

– średnia  liczba paktów dziennie to 12 szt.

DOKUMENTY JAKIE WINIEN DOSTARCZYĆ WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ

 1. Wypełniony i podpisany załącznik do niniejszego zapytania (załącznik nr 1 formularz ofertowy).
  2. Oświadczenie o braku powiązań dotyczących zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia. (załącznik nr 2)
  5. Wzór umowy (załącznik nr 3),

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza tj. uzyskała największą liczbę punktów w oparciu o podane kryteria wyboru.

 1. Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę zamówienia spośród ofert ważnych, ocenionych w oparciu o następujące kryteria:

Lp.      Kryterium       Waga   Punktacja

 1. Cena za pakiet (brutto) 60 % 1 – 60 pkt.
 2. Minimalna ilość produktów w ofercie (szt.) 40% 1-40 pkt.

 

 1. a) Liczba punktów w kryterium „cena oferty” zostanie obliczona według następującego wzoru:

Cena brutto (za pakiet) oferty najtańszej (zł)

Liczba punktów za cenę oferty = ??????????????????????????    x 100 x 60 %

Cena brutto (za pakiet) oferty ocenianej (zł)

 1. b) Minimalna ilość produktów na pakiet zawarta w przedłożonej ofercie:

Ilość produktów w pakiecie podstawowym w ofercie oferującej największą ilość  (szt.)

Liczba punktów za cenę oferty = ??????????????????????????    x 100 x 40 %

Ilość produktów w pakiecie podstawowym ofercie badanej   (szt.)

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

– Siedziba Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej  ul. Przemysłowa 53, 66-400 Gorzów Wlkp./ praca w terenie objętym projektem

– Lokalne ośrodki ekonomizacji i inkubacji społecznej:

– w Kożuchowie przy ul. Anny Haller 1,

– w Dobiegniewie przy ul. Mickiewicza 7,

– w Świebodzinie przy ul. Park Chopina 4,

– w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Dworcowej 2.

– Od: wrzesień 2016.

 1. Miejsce, sposób składania ofert: oferty należy dostarczyć osobiście  lub pocztą na adres:

Siedziba Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej  ul. Łazienki 6, 66-400 Gorzów Wlkp. lub drogą elektroniczną biuro@lowes.lubuskie.org.pl , www.lowes.lubuskie.org.pl

osoba do kontaktu: Andrzej Waszkiewicz tel. 95 738 00 61.

VII. Termin składania ofert: do dnia 25-08-2016 roku, do godziny 14.00.

VIII.   Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

VIII.1. W postępowaniu mogą wziąć udział tylko wykonawcy należący do podmiotów prawnych ekonomii społecznej.

VIII.2. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub  osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.

VIII.3. Ocena spełnienia warunków stawianych wykonawcom będzie dokonywana przy zastosowaniu kryterium ?spełnia? / ?nie spełnia? w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach .

VIII.4. Wykonawca nie spełniający warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w celu wykazania braku do wykluczenia w postępowaniu:
 2. a) w celu wykazania braku do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, oferta musi zawierać oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym – załącznik nr 2
 3. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTY (załącznik nr 1) do niniejszego zaproszenia do składania ofert i powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną oraz pieczęcią firmową.

Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:

– W przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
– W przypadku niespełnienia warunków udziału;
– W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych;
– W przypadku powiązania Wykonawcy z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Załączniki:

1.załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

 1. załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań dotyczących zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.
 2. załącznik nr 3 – Wzór umowy,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Oferta na wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na: na świadczenie usługi cateringowej (typu suchy prowiant) dla beneficjentów projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Współfinansowanego z  unii europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

 

Dane kontaktowe  
Nazwa firmy/imię i nazwisko  
Adres firmy/ Adres zamieszkania  
Telefon  
E-mail  
REGON   NIP  

 

 1. Oferujemy/oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym zgodnie z wymogami w nim zawartymi za cenę brutto _____ zł. za 1 pakiet (słownie: ?????????????.?.. zł. brutto),
 2. Liczba i rodzaj produktów określonych w ofercie:

Pakiet podstawowy  (określić produkty):

– kanapka (mięsna lub wegetariańska)

– sałatka (sałatka w osobnym opakowaniu/na osobę)

– bułka słodka lub ciasto

– owoc

Ilość produktów w sztukach: 4 szt.
Oświadczam, iż reprezentuję Podmiot Ekonomii Społecznej: Tak/Nie
***niepotrzebne skreślić

 1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w wymaganym (ustalonym w toku realizacji) terminie.
 2. Oświadczam, że cena brutto podana w niniejszym formularzu pomnożona razy ilość pakietów ustalonych uprzednio z Zamawiającym zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
 3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.
 4. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

 

 

???????????.                                         ???????????????..

(miejsce, data)                                                  (podpis Wykonawcy lub przedstawiciela

upoważnionego do reprezentacji)

 

 

Załącznik nr 2

???????????????????? (nazwa Wykonawcy)

 

?????????????????     (dane adresowe)

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia mającego na celu wyłonienie wykonawcy usługi cateringowej (typu suchy prowiant) dla beneficjentów projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Współfinansowanego z  unii europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Niniejszym oświadczam, że nie zachodzą okoliczności wyłączające mnie z ubiegania się o zamówienie, w szczególności:

 • nie wszczęto wobec mnie postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono mojej upadłości,
 • nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
 • znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia,
 • nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
  lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
  lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
  i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
  w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

       
   
?????????????????????.
(podpis Wykonawcy lub przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji)

 

 

 
????????????????????
(miejsce, data)
 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

Umowa nr??????

 

w ramach projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

 

zawarta w dniu 31.08.2016 r. w Gorzowie Wlkp., pomiędzy:

 

Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ” ul. Łazienki 6, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP: 599-286-06-41,

reprezentowane przez: Pana Gracjana Pawlaka – Prezesa.

zwaną w dalszej części „Zleceniodawcą”

a

?????????????????. NIP: ????..
reprezentowane przez: ????????????????..

zwaną w dalszej części „Zleceniobiorcą”

o następującej treści:

 • 1
 1. Zleceniodawca oświadcza, iż niniejsza umowa jest realizowana w ramach i na potrzeby projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

 

 • 2
 1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na zapewnieniu cateringu typu suchy prowiant dla beneficjentów projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ilości i dniach ustalonych z Zamawiającym w toku realizacji zadania.

 

 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:
  – Przygotowanie pakietów zawierających produkty co do których podjęto uprzednio ustalenia z zamawiającym,
  – zapewnienie transportu i dowozu cateringu zgodnie z wymaganiami sanitarnymi o ustalonej godzinie na miejsce wskazane przez Zamawiającego,

– zapewnienie opakowania zgodnie z wymaganiami menu.

 

Ponadto składając ofertę Oferent zobowiązuje się do:

– Świadczenia usługi cateringowej z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych,

– przygotowywania zestawów w dniu świadczenia usługi,

– przygotowywania zestawów na bazie produktów wysokiej jakości (świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych).

 

 • 3

Miejscem realizacji działania będzie siedziba Lubuskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp. (ul. Przemysłowa 53, 66-400 Gorzów Wlkp.) oraz Lokalnych ośrodkach ekonomizacji i inkubacji społecznej:

– w Kożuchowie przy ul. Anny Haller 1,

– w Dobiegniewie przy ul. Mickiewicza 7,

– w Świebodzinie przy ul. Park Chopina 4,

– w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Dworcowej 2.

 

 

 • 4

Zleceniobiorca zobowiązany jest do zrealizowania zadania w terminie od dnia 01-09-2016r. do  końca sierpnia 2018r.

 

 • 5
 1. Za wykonanie umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości ?????.. zł za pakiet (słownie: ????????),
 2. Wynagrodzenie wskazane w pkt. 1 obejmuje koszt dojazdu na miejsce wykonywania usługi oraz koszt produktów niezbędnych do wykonania zlecenia.

 

 1. Pierwsza płatność na podstawie niniejszej umowy nastąpi do dnia 31.12.2016 r. tzn. za cztery miesiące usługi cateringowej. W latach 2017 (12 miesięcy) oraz 2018 ( 8 miesięcy) Zleceniodawca regulować będzie wynagrodzenie w systemie comiesięcznym. Zleceniobiorca wystawia fakturę (rachunek) każdego ostatniego dnia miesiąca po zrealizowaniu zadania. Płatność następuje w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury/rachunku przelewem na wskazany przez Zleceniobiorcę rachunek bankowy.
 2. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
 3. Wynagrodzenie za wykonanie umowy finansowane jest ze środków Unii Europejskiej, przyznanych na realizację projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
 4. Zleceniodawca będący współrealizatorem projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zastrzega możliwość wystąpienia opóźnienia płatności w stosunku do terminu określonego w ust. 3 z powodu nieprzekazania środków finansowych na realizację projektu przez Instytucję Wdrażającą.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Zleceniobiorca nie może żądać od Zleceniodawcy zapłaty odsetek ustawowych.
 • 6

Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia podpisania umowy do dnia 31-08-2018 r.

 

 • 7
 1. Zleceniodawca może odstąpić od umowy:

1)  w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim przypadku, Zleceniobiorca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

2)  w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę.

 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą odstąpienia.
 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego § 7 ust. 1.
 3. W przypadku niewywiązania się z ustalonych terminów Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia określonego § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
 4. Zleceniodawca ma prawo potrącić z należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia naliczone kary umowne po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.
 5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

 

 • 8
 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Zleceniodawcę oraz Instytucję Wdrażającą, a także inne uprawnione podmioty, w zakresie prawidłowości realizowanego działania.
 2. Przez kontrolę należy rozumieć uprawnienie do dokonywania wszelkich czynności oraz prawo żądania przez Zleceniodawcy od Zleceniobiorcy wszelkiej dokumentacji, w tym także finansowo-księgowej, będącej podstawą do rozliczenia zleconego do realizacji działania.
 3. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji działania, w toku jego realizacji lub po jego zakończeniu.

 

 • 9
 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do złożenia oświadczeń stanowiących załącznik nr 1 do umowy.
 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się poinformować Zleceniodawcę o każdorazowej sytuacji podjęcia zatrudnienia przy projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się prowadzić rejestr czasu pracy przy wszystkich projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 • 11
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom powszechnym w Gorzowie Wlkp.

 

 • 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniobiorcy, a jeden egzemplarz dla Zleceniodawcy.

 

  ZLECENIOBIORCA :                                                                                                                             ZLECENIODAWCA:  

 

 

Dodaj komentarz