Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe!

Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe!

Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2021 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.
Dzięki tym zmianom będzie można uzyskać nie tylko wyższe świadczenia pieniężne, ale objąć wsparciem także większą liczbę osób i rodzin. Dotyczy to w szczególności zasiłków: stałego, okresowego i celowego.
Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:
dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł (wzrost o 11%),dla osoby w rodzinie – 600 zł (wzrost o 14%).
Należy zaznaczyć, że przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:
maksymalnej kwoty zasiłku stałego – do wysokości 719 zł (wzrost o 11%),
maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:
kwota minimalna – do wysokości 721 zł (wzrost o 11 %);
kwota maksymalna – do wysokości 1 450 zł (wzrost o 5%);
kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej
na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie
w formie rzeczowej – do wysokości 1 837 zł (wzrost o 4%);
kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 345 zł (wzrost o 12%).

https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilki-z-pomocy-spolecznej-beda-wyzsze-1

Dodaj komentarz