Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza
dnia 20 listopada 2020 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.I. Rodzaj zadania:Podmiotom uprawnionym, zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zleca się realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pod nazwą:
PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE OPIEKUŃCZEJ I SPECJALISTYCZNEJ W LATACH 2021-2023.1.    Zakres przedmiotowy realizowanego zadania obejmuje prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz specjalistycznej na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego, zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:
1)    w rejonie osiedla Manhattan – 1 placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej;
2)    w rejonie osiedla Sady – 1 placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej;
3)    w rejonie Centrum Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – 2 placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej;
4)    w rejonie osiedla Piaski – 1 placówka wsparcia dziennego w formie specjalistycznej;
5)    w rejonie osiedla Staszica – 1 placówka wsparcia dziennego w formie specjalistycznej;
6)    w rejonie hotelu „Metalowiec” – 1 placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego;
7)    w rejonie osiedla Słonecznego – 1 placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego;
8)    w rejonie Zawarcia i Zakanala – 2 placówki wsparcia dziennego typu opiekuńczego.
9)    oraz w innych rejonach niż wymienione, w zależności od wysokości nierozdysponowanych środków finansowych.
2.    Placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewnia dziecku:
1)    opiekę i wychowanie;
2)    pomoc w nauce;
3)    organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.
3.    Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej w szczególności:
1)    organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne;
2)    realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny,
3)    w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.
4.    Jedna oferta może dotyczyć wyłącznie prowadzenia jednej placówki.
5.    Koszty kwalifikowane, m.in.:
1)    wynagrodzenie kierownika/wychowawcy placówki wsparcia dziennego – wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, określone w art. 25-26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
2)    materiały/pomoce dydaktyczne;
3)    materiały piśmienniczo-papiernicze i plastyczne;
4)    bilety wstępu do obiektów/na imprezy kulturalno-sportowe;
5)    drobny sprzęt sportowy (np. piłki, skakanki, paletki);
6)    wycieczki (np. transport, ubezpieczenie uczestników);
7)    paczki świąteczne;
8)    środki czystości, higieniczne oraz środki służące do ochronie osobistej (środki do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki jednorazowego użytku);
9)    koszty administracyjne (m.in. czynsz, energia, woda, obsługa księgowa, itp.) – nie więcej niż 10% dotacji;
10)    wynagrodzenie realizatorów zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych w przypadku prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej;
11)    zakup artykułów żywnościowych.
6.    Koszty kwalifikowane powinny być:
1)    bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji;
2)    racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe. II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:1.    Na realizację wyżej wymienionego zadania w latach 2021-2023 planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości 1.350.000,00 zł, z czego:
⦁    w 2021 r. – 450.000,00 zł;
⦁    w 2022 r. – 450.000,00 zł;
⦁    w 2023 r. – 450.000,00 zł.
2.    Wysokość dotacji na poszczególną placówkę będzie uzależniona od formy placówki – specjalistycznej lub opiekuńczej.
3.    Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
4.    Kwota może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, jej ostateczna wielkość uzależniona będzie od uchwalonych budżetów Miasta na rok 2021, 2022 i 2023.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz