Przedsiębiorstwa bez prawa. Przynajmniej na razie.

Na mapie Polski od lat przybywa przedsiębiorstw społecznych. Choć idea jest dobrze znana, a w praktyce wszystko działa bez zarzutu, wciąż brakuje przepisów, które by jasno określały prawa, obowiązki i przywileje tych podmiotów. Właśnie rodzi się kolejny pomysł ich unormowania. Oby nie podzielił on losu poprzednich projektów ustaw, które na zawsze pozostały tylko projektami.  

Ustawowej definicji przedsiębiorstwa społecznego (PS) po prostu nie ma. Nie ma nawet przepisów, które by jednoznacznie i wyłącznie regulowały funkcjonowanie takiego podmiotu, co wcale nie znaczy, że nie ma takiej potrzeby. Przeciwnie. Od kilkunastu lat kwitną pomysły wprowadzenia systemowych rozwiązań w tej sprawie. Niektóre nawet przelano na papier, ujmując je w projekty aktów rangi ustawy. Niestety na tym koniec, bo żaden z pomysłów ostatecznie nie ujrzał światła dziennego. Obecnie temat ponownie odżywa. Jak poinformowało nas Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), trwają zaawansowane prace nad propozycją rozwiązań legislacyjnych dla ekonomii społecznej i solidarnej, w tym także nad statusem przedsiębiorstwa społecznego, które jest zaliczane do podmiotów ekonomii społecznej (PES). Za takie uznaje się wiele różnych typów i form działalności – zarówno w sektorze spółdzielczym, jak i pozarządowym. Są to stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, podmioty kościelne, koła gospodyń wiejskich i wreszcie warsztaty terapii zajęciowej, centra i kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i pracy chronionej.

Dwa główne cele Czytaj dalej

Nabór wniosków służących walce z COVID-19

Od 11 sierpnia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku można składać wnioski o powierzenie grantów w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt przyczyni się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Uzyskane w ramach grantu środki można przeznaczyć na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zgodnie z faktycznymi potrzebami. Wysokość grantu będzie uzależniona od deklarowanego okresu wsparcia oraz liczby pracowników, przy stawce dziennej w wysokości 12 zł na pracownika.  Czytaj dalej