Konkurs „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2020 – Infrastruktura Polonijna”

1. Rodzaj zadania publicznego: POMOC POLONII I POLAKOM ZA GRANICĄ  

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych

11 860 000 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych).

3. Zasady przyznawania dotacji

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy zgodnie z pkt. 3.1 Regulaminu konkursu

4. Termin i warunki realizacji zadań publicznych

Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 15 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.  Warunki realizacji zadania publicznego określa Regulamin konkursu.

5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego

Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

6. Termin i miejsce składania ofert

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz