Propozycje rozwiązań dla branży turystycznej

Zarząd województwa przesłał do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego stanowisko dotyczące sytuacji kryzysowej i propozycji  pomocy dla branży turystycznej w województwie lubuskim, w związku z następstwami gospodarczymi wystąpienia koronowirusa.

– Mamy nadzieję, że proponowane rozwiązania, w tym szczególnym okresie, pozwolą branży turystycznej województwa lubuskiego przetrwać sytuację kryzysową, tak aby w najbliższej przyszłości
nie byli zmuszeni, poprzez ponoszenie kosztów stałych, a braku uzyskanych przychodów, do rezygnacji z dotychczasowej działalności i likwidacji miejsc pracy – czytamy w satnowisku.

Mając na uwadze złagodzenie skutków wystąpienia koronowirusa na działalność przedsiębiorców w województwie lubuskim, a w szczególności działalność branży turystycznej, w tym zapobieżenie ewentualnej utracie płynności finansowej, zmniejszeniu zatrudnienia, a co za tym idzie pogorszeniu sytuacji bytowej mieszkańców regionu lubuskiego, poniżej przedstawimy propozycje rozwiązań.

Proponujemy:

 • zwolnienie od podatku od nieruchomości właścicieli obiektów hotelarskich i innych obiektów turystycznych – rekomendacja działania dla Rad Gmin,
 • uruchomienie dotacji celowej na utrzymanie miejsc pracy dla pracodawców, którzy  zawieszają działalność lub wprowadzają ograniczenia w zakresie czasu pracy,
 • zawieszenie spłat wszystkich kredytów na minimum 6 miesięcy,
 • zawieszenie spłaty wymaganych rat kredytów (rata kapitałowa i odsetkowa), opłat leasingowych i wynajmu długoterminowego na okres min. 3 miesięcy,
 • zwolnienie z opłacenia składek ZUS, za przedsiębiorcę i pracowników, za okres  wystąpienia koronawirusa, przedsiębiorców, którzy zawiesili swoją działalność lub  którym, na mocy specustawy, zakazano tej działalności,
 • odroczenie terminu płatności czy też rozłożenie na raty opłat podatkowych m.in. VAT, podatku dochodowego, od nieruchomości (rekomendacja dla Rad Gmin zwolnienia od podatku od nieruchomości właścicielom obiektów hotelarskich oraz innych obiektów turystycznych), czy transportu,
 • nienaliczanie odsetek od spóźnionych opłat podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości oraz rozłożenia go w czasie,
 • zwolnienia lekarskie finansowane przez ZUS od 1 dnia zwolnienia, w wysokości 80% wynagrodzenia,
 • objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym przedsiębiorców prowadzących jednoosobową  działalność w okresie zawieszenia działalności,
 • wdrożenie przyspieszonego trybu weryfikacji wielkości zobowiązania podatkowego, a co za tym idzie, zwrotu podatku VAT,
 • obniżenie opłat za media (m.in. wodę, odprowadzane ścieki, energię cieplną, elektryczną, gaz), w czasie wyłączenia obiektów, lub ograniczenia ich działalności,
 • zwolnienie z opłat związanych z działalnością przedsiębiorców branży turystycznej np. na rzecz ZAIKS, STOART, ZPAV, abonamentu radiowo- telewizyjnego,
 • wprowadzenie ułatwionego sposobu rozliczania strat związanych z wystąpieniem koronawirusa dla przedsiębiorców, poprzez zaliczenie strat poniesionych w okresie wystąpienia pandemii do kosztów uzyskania przychodów za 2019 r. (tj. zaliczki na poczet rezerwacji imprez turystycznych wpłacone w 2019, a niezrealizowanych w 2020 r.),
 • uruchomienie bezpłatnej pomocy prawnej i księgowej do odzyskania poniesionych nakładów,
 • zniesienie kar umownych za opóźnienia lub niewykonanie zleceń w ramach zamówień publicznych, w związku z wystąpienia koronawirusa.

Informacje zaczerpnięte ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz