Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia. Rodzaj zadania: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia. Rodzaj zadania: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Termin składania ofert do dnia 3 września 2019 r.
Podmioty uprawnione i nieuprawnione do udziału w otwartym konkursie ofert

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w ww. konkursie są:
1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (m.in. stowarzyszenia, fundacje (z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne), oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze);

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności pożytku publicznego;

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

4) spółdzielnie socjalne;

5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (Dz. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągniecia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy 
i pracowników.Podmiotami nieuprawnionymi do składania ofert o zlecenie realizacji zadania publicznego są podmioty wskazane w art. 3 ust. 4 ww. ustawy, tj. partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe oraz fundacje utworzone przez partie polityczne.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz