Realizacja ogólnopolskiej kampanii o charakterze edukacyjno-profilaktycznym dotyczącej przeciwdziałania hejtowi, przemocy rówieśniczej, mowie nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego:

„Realizacja ogólnopolskiej kampanii o charakterze edukacyjno-profilaktycznym dotyczącej przeciwdziałania hejtowi, przemocy rówieśniczej, mowie nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy”

  1. ZADANIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:
  2. przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej mającej na celu przeciwdziałanie hejtowi, przemocy rówieśniczej, mowie nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy, równieżw mediach i mediach społecznościowych,
  3. kształtowanie właściwych reakcji wobec zagrożeń związanych z hejtem, przemocą rówieśniczą, mową nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy,
  4. zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie konsekwencji spowodowanych hejtem, przemocą rówieśniczą, mową nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy.

Zadanie obejmować ma działania mające na celu zwiększenie wiedzy i świadomości dzieci i młodzieży na temat zjawisk hejtu i przemocy w szczególności w cyberprzestrzeni. Ważnym aspektem jest zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z hejtem i przemocą oraz ich konsekwencje a także na sposoby reagowania na te zjawiska.

 

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację ww. zadania planuje przekazać środki
w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł).

3. UPRAWNIONE PODMIOTY

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz