Nabór wniosków o dofinansowanie. Działanie 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs na dofinansowanie działań wspomagających powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Nabór wniosków
o dofinansowanie rozpocznie się 19 kwietnia 2019 r. i zakończy się 26 kwietnia 2019 r.

Wnioski należy składać w 1) Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59 lub w 2) Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są :

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
  • instytucje rynku pracy,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej),
  • szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe) i ich organy prowadzące.

Szczegółowe informacje w liku.

Dodaj komentarz