Nabór wniosków o dotację

Ogłoszenie o naborze „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, że rozpoczyna nabór wniosków
w ramach projektu Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, Oś 7. Równowaga społeczna, działanie 7.6. Wsparcie dla OWES
i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.6.1. Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia.

POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA (LINK)

W związku z powyższym wraz z Realizatorem – Stowarzyszeniem Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie jako Partnerem Projektu zapraszamy Uczestników do składania „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego na utworzenie nowych stanowisk pracy w terminie od 11.03.2019r. do 21.03.2019r.

Alokacja środków przeznaczona na I nabór:
dotacja – 600.000zł
wsparcie pomostowe – 246.850zł

Wnioski można składać osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej / kurierem, od dnia ogłoszenia naboru do momentu jego zakończenia.

Wnioski składane osobiście przyjmowane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30 w biurze Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie z siedzibą w Dobiegniewie przy ul.Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew.

W przypadku dokumentów składanych za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera, liczy się data wpływy do Biura.

O przyznanie środków finansowych mogą ubiegać się tylko i wyłącznie:
1) grupy inicjatywne osób fizycznych lub osób prawnych (tworzenie nowych miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych),
2) podmioty ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne (tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwa społeczne),
3) przedsiębiorstwa społeczne (tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych)
uczestniczące w projekcie „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Zasady organizacji niniejszego naboru określa Regulamin udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego opublikowany na naszej stronie w zakładce Do pobrania (link). Wnioski o przyznanie wsparcia, które wpłyną do biura projektu po w/w terminie, nie będą podlegać ocenie Komisji Oceny Wniosków.

Terminy kolejnych naborów znajdują się w dokumencie Harmonogram naborów  (jest to planowany harmonogram, który może ulec zmianom, w zależności od możliwości finansowych i zapotrzebowania wśród uczestników projektu).

Na wszelkie pytania dotyczące naboru odpowiedzą specjaliści do spraw procesu doradczego:

Paulina Staszak
Tel. 729 002 223
Adres e-mail: p.staszak@swmpdobiegniew.pl

Joanna Skibińska
Tel. 729 053 614
Adres e-mail: j.skibinska@swmpdobiegniew.pl

Dorota Zalewska
Tel. 729 053 611
Adres e-mail: dorota.swmp@wp.pl

Zachęcamy do kontaktu.

Dodaj komentarz