Przedłużenie terminu oceny wniosków i wydłużone wsparcie pomostowe

Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie realizując projekt Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, że procedura oceny wniosków o wydłużone wsparcie pomostowe dla Przedsiębiorstw Społecznych zostaje wydłużona. Zgodnie z § 6 pkt. 6 Regulaminu Komisji Oceny Wniosków na udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego pomostowe na utworzone miejsca pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne Komisja Oceny Wniosków ma 30 dni na ocenę złożonych wniosków.

W związku z brakami formalnymi we wnioskach złożonych przez przedsiębiorstwa społeczne o wydłużone wsparcie pomostowe informujemy, że procedura oceny wniosków i przyznania dodatkowego wsparcia zostaje wydłużona o 15 dni od daty zakończenia przyjmowania wniosków (26 stycznia 2018), tj. do 15 marca 2018 roku.

Jednocześnie realizator przypomina, że PS po uzyskaniu wydłużonego wsparcia pomostowego jest zobowiązany do kontynuowania działalności i utrzymania zatrudnienia na utworzonych stanowiskach pracy przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia korzystania ze wsparcia pomostowego.

Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, to projekt w ramach poddziałania 7.6.1. Oś priorytetowa 7: Równowaga społeczna. Działanie 7.6: Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.6.1: Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej dla obszaru drugiego obejmującym powiaty: gorzowski, miasto Gorzów Wlkp., strzelecko-drezdenecki, żagański, międzyrzecki, nowosolski, świebodziński. A ponadto w 7 gminach lubuskich spoza subregionu, tj.: Rzepin, Wschowa, Łęknica, Przewóz, Lubsko, Sulęcin.

Dodaj komentarz