Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych

30 stycznia 2018 r. zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. W budżecie województwa na ten cel zabezpieczono 206 tys. zł.
Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku przeznaczone zostały następujące kwoty:

pomoc społeczna – 60.000 zł,
wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – 35.000 zł,
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 75.000 zł,
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  – 36.000 zł.
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, szczegółowo określonych w „Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku” (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r. poz. 2420).

 

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku”, planowane jest wsparcie niżej wymienionych obszarów:

1. pomocy społecznej – planowane wydatki 60.000 zł.

Zadanie: działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej”, obejmujące w szczególności:

a)   zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży;

b)   doskonalenie systemu wsparcia dla osób starszych;

c)   poprawę jakości usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykluczonych społecznie;

d)   wspieranie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej;

e)   rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

 

2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – planowane wydatki 35.000 zł.

Zadanie: działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”, obejmujące w szczególności:

a)     podniesienie społecznej świadomości o znaczącej roli rodziny;

b)     wspieranie działań w obszarze pracy z rodziną oraz pomocy w opiece

         i wychowaniu dziecka;

c)     rozwój systemu pieczy zastępczej;

d)     zapewnienie środowiska rodzinnego dzieciom kwalifikowanym do przysposobienia.

 

3. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – planowane wydatki – 75.000 zł. Zadanie: działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”, obejmujące w szczególności:

a)  edukację oraz profilaktykę w zakresie problematyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych;

b)     leczenie, rehabilitację oraz ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegrację społeczną.

 

4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  – planowane wydatki – 36.000 zł.

Zadanie: działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych”, obejmujące:

a)      popularyzowanie wśród osób niepełnosprawnych możliwości ich zatrudniania,

b)     wspieranie działań na rzecz wzrostu świadomości społeczeństwa na temat osób   niepełnosprawnych,

c)      doradztwo zawodowe.

W budżecie Województwa Lubuskiego na 2018 rok, w przedmiotowym otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznychw obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy przeznaczono środki w wysokości 206.000 zł.

 

Uchwała wraz z załącznikami (wzorem oferty i wzorem karty oceny) zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz na stronie www.rops.lubuskie.pl.

Dodaj komentarz