KOW ocenił wnioski

W dniu 21.02.2017 odbyło się Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele:  z Powiatowego Urzędu Pracy ze Strzelec Krajeńskich Pani Magdalena Martyniszyn, z Powiatowego Urzędu Pracy z Gorzowa Wlkp. Pan Adam Kamilewicz oraz przedstawiciel Stowarzyszenia który jest Przewodniczącym Komisji Pan Tadeusz Kałuziak. Na posiedzeniu zostały rozpatrzone 3 wnioski pozytywnie.

LISTA RANKINGOWA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY W NOWYCH LUB ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH BĄDŹ W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ, POD WARUNKIEM PRZEKSZTAŁCENIA TYCH PODMIOTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne. Działanie 7.3 Ekonomia społeczna, Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna ? projekty konkursowe, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer projektu: RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/16

LISTA RANKINGOWA KOW 2

LP.

NR WNIOSKU

ŚREDNIA PKT

KWOTA WNIOSKOWANA DOTACJI

KWOTA PRZYZNANA DOTACJI

WSPARCIE POMOSTOWE

PRZYZNANO/NIE PRZYZNANO/ NIE DOTYCZY

1

4/LOWES/D/2017

116

96 000,00

96 000,00

PRZYZNANO

2

3/LOWES/D/2017

114,67

94 645,00

94 645,00

PRZYZNANO

3

5/LOWES/D/2017

113,33

96 000,00

96 000,00

PRZYZNANO

 

Dodaj komentarz