ZAPYTANIE OFERTOWE

Ze względów podmiotowych zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS na lata 2014-2020, dotyczy projektu: Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Zwracamy się z zapytaniem o ofertę cenową na:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego (zgodnie z załączoną specyfikacją) na potrzeby Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

1. Opis przedmiotu zamówienia

I ZAMAWIAJĄCY: Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju regionalnego”ROZWÓJ” ul. Łazienki 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie

II. KOD CPV: 30236000-2 – Różny sprzęt komputerowy
CPV: 30237200-1 –
Akcesoria komputerowe
CPV: 30191000-4 – Sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli
CPV: 38430000-8 – Aparatura do wykrywania i analizy

Pozostałe kody: (30232110-8, 30232130-4, 30231300-0, 32332100-0, 38651000-3, 38651600-9, 30213300-8, 30213000-6, 38652100-1, 38653400-1, 48310000-4, 487610000-0)

III. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych ( zgodnie z wyodrębnionymi modułami oferty).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych dla realizacji celów Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy następujących elementów w ilości sztuk podanych w poniższym zestawieniu tabelarycznym :

ZASTAWIENIE ILOŚCIOWE SRZĘTU KOMPUTEROWEGO/AKCESORIÓW KOMUTEROWYCH

Rodzaj:

szt.

MODUŁ 1:

1

Laptop

14

2

Komputer PC

6

3

Office 2016

20

4

Atywirus

20

5

Torba (na laptopa)

14

6

Projektor multimedialny

5

7

Drukarki mobilne

2

8

Wskaźniki laserowe

5

9

Ekran do projektora

2

10

Dyktafon

1

11

Kamera

1

12

Niszczarka /dokumenty/

2

13

Aparat

2

14

Alkomat

2

15

Bindownica

1

16

UPS

5

MODUŁ 2:

1

Urządzenie wielofunkcyjne

7

MODUŁ 3:

1

Ksero

2

3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę wyżej wymienionych urządzeń o parametrach technicznych nie gorszych niż opisane w załączniku nr 3 (tj. SIWZ) do zapytania ofertowego.

Wszystkie proponowane w ofercie Wykonawcy urządzenia winny być fabrycznie nowe i wolne od wad. W przypadku zaoferowania urządzeń o lepszych parametrach niż urządzenia wymienione w ofercie Wykonawcy, Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń pod warunkiem, że zmiana ta nie będzie miała wpływu na cenę wykonania zamówienia. Jednakże zmiana urządzeń na lepsze wymaga poinformowania Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji.

4. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego, licząc od daty zakupu urządzeń lub też zgodnie z gwarancją producenta. Zakres gwarancji obejmuje, niezależnie od wymagań producenta:

– urządzenie wraz z wszystkimi podzespołami,

– transport uszkodzonego sprzętu do i z punktu serwisowego, jeśli naprawa tego wymaga,

-podjęcie naprawy gwarancyjnej, rozumianej, jako przybycie serwisanta do siedziby zamawiającego, nie później niż 72 godziny po zgłoszeniu usterki przez zamawiającego (dotyczy dni roboczych),

– naprawę przedmiotu zamówienia (rozumianej jako przywrócenie jego funkcjonalności) najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia,

– w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 10 dni roboczych, dostarczenie 11-go dnia, na czas naprawy, sprzętu o równoważnych parametrach,

– Wymianę wadliwego sprzętu na fabrycznie nowy (model ten sam lub jego następca) po przekroczeniu trzech napraw gwarancyjnych tego samego elementu, niezależnie od rodzaju usterki.

5. Cena obejmie wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty transportu, podłączenia wraz z uruchomieniem. Wykonawca powinien przed sporządzeniem oferty sprawdzić dostępność tych urządzeń. Wykonawca w cenie oferty zamontuje, skonfiguruje i przeszkoli z obsługi urządzeń w miejscu użytkownika lub w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.

III. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w przeciągu maximum 20 dni od dnia podpisania umowy zgodnie z harmonogramem dostarczenia sprzętu uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien złożyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy, zgodnie z dołączonym do zapytania wzorem stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

2. Oferta powinna zawierać minimum: cenę całkowitą brutto podaną w złotych polskich z dokładnością nie większą niż 2 miejsca po przecinku oraz oferowany termin realizacji zadania, nazwę i adres Oferenta, numer telefonu i adres email oraz datę sporządzenia oferty, wykaz zaoferowanych urządzeń z cenami jednostkowymi.

3. Oferent powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę proszę złożyć, zgodnie z załącznikiem nr 1 – formularzem ofertowym, najpóźniej do końca dnia 04-11-2016 r. w siedzibie zamawiającego, adres:

Siedziba Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej ul. Przemysłowa 53, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój 209 piętro II) lub drogą elektroniczną biuro@lowes.lubuskie.org.pl , www.lowes.lubuskie.org.pl

osoba do kontaktu: Katarzyna Miczał tel. 690 002 714, mail: k.miczal@lowes.lubuskie.org.pl

UWAGA: Liczy się data wpływu oferty.

VI. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH

Zamawiający dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

VII. KRYTERIA WYBORU:

1. Kryterium oceny ofert jest:

a) Cena – 80%

Cena najniższa cena brutto z pośród ofert nie podlegających wykluczeniu ( cena poszczególnych modułów)

Cena = ——————————————————– x 100 x 80%

Cena brutto badanej oferty (poszczególnych modułów)

b) Termin realizacji umowy – 20%

– do 5 dni liczonych od dnia następnego po podpisaniu umowy – 20 %

– do 10 dni liczonych od dnia następnego po podpisaniu umowy – 15 %

– do 15 dni liczonych od dnia następnego po podpisaniu umowy – 10 %

– do 20 dni liczonych od dnia następnego po podpisaniu umowy -0 %

1% =1 pkt.

2. Oferty, które będą zawierały dłuższy termin realizacji zamówienia niż 20 dni licząc od dnia następującego po podpisaniu umowy będą podlegały odrzuceniu.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w wyniku sumowania punków w kryteriach oceny ofert.

VIII. WYMOGI FORMALNE: zawarcie umowy. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IX. FORMA PŁATNOŚCI: zapłata należnej kwoty nastąpi po wykonaniu całości zamówienia (stwierdzonego protokołem) na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, płatnej przelewem w ciągu 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.

X. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY

1. Stowarzyszenie nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między FRUG lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu FRUG lub osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Do potwierdzenia braku wykluczenia Wykonawcy wraz z ofertą składa on oświadczenie o braku powiązań, o których mowa w ust. 1. 4. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Załączniki:
– załącznik nr.1- wzór oferty
– załącznik nr.2 – oświadczenie
– załącznik nr 3- SIWZ
– załącznik nr 4 – wzór umowy

zalacznik nr3- SIWZ załacznik nr 2 załącznik nr 1 zapytanie ofertowe

 

Dodaj komentarz