STANDARD UDZIELANIA BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO W LUBUSKIM OŚRODKU WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

ETAPY UDZIELANIA BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO.

Etap I Szkolenia

Zadaniem Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości w zadaniu 3 LOWES będzie przeprowadzenie godzin szkoleniowych w obszarze Biznesplan – zasady konstruowania oraz praktyczny przykład, wniosek o dotację dla PES. Szkolenia prowadzone będą przez wyodrębnionych członków Stowarzyszenia niezaangażowanych w realizację projektu, trenerów posiadających odpowiednie wykształcenie i doświadczenie kierunkowe, zgodne ze Standardami LOWES i Regulaminem LOWES .; posiadające co najmniej następujące kompetencje:

– potrafi rozpoznać potrzeby szkoleniowe, w oparciu o nie przygotować szkolenie, czyli określić jego cele, oczekiwane efekty uczenia się, plan szkolenia oraz metody i materiały szkoleniowe oraz przeprowadzić ocenę efektów szkolenia,

– dysponuje wystarczającą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu objętego szkoleniem oraz wiedzą i umiejętnościami trenerskimi potrzebnymi do realizacji programu szkoleniowego,
– potrafi przygotować proces szkoleniowy, który będzie uwzględniał rozwój grupy i jej potrzeby edukacyjne,
– potrafi zaprojektować proces szkoleniowy ukierunkowany na wykorzystanie zdobytych kompetencji w praktyce,
– potrafi rozwiązywać sytuacje trudne podczas szkolenia w sposób konstruktywny dla procesu uczenia,

– posiada umiejętność przeprowadzenia szkoleń metodami aktywnymi,

– posiada niezbędne umiejętności techniczne związane z prowadzeniem szkolenia i wykorzystania odpowiednich środków dydaktycznych.

Efektem końcowym będzie stworzony Biznesplan.

Etap II Przyjęcie od klienta wniosku wraz z załącznikami ? ocena formalna

Klient zgłaszając się do SWMP z siedzibą w Dobiegniewie – Partnera LOWES w celu złożenia dokumentów aplikacyjnych, zostaje włączony w proces oceny prowadzącej do decyzji o udzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego. Wpłynięcie wniosku wiąże się z wpisaniem do rejestru wniosków i nadaniem kolejnego numeru ewidencyjnego.

W tej fazie pracownik SWMP wykonujący swoje zadania w ramach LOWES, zwraca uwagę na kompletność składanych dokumentów, m.in. czy wszystkie części wniosku zostały właściwie wypełnione, zgodność danych w biznesplanie z danymi we wniosku itp. Wniosek musi być uzupełniony w załączniki potwierdzające wiarygodność klienta oraz wskazujące na ekonomiczny sens planowanego przedsięwzięcia.

Następnie na podstawie Karty oceny formalnej (załącznik nr 15 do Regulaminu udzielania wsparcia finansowego) następuje stwierdzenie, czy wniosek odpowiada wszelkim zasadom wynikającym z Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego. W szczególności zaś, czy wnioskowana kwota nie przekracza maksymalnego możliwego do udzielenia wsparcia, czy właściwie jest wypełniony biznesplan, czy załączone są wszystkie wymagane załączniki oraz czy wnioskodawca spełnia warunki zawarte w Regulaminie. Błędy formalne w dokumentach niezbędnych do przyznania  dotacji mogą być poprawiane przez Wnioskodawcę (grupę inicjatywną, przedsiębiorstwo społeczne bądź podmiot ekonomii społecznej). O konieczności dokonania poprawy Wnioskodawca informowany jest pisemnie, lub drogą elektroniczną niezwłocznie po ich ujawnieniu.

Etap III Wywiad na temat wiarygodności Wnioskodawcy oraz wizytacja (dotyczy istniejących PES i PS)

W ramach prowadzonego wywiadu bada się następujące elementy:

– Opinia podmiotu w środowisku lokalnym;

– Status przedsiębiorstwa społecznego;

– Czy nie posiada zaległych zobowiązań wśród dostawców i odbiorców, wynikających z bieżącej działalności gospodarczej;

– Czy osoba, którą planuje się zatrudnić na nowo utworzonym stanowisku pracy spełnia przesłanki, o których mowa w § 1 pkt 3 Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne;

– Czy podmiot zarejestrowany jest zgodnie z przepisami prawa z siedzibą na terenie obszaru realizacji projektu przez LOWES;

– Czy podmiot nie posiada zaległości w opłacaniu składek ZUS i nie zalega z uiszczaniem podatków do urzędu skarbowego;

– Czy na podmiocie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez Komisję Europejską.

Wizytacja u klienta prowadzona przez Doradcę Biznesowego powinna odbywać się w uzgodnieniu z nim i przy jego obecności, a sprawdzane mogą być na przykład:

– lokalizacja podmiotu;

– sprawdzenie, czy wnioskodawca dysponuje sprzętem, który zawarty jest w dokumentach aplikacyjnych;

– dokumenty oraz sprawozdawczość finansowa w celu weryfikacji danych z wniosku oraz zbadania kondycji podmiotu;

– sprawdzenie stanu technicznego ewentualnego majątku mającego stanowić zabezpieczenie wnioskowanego wsparcia.

W przypadku stwierdzenia niezgodności, kwestie powyższe są ujęte w oddzielnym protokole przedstawionym na posiedzeniu KOW. W celu uniknięcia powstawania dużej ilości dokumentacji formalnej, protokół z przeprowadzonej wizytacji jest ograniczony do niezbędnego minimum. Jeśli nie stwierdza się żadnych kwestii problematycznych, protokół ogranicza się lakonicznej notatki, zazwyczaj na formularzu wniosku.

Etap IV Analiza ekonomiczno-finansowa – ocena Doradców Biznesowych

Z uwagi na fakt, iż podstawowym zadaniem analizy ekonomiczno-finansowej jest odpowiedź na pytanie, czy wnioskodawca jest w stanie zapewnić trwałość projektu, zasadnicze znaczenie ma cash-flow przedsięwzięcia. Zestawienie przepływów pieniężnych są analizą wnikliwą. Jeżeli w okresie badania przepływów pieniężnych występuje, chociaż raz ujemne saldo gotówki, oznacza to, iż założenia przedsięwzięcia nie gwarantują trwałości projektu i trzeba wprowadzić zmiany powodujące wzmocnienie pozycji finansowej.

Przy dodatnich saldach gotówkowych, przystępujemy do dokonania analizy wskaźnikowej. Model analizy wskaźnikowej opiera się na czterech podstawowych grupach wskaźników:

  • rentowności

  • płynności finansowej

  • sprawności gospodarowania

  • zadłużenia

W tym momencie powstaje techniczna ocena w formie skwantyfikowanej.

Po przeprowadzonej analizie finansowej wniosku Doradca Biznesowy sporządza Opinię Doradcy Indywidualnego (załącznik nr 5 do Regulaminu udzielania wsparcia finansowego) oraz Punktowy Arkusz Oceny Doradcy Indywidualnego (załącznik nr 1 do Standardu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego). W Punktowym Arkuszu Oceny Doradcy Indywidualnego we wnioskach końcowych „Rekomendacje dla udzielonej dotacji” zawiera informacje dla KOW o proponowanym zabezpieczeniu i wysokości dotacji oraz wsparcia pomostowego. Podstawą ustalenia tych wartości jest złożony wniosek wraz z załącznikami, Regulamin udzielania wsparcia finansowego oraz dokonana ocena wniosku.

Etap V Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków – ocena merytoryczna

Komisja Oceny Wniosków jest podstawowym organem decyzyjnym LOWES. Opinie Komisji są wiążące i ostateczne. Podstawową zasadą przy doborze członków KOW jest ich różna specjalizacja. Są to eksperci odpowiednio przygotowani pod względem merytorycznym, w szczególności ds. biznesplanów, planów marketingowych i inwestycyjnych. Celem jest, aby członkowie Komisji reprezentowali możliwie różne punkty widzenia oraz, aby analizowali wnioski pod różnym kątem. W skład Komisji powoływani są uchwałą:

– Przedstawiciel Zarządu SWMP, jednocześnie pełniący funkcję Przewodniczącego KOW;

– Każdy PUP z terenu działania LOWES na prośbę Konsorcjum deleguje do pracy jednego członka merytorycznie zajmującego się problematyką oceny wniosków.

Przewodniczący KOW na każde posiedzenie KOW zaprasza co najmniej dwóch członków, związanych terytorialnie ze złożonymi Wnioskami o udzielenie dotacji i wsparcia pomostowego. Tak dobrana Komisja ma możliwość dokonania szerokiej oceny wniosku o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego. Przedmiotem oceny KOW są wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i wstępną ocenę doradcy biznesowego.

Posiedzenie Komisji odbywa się po wpłynięciu wniosków, tak, aby zachować 30 dniowy termin rozpatrzenia wniosku. Członkowie KOW są powiadamiani z wyprzedzeniem 7 dniowym o miejscu, dniu i godzinie posiedzenia. W trakcie posiedzenia członkowie Komisji zapoznają się z wnioskiem wraz z załącznikami oraz wynikami przeprowadzonego wywiadu. Szczególnie istotnym elementem jest zapoznanie się z proponowanymi przez wnioskodawcę zabezpieczeniami wsparcia. W wyniku oceny Wniosek może uzyskać maksymalnie 120 punktów. Bezzwrotne wsparcie finansowe jest przyznawane Wnioskodawcom, których wnioski uzyskały minimum 72 punkty oraz minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w każdej kategorii oceny oznaczonej cyfrą rzymską w § 6 ust. 15 Regulaminu. Członkowie Komisji, w wyniku dyskusji oraz w oparciu o Opinię Doradcy Indywidualnego, Punktowy Arkusz Oceny Doradcy Indywidualnego i Kartę Oceny Merytorycznej (załącznik nr 16 do Regulaminu bezzwrotnego wsparcia finansowego) podejmują decyzję o udzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego lub nieudzielenia bezzwrotnego wsparcia finansowego ze względu na brak wymaganej liczby punktów. W przypadku wystąpienia wątpliwości przy wstępnej ocenie wniosku możliwym jest zaproszenie na posiedzenie Komisji wnioskodawcy, celem udzielenia wszelkich informacji. Komisja Oceny Wniosków podejmuje nie tylko decyzję, co do przyznania lub odmowy przyznania wsparcia, ale także, co do jego wielkości. Może dowolnie zmienić wielkość wsparcia w stosunku do wnioskowanej, jednak kwota dofinansowania nie może przekroczyć kwoty, o którą ubiega się wnioskodawca.

Każda decyzja przybiera formę spisanej decyzji/uchwały. Decyzja ta jest podstawą udzielenia bezzwrotnego wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego i zawiera następujące elementy:

– nazwa wnioskującego;

– numer wniosku o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego;

– numer wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego, w przypadku, gdy takie przysługuje;

– kwota udzielonego bezzwrotnego wsparcia finansowego;

– kwota udzielonego wsparcia pomostowego, w przypadku, gdy takie przysługuje;

– okres trwania umowy o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego;

– okres trwania umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, w przypadku, gdy takie przysługuje;

– przyjęte zabezpieczenia;

– stosunek głosów przyjętej (odrzuconej) uchwały;

– podpisy wszystkich obecnych na głosowaniu członków komisji.

Etap VI Poinformowanie wnioskodawcy o decyzji Komisji Oceny Wniosków

Po zakończeniu posiedzenia KOW, Wnioskodawca w terminie 5 dni od zakończenia oceny otrzymuje na piśmie korespondencyjnie za potwierdzeniem odbioru ( za zgodą wnioskodawcy dopuszcza się możliwość przekazania informacji drogą elektroniczną), decyzję w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia wsparcia wraz z uzasadnieniem i wynikiem oceny.

Etap VII Procedura odwoławcza

Wnioskodawca, który nie zgadza się z decyzją o nieudzieleniu wsparcia finansowego ze względu na brak wymaganej liczby punktów, bądź z decyzją o nieudzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego ze względu na brak środków finansowych, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o podjętej decyzji, ma prawo zwrócić się z wnioskiem o ponowną weryfikację wniosku, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/informacji i/lub uzupełnieniem ewentualnych uchybień. KOW zobowiązana jest w ciągu 5 dni roboczych od dnia wniesienia wniosku o ponowną weryfikację rozpatrzyć odwołanie. Ponowna weryfikacja jest ostateczna. Po zakończeniu ponownej oceny niezwłocznie, pisemnie, korespondencyjnie, za potwierdzeniem odbioru informuje się osoby, które wniosły odwołanie o wynikach ponownej oceny Wniosku wraz z pouczeniem, że decyzja ta jest w tym zakresie wiążąca i ostateczna.

Etap VIII Przyjęcie zabezpieczeń

Jedną z możliwości zabezpieczeń są zabezpieczenia majątkowe. W takim przypadku znaczenie kluczowe mają:

– zastaw na prawach lub rzeczach;

– hipoteka ustanowiona na nieruchomości wnioskodawcy;

– blokada środków finansowych wnioskodawcy lub poręczyciela.

Ponadto obligatoryjnym zabezpieczeniem jest zabezpieczenie osobowe. Tutaj kluczowe znaczenie ma poręczenie cywilnoprawne oraz weksel własny wnioskodawcy. Weksel in blanco pozwala na wpisanie dowolnej kwoty i dochodzenia od wystawcy żądanej sumy. Aby zabezpieczyć wystawcę weksla, podpisywana jest deklaracja wekslowa, że weksel wypełniony wyłącznie do kwoty wynikającej ze zobowiązań z tytułu udzielonego wsparcia. Weksel zabezpieczający wierzytelności jest bezwzględnie zwrócony klientowi w momencie rozliczenia wsparcia. Możliwym do zastosowania zabezpieczeniem jest poręczenie wniesione przez osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego, fundusz poręczeń oraz osoby fizyczne. Przy przyjmowaniu tego typu zabezpieczenia od osób prawnych i osób fizycznych, sprawdzana jest wiarygodność finansowa poręczyciela np. poprzez zbadanie źródeł jego dochodów, a w przypadku osoby prawnej jej wyników finansowych. W przypadku stosowania poręczeń osób trzecich, organizowane jest spotkanie z wnioskodawcą i poręczycielami w celu przedstawienie zobowiązań wynikających z wystawianego poręczenia oraz podpisania poręczeń przez poręczycieli.

Zabezpieczeniem może być również weksel z poręczeniem wekslowym, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa oraz akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Etap IX Podpisanie umowy

W trakcie tego samego spotkania, na którym odbyło się podpisanie poręczeń lub przyjęcie innego zabezpieczenia, następuje podpisanie Umowy bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne/umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Umowa taka w swojej treści zawiera, w szczególności:

– Kwotę wsparcia i okres obowiązywania umowy;

– Formę i transze pożyczki;

– Przyjęte prawne formy zabezpieczenia

– Zasady zwrotu pomocy;

– Zasady wprowadzania zmian do umowy

Umowa sporządzona jest w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Egzemplarz Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest złożony w archiwizowanej dokumentacji SWMP z siedzibą w Dobiegniewie – Partnera LOWES.

Etap X Wypłacenie wsparcia

Dotacja wypłacana jest w transzach na rachunek bankowy wskazany w Umowie:

a) I transza, w maksymalnej wysokości 80% kwoty dotacji, wypłacana jest po podpisaniu Umowy o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne oraz wniesieniu zabezpieczenia;

b) II transza, w maksymalnej wysokości 20% kwoty dotacji, po rozliczeniu minimum 75% otrzymanej I transzy, zatwierdzeniu Zestawienia poniesionych wydatków zgodnie z Biznesplanem (Załącznik nr 3 do Umowy) oraz pozytywnym wyniku przeprowadzonej w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej kontroli, w kwocie pomniejszonej o wypłaconą wysokość I transzy i nie większej niż pozostała część kwoty.

Wsparcie pomostowe wypłacane jest również na rachunek bankowy wskazany w Umowie, a przyznane jest miesięcznie w wysokości niezbędnej do sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego w początkowym okresie działania. Podstawowe wsparcie pomostowe – wypłacane jest przez okres maksymalnie sześć miesięcy, wydłużone wsparcie pomostowe – może być wypłacane od siódmego do dwunastego miesiąca, z tym zastrzeżeniem, że okres trwałości wynosi w przypadku przedłużenia wsparcia pomostowego w formie finansowej powyżej 6 miesięcy lub przyznania wyłącznie wsparcia pomostowego w formie finansowej (bez dotacji) – co najmniej 6 miesięcy od zakończenia wsparcia pomostowego w formie finansowej.

Wypłata kolejnych transz wsparcia pomostowego następuje pod warunkiem rozliczenia otrzymanych wcześniej transz. Wypłacanie wsparcia w takich formach pozwala w razie niewłaściwego wykorzystania pomocy wstrzymać kolejne wypłaty, zmniejszając w ten sposób ryzyko strat do minimum.

Etap XI Archiwizacja dokumentacji

SWMP jest przygotowane na wszelkiego rodzaju kontrole dokumentacji dotyczącej LOWES. W związku z tym wszystkie decyzje Komisji Oceny Wniosków oraz dokumentacja związana z realizacją finansowania są udokumentowane w możliwie pełny sposób. Każdy wniosek jest archiwizowany w oddzielnej teczce.

Teczka zawiera między innymi:

– wniosek o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami, w tym biznesplan.

– wyniki przeprowadzonej analizy finansowej, wraz z analizą przepływów pieniężnych i wyliczeniami wskaźników oraz metodą oceny, podpisane przez osobę dokonującą oceny;

– notatkę na temat przeprowadzonego wywiadu odnośnie wiarygodności finansowej wnioskodawcy;

– podpisaną przez klienta umowę o udzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne/umowy o udzielenie wsparcia pomostowego;

– poręczenia wystawione przez osoby trzecie za zobowiązanie klienta;

– kserokopię weksla in blanco klienta wraz z ewentualną deklaracją;

– wyniki monitoringu oraz inne dokumenty dotyczące przedsiębiorstwa.

Etap XII Monitoring projektu

Monitoring prowadzony jest przez SWMP z siedzibą w Dobiegniewie – Partnera LOWES przez cały okres realizacji zadania. Badana jest prawidłowość wykonania Umowy, w tym w szczególności sytuacja finansowa oraz trwałość i poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym. SWMP z siedzibą w Dobiegniewie – Partner LOWES ma możliwość wypowiedzenia umowy o udzielenie wsparcia w momencie stwierdzenia uchybień w realizacji założeń dokumentacji aplikacyjnej, dlatego też monitoring ma za zadanie stymulować przedsiębiorstwo do należytego wykorzystywania środków uzyskanych z dotacji.

Monitoring odbywa się w okresie, co najmniej 12 miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia nowego miejsca pracy, o ile ten termin nie jest późniejszy niż termin przyznania dotacji. W przypadku wsparcia pomostowego nie rzadziej niż raz na 3 miesiące ( nie prowadzi się w przypadku comiesięcznego rozliczenia udzielonego wsparcia). Weryfikowane jest spełnienie warunków Umowy, w tym w szczególności:

– potwierdzenie dokonania zakupu towarów i usług;

– fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo społeczne oraz utrzymanie nowych miejsc pracy przez minimum 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy;

– forma prawna;

– wykorzystanie przez przedsiębiorstwo społeczne zakupionych towarów i usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności, w tym zatwierdzonym biznesplanem.

Etap XIII Rozliczenie wsparcia finansowego

Po zakończeniu realizacji zadania i końcowym rozliczeniu zwraca się klientowi przyjęty weksel in blanco wraz z wystawioną deklaracją wekslową.

1. Sposób zwrotu Weksla in blanko

Zwrot listowny – po zakończeniu realizacji zadania wysyła się listem poleconym złożony w SWMP z siedzibą w Dobiegniewie – Partner LOWES weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową/ przekreślony czerwoną linią z podaną datą jego anulowania. Do niniejszych dokumentów załączane jest pismo informujące o rozliczeniu umowy o udzielenie wsparcia. Pisma informujące zostają także wysłane do wszystkich poręczycieli. Kopie pism są załączone do teczek w archiwum wraz z anulowanym wekslem i deklaracją wekslową.

Zwrot osobisty – po zakończeniu realizacji zadania zwraca się weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową bezpośrednio klientowi w SWMP z siedzibą w Dobiegniewie – Partner LOWES w Dobiegniewie. Zwrot weksla jest udokumentowany podpisem odbioru weksla. Dodatkowo pisma informujące o rozliczeniu umowy o udzielenie wsparcia zostają także wysłane do wszystkich poręczycieli. Kopie pism są załączone do teczek w archiwum.

Zniszczenie weksli – po zakończeniu realizacji zadania dopuszcza się możliwość komisyjnego zniszczenie na wniosek klienta złożonego weksla in blanko wraz z deklaracją wekslową. Zniszczenie weksli musi być potwierdzone protokołem zniszczenia podpisanym przez wszystkich członków komisji uczestniczących podczas zniszczenia. O fakcie zniszczenia weksla i deklaracji wekslowej informowani są klient i poręczyciele, do tejże informacji dodatkowo zamieszcza się informacje o rozliczeniu umowy o udzielenie wsparcia.

TERMIN ZWROTU LUB ZNISZCZENIA WEKSLI USTALONY JEST NA MAKSYMALNIE 30 DNI OD ROZLICZENIA UMOWY.

Zdarza się jednakże, iż trakcie realizacji zadania pojawią się trudności związane z wywiązaniem się z warunkami umowy. W takiej sytuacji podejmuje się następujące kroki:

W pierwszej kolejności, rozważa się możliwość wprowadzenia korekt do umowy o udzielenie wsparcia. Takie działanie może w efekcie uratować założone wskaźniki, utrzymać trwałość zadania i pozwolić uniknąć strat związanych z procesem windykacyjnym.

Jeżeli brak jest przesłanek do renegocjacji umowy lub jeżeli renegocjacja ta nie dała spodziewanych efektów, Beneficjent pomocy będzie zobowiązany do zwrotu środków wraz z odsetkami naliczonymi od dnia ich otrzymania. W ostateczności należy przystąpić do egzekwowania należności, poprzez realizację przyjętych zabezpieczeń.

W trakcie prowadzenia windykacji, czynności wymagają sądowego tytułu wykonawczego oraz pośrednictwa komornika. Dlatego też, należy wykorzystać wszelkie możliwości polubownego załatwienia sprawy.

Dodaj komentarz