Jakie dokumenty są niezbędne do ubiegania się o dotację?

Dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o dotację na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym, niniejszym przedstawiamy, jakie dokumenty, będą niezbędne do skompletowania wniosku:

Bezzwrotne wsparcie finansowe udzielane jest na podstawie oceny Wniosku o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne, którego wzór stanowi załącznik nr 1 Regulaminu wraz z następującymi dokumentami:

1) w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy w nowo utworzonym przedsiębiorstwie społecznym:

?         osoby fizyczne (nowo utworzone przedsiębiorstwo społeczne tworzone przez osoby fizyczne):

a) potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego, w przypadku uczestników/czek, którzy ukończyli cykl szkoleniowo-doradczy,

b) Biznesplan wspólny dla jednej inicjatywy sporządzony na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa społecznego – Załącznik nr 3 do Regulaminu,

c) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji – Załącznik nr 4 do Regulaminu,

d) kosztorys robót budowlano-remontowych (jeśli jest wymagany) oraz opinią doradcy indywidualnego Załącznik nr 5 do Regulaminu,

c) oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy – Załącznik nr 7 do Regulaminu,

d) oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT , którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do Regulaminu,

e) oświadczenie osoby fizycznej tworzącej nowe przedsiębiorstwo społeczne, którego wzór stanowi Załącznik nr 27 do Regulaminu,

?         osoby prawne (nowo utworzone przedsiębiorstwo społeczne tworzone przez osoby prawne):

a) potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego, w przypadku uczestników/czek, którzy ukończyli cykl szkoleniowo-doradczy,

b) Biznesplan wspólny dla jednej inicjatywy sporządzony na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa społecznego – Załącznik nr 3 do Regulaminu,

c) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji – Załącznik nr 4 do Regulaminu,

d) kosztorys robót budowlano-remontowych (jeśli jest wymagany) oraz opinia doradcy indywidualnego Załącznik nr 5 do Regulaminu,

c) oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku prac – Załącznik nr 7 do Regulaminu,

d) oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do Regulaminu,

e) oświadczenie osoby prawnej zakładającej przedsiębiorstwo społeczne, którego wzór stanowi Załącznik nr 28 do Regulaminu,

2) w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym:

a) potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego, w przypadku uczestników/czek, którzy ukończyli cykl szkoleniowo-doradczy,

b) Biznesplan wspólny dla jednej inicjatywy sporządzony na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa społecznego – Załącznik nr 3 do Regulaminu,

c) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji – Załącznik nr 4 do Regulaminu,

d) kosztorys robót budowlano-remontowych (jeśli jest wymagany) oraz opinia doradcy indywidualnego Załącznik nr 5 do Regulaminu,

e) oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy – Załącznik nr 7 do Regulaminu

d) oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT – Załącznik nr 8 do Regulaminu,

e) formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 9 do Regulaminu,

f) oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego, w którym osoba fizyczna zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez Komisję Europejską – Załącznikiem nr 10 do Regulaminu,

g) oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego, w którym osoba fizyczna zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, o nieotrzymaniu w roku kalendarzowym, w którym przedsiębiorstwo społeczne składa Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych w przedsiębiorstwo społeczne oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego ? równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu udzielenia pomocy – Załącznik nr 11 do Regulaminu albo odpowiednio

h) Oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego, w którym osoba fizyczna zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym przedsiębiorstwo społeczne składa Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy – Załącznik nr 12 do Regulaminu,

i) Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy – w przypadku, gdy podmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie sporządził i nie zatwierdził sprawozdania finansowego – dokumentacja za okres od dnia powstania tego podmiotu.

3) w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwo społeczne:

a) potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego, w przypadku uczestników/czek, którzy ukończyli cykl szkoleniowo-doradczy,

b) Biznesplan wspólny dla jednej inicjatywy sporządzony na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa społecznego – Załącznik nr 3 do Regulaminu,

c) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji – Załącznik nr 4 do Regulaminu,

d) kosztorys robót budowlano-remontowych (jeśli jest wymagany) oraz opinia doradcy indywidualnego Załącznik nr 5 do Regulaminu,

e) oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy – Załącznik nr 7 do Regulaminu

d) oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT – Załącznik nr 8 do Regulaminu,

e) formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 9 do Regulaminu,

c) oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku prac – Załącznik nr 7 do Regulaminu,

d) oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do Regulaminu,

e) formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 9 do Regulaminu,

f) oświadczenie podmiotu ekonomii społecznej, że osoba fizyczna zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez Komisję Europejską – Załącznik nr 10 do Regulaminu,

g) oświadczenie podmiotu ekonomii społecznej przekształcanego w przedsiębiorstwo społeczne, w którym osoba fizyczna zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, o nieotrzymaniu w roku kalendarzowym, w którym jest składany Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu udzielenia pomocy – Załącznik nr 11 do Regulaminu.

h) oświadczenie podmiotu ekonomii społecznej przekształcanego w przedsiębiorstwo społeczne, w którym osoba fizyczna zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym podmiot ekonomii społecznej przekształcany w przedsiębiorstwo społeczne składa Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy, którego wzór stanowi Załącznik nr 12 do Regulaminu,

i) Oświadczenie podmiotu ekonomii społecznej przekształcanego w przedsiębiorstwo społeczne – Załącznik nr 29 do Regulaminu,

j) Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy – w przypadku, gdy podmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie sporządził i nie zatwierdził sprawozdania finansowego – dokumentacja za okres od dnia powstania tego podmiotu.

* W przypadku nowo utworzonego przedsiębiorstwa społecznego grupa inicjatywna zobowiązana jest dostarczyć niezwłocznie Realizatorowi potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” kopię wniosku o rejestrację (bądź odpowiednio o zmianę wpisu).

* Po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym nowo utworzone przedsiębiorstwo społeczne niezwłocznie przedkłada następujące dokumenty:

a) odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego bądź informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców,

b) kopię aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS pracowników, na których udzielane jest wsparcie bezzwrotne finansowe,

c) statut i inne dokumenty, które określają i potwierdzają status przedsiębiorstwa społecznego oraz obowiązek działania w ramach przedsiębiorstwa społecznego w zakresie określonym w Biznesplanie,

d) oświadczenie o wyodrębnionym rachunku bankowym nowo utworzonego przedsiębiorstwa społecznego (którego wzór stanowi Załącznik nr 13 do Regulaminu), a w przypadku istniejącego podmiotu  o posiadaniu subkonta przeznaczonego do realizacji inwestycji w ramach wsparcia w projekcie.

Dodaj komentarz