Zapytanie Ofertowe

Gorzów Wlkp. 20-06-2016 r.

 

ZAPYTANIE   OFERTOWE

Ze względów podmiotowych zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS na lata 2014-2020, dotyczy projektu: ?Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej? Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Lubuskie 2020.

Zapytanie ofertowe ma na celu:

Zebranie ofert od potencjalnych zainteresowanych podmiotów (zwanych dalej ?Wykonawcami?), które pozwolą na wyłonienie wykonawcy (lub wykonawców) usługi realizowanej przez tutora (facylitatora) w ramach projektu ?Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej?.  Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Współfinansowanego z  unii europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Szczegółowe informacje dotyczące wymaganej zawartości ofert i sposobu przygotowania ofert są przedstawione w dalszych punktach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się:

1) osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, a działającej na podstawie zawartej z Podmiotem umowy z zakresu prawa cywilnego;

2) osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą wykonywaną osobiście;

Osoby, które:

 1. a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia,
 2. b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
 3. c) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? to w tym okresie ? zrealizowały minimum 150 godzin indywidualnej pracy z klientem.
 4. Opis przedmiotu zamówienia

I ZAMAWIAJĄCY: Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego ?ROZWÓJ? ul. Łazienki 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. Lubuskie, www.lowes.lubuskie.org.pl, mail: biuro@lowes.lubuskie.org.pl, osoba do kontaktu: Andrzej Waszkiewicz tel. 95 738 00 61.

II.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wchodzących w zakres kompetencji tutora instytucjonalnego skierowanych min. do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu ?Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej?.

Kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe

II.2 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

III.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Tutor (Facylitator):  doradztwo skierowane do przedstawicieli instytucji, w tym podmiotów ekonomii społecznej z obszarów objętych realizacją projektu.
Zakres działań: – diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska,

– gromadzenie, analizowanie i przetwarzanie informacji na temat uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru, na którym działa LOWES,

– podejmowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze,

– wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie PES,

– zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PES i PS,

– przekazywanie informacji nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczących PES,

-ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców oraz tworzonych przez nich grup i środowisk, wzmacnianie kapitału społecznego na obszarze działania LOWES,

– współorganizowanie eventów edukacyjnych w obszarze ES, moderowanie wydarzeń o charakterze edukacyjnym,

– zwiększanie wiedzy i świadomości przedstawicieli JST  w zakresie korzyści wynikających ze współpracy z PES, motywowanie do intensyfikacji wsparcia dla PS, w tym w formie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, tworzenia partnerstw na rzecz realizacji zadań publicznych, powierzania zadań, ułatwień dla PES w zakresie dostępu do lokali,

Zwiększanie wiedzy i świadomości przedsiębiorców w zakresie korzyści wynikających ze współpracy z PES, w tym zakupu towarów i usług od PS,

– motywowanie osób, organizacji i instytucji do podejmowania inicjatyw w obszarze ES, wskazywanie korzyści z wdrażania rozwiązań z zakresu ES,

– wyszukiwanie i w spieranie liderów lokalnych,

– organizowanie spotkań branżowych i budowanie/rozwijanie lokalnych koalicji, zrzeszeń, konsorcjów, klastrów gospodarczych, wspieranie rozwoju franczyzy społecznej, budowanie kapitału wiedzy na temat mechanizmów inicjowania, tworzenia i działania powiązań kooperacyjnych na poziomie lokalnym, uwzględniając PS,

– współpraca ze specjalistą ds. utworzonych partnerstw na rzecz tworzenia potencjału rozwojowego partnerstw lokalnych budowanych przez LOWES.

 

W związku z założeniem wykonania usług w wymienionych poniżej pięciu obszarach aktywności, Zamawiający ma na celu wyłonienie po jednej osobie do każdego obszaru wykonywujących zdania przypisane działalności tutora.

  Obszar Liczba godzin
1 Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego. 400
2 Współpraca z podmiotami ekonomii społecznej w obszarze partnerstw zadaniowych. 400
3 Współpraca z instytucjami działającymi w sferze reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. 120
4 Współpraca z podmiotami ekonomii społecznej na obszarach wiejskich oraz Lokalnymi Grupami Działania. 280

 

Oferenci wykazują udokumentowany dorobek zawodowy adekwatny do problematyki świadczonej usługi. Zamawiający wyznacza szczegółowe wykazanie i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a także poprzez wskazanie na posiadanie przez Wykonawcę wymaganego przez Zamawiającego dorobku zawodowego w danej dziedzinie.

DOKUMENTY JAKIE WINIEN DOSTARCZYĆ WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ

 1. Wypełniony i podpisany załącznik do niniejszego zapytania (załącznik nr 1 formularz ofertowy).
 2. Oświadczenie o braku powiązań dotyczących zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia. (załącznik nr 2)
 3. CV wg wzoru (załącznik nr 3) wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie oraz referencje/oświadczenia o przeprowadzonych szkoleniach.
 4. Oświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych (załącznik nr 5)- w przypadku gdy oferentem jest instytucja szkoleniowa

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza tj. uzyskała największą liczbę punktów w oparciu o podane kryteria wyboru.

 1. Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę zamówienia spośród ofert ważnych, ocenionych w oparciu o następujące kryteria:

Lp.       Kryterium        Waga   Punktacja

 1. Cena za 1h (brutto) 60 %    1 – 60 pkt.
 2. doświadczenie 40 %    40 pkt.

 

 1. a) Liczba punktów w kryterium ?cena oferty? zostanie obliczona według następującego wzoru:

Cena brutto oferty najtańszej (zł)

Liczba punktów za cenę oferty = ??????????????????????????    x 100 x 60 %

Cena brutto oferty ocenianej (zł)

 1. b) Liczba punktów w kryterium ? doświadczenie? zostanie obliczona według zasady :

?doświadczenie? najkorzystniejszej oferty (liczba godzin)

Liczba punktów za cenę oferty = ??????????????????????????    x 100 x 40 %

?doświadczenie? badanej oferty (liczba godzin)

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

– Siedziba Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej  ul. Łazienki 6, 66-400 Gorzów Wlkp./ praca w terenie objętym projektem

– Okres realizacji projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem działań.

 1. Miejsce, sposób składania ofert: oferty należy dostarczyć osobiście  lub pocztą na adres:

Siedziba Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej,  ul. Łazienki 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski lub drogą elektroniczną biuro@lowes.lubuskie.org.pl , www.lowes.lubuskie.org.pl

osoba do kontaktu: Andrzej Waszkiewicz tel. 95 738 00 61, mail: biuro@lowes.lubuskie.org.pl

VII. Termin składania ofert: do dnia 27-06-2016 roku, do godziny 14.00 

VIII.   Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

VIII.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają  doświadczenie w realizacji podobnych usług potwierdzone oświadczeniem .

VIII.2. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub  osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.

VIII.3. Ocena spełnienia warunków stawianych wykonawcom będzie dokonywana przy zastosowaniu kryterium ?spełnia? / ?nie spełnia? w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach .

VIII.4. Wykonawca nie spełniający warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w celu wykazania braku do wykluczenia w postępowaniu:
 2. a) w celu wykazania braku do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, oferta musi zawierać oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym – załącznik nr 2
 3. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTY (załącznik nr 1) do niniejszego zaproszenia do składania ofert i powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną oraz pieczęcią firmową.

Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:

– W przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
– W przypadku niespełnienia warunków udziału;
– W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych;
– W przypadku powiązania Wykonawcy z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Załączniki:

– Formularz oferty ? zał.1
– Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia/ Oświadczenie ?Doświadczenie w zakresie wykonawstwa? ? zał.2
– Wzór CV ? zał. 3
– Wzór umowy zał. 4
– Wzór oświadczenia o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych ? zał. 5 *** jeśli dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTY

Oferta na wyłonienie wykonawcy (lub wykonawców) usługi realizowanej przez tutora skierowanej do instytucji, w tym  przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z obszaru objętego działaniami projektu  ?Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej?.  Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Dane kontaktowe  
Nazwa firmy/imię i nazwisko  
Adres firmy/ Adres zamieszkania  
Telefon  
E-mail  
REGON   NIP  

 

 1. Oferujemy/oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym zgodnie z wymogami w nim zawartymi za cenę brutto (60 min.=1godz.) ??? zł./godz. (słownie: ??.. brutto za godzinę)

– Obszar aktywności (zgodnie z treścią zapytania ofertowego p. III) :

Lp. Obszar działania: Liczba godzin Proszę zaznaczyć X
1 Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego. 400  
2 Współpraca z podmiotami ekonomii społecznej w obszarze partnerstw zadaniowych. 400  
3 Współpraca z instytucjami działającymi w sferze reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. 120  
4 Współpraca z podmiotami ekonomii społecznej na obszarach wiejskich oraz Lokalnymi Grupami Działania. 280  

 

 1. Oświadczam, że:

– Pan/i ???????.. posiada minimum wykształcenie wyższe magisterskie (zgodnie z załączonym CV).

 1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w wymaganym terminie.
 2. Oświadczam, że cena brutto podana w niniejszym formularzu zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
 3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.
 4. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

 

????????????????.                                               ???????????????.

(miejsce, data)                                                                               (podpis Wykonawcy lub przedstawiciela

upoważnionego do reprezentacji)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

(Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia)

???????????????????? (nazwa Wykonawcy)

 

?????????????????     (dane adresowe)

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia mającego na celu wyłonienie wykonawcy (lub wykonawców) usługi realizowanej przez tutora skierowanej do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z obszaru objętego działaniami projektu  ?Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej?, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Współfinansowanego z  unii europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Niniejszym oświadczam, że nie zachodzą okoliczności wyłączające mnie z ubiegania się o zamówienie, w szczególności:

 • nie wszczęto wobec mnie postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono mojej upadłości,
 • nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
 • znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia,
 • nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
  lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
  lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
   w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
?????????????????????.
(podpis Wykonawcy lub przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji)

 

 

????????????????????
(miejsce, data)

 

 

 

 

DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYKONAWSTWA

 

Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? to w tym okresie ? wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, liczebności grupy i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

 

 

 

L.p.

 

Nazwa i lokalizacja usługi

 

Czas realizacji Ilość osób   

Nazwa

Odbiorcy

 

początek koniec
1.

 

2.

 

 

       

 

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane
lub są wykonywane należycie.

 

 

 

 

 

…………………………………………….                                                                                       …………………………………………………………..

(miejscowość, data)                                                                                                                (podpis i pieczątka Wykonawcy
lub   jego pełnomocnika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

 

ŻYCIORYS ZAWODOWY

 

Imię i nazwisko:

Adres:

Telefon:

e-mail:

 

Doświadczenie zawodowe:

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Wykształcenie:

 

   
   

 

Szkolenia:

 

rok ??
 
rok ?..
 
rok ??

 

Dodatkowe umiejętności:

 

Inne istotne dla stanowiska:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Załącznik nr 4 Wzór umowy

Umowa nr  ________________________________

w ramach projektu ?Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej? Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

 

zawarta w dniu 01.07.2016 r. w Gorzowie Wlkp., pomiędzy:

 

pomiędzy Lubuskim Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego ?Rozwój? z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Łazienki 6, NIP 599-286-06-41, REGON 211290256, reprezentowanym przez ??????????., zwaną w dalszej części ?Zleceniodawcą?

a

?????.., zamieszkała/y w ?????.., ul. ????., PESEL: ???..,

zwanym w dalszej części ?Zleceniobiorcą?

o następującej treści:

 • 1
 1. Zleceniodawca oświadcza, iż niniejsza umowa jest realizowana w ramach i na potrzeby projektu ?Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej? Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

 

 • 2
 1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania działań obejmujących zakres obowiązków tutora.
 2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:

 

– diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska,

– gromadzenie, analizowanie i przetwarzanie informacji na temat uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru, na którym działa LOWES,

– podejmowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze,

– wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie PES,

– zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PES i PS,

– przekazywanie informacji nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczących PES,

-ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców oraz tworzonych przez nich grup i środowisk, wzmacnianie kapitału społecznego na obszarze działania LOWES,

– współorganizowanie eventów edukacyjnych w obszarze ES, moderowanie wydarzeń o charakterze edukacyjnym,

– zwiększanie wiedzy i świadomości przedstawicieli JST  w zakresie korzyści wynikających ze współpracy z PES, motywowanie do intensyfikacji wsparcia dla PS, w tym w formie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, tworzenia partnerstw na rzecz realizacji zadań publicznych, powierzania zadań, ułatwień dla PES w zakresie dostępu do lokali,

Zwiększanie wiedzy i świadomości przedsiębiorców w zakresie korzyści wynikających ze współpracy z PES, w tym zakupu towarów i usług od PS,

– motywowanie osób, organizacji i instytucji do podejmowania inicjatyw w obszarze ES, wskazywanie korzyści z wdrażania rozwiązań z zakresu ES,

– wyszukiwanie i w spieranie liderów lokalnych,

– organizowanie spotkań branżowych i budowanie/rozwijanie lokalnych koalicji, zrzeszeń, konsorcjów, klastrów gospodarczych, wspieranie rozwoju franczyzy społecznej, budowanie kapitału wiedzy na temat mechanizmów inicjowania, tworzenia i działania powiązań kooperacyjnych na poziomie lokalnym, uwzględniając PS,

– współpraca ze specjalistą ds. utworzonych partnerstw na rzecz tworzenia potencjału rozwojowego partnerstw lokalnych budowanych przez LOWES.

 1. Obszar działania tutora: ?????..
 2. Liczba godzin usługi: ????.. (słownie: ?? godzin).

 

 • 3

Zleceniobiorca oświadcza, że spełnia warunki dotyczące:

– posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

– posiadania wiedzy i doświadczenia.

 

 • 4

Zleceniobiorca jest zobowiązany:

– zrealizować działanie w ustalonym w umowie terminie i zgodnie z przedstawioną ofertą;

– przeprowadzić zajęcia z należytą starannością,

– prowadzić dokumentację z realizacji zadania oraz inne niezbędne dokumenty, oznakować karty usług, karty pracy, materiały informacyjne i szkoleniowe, imienne listy, sprawozdania, harmonogram realizacji działań oraz inne dokumenty wytworzone na potrzeby realizacji działania – zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów, prowadzić dokumentację fotograficzną podejmowanych działań,

– niezwłocznie poinformować Zleceniodawcę o każdym przypadku rezygnacji lub przerwania działania przez osobę skierowaną do udziału w działaniu.

 

 • 5

Miejscem realizacji działania będzie teren województwa lubuskiego.

 

 • 6

Zleceniobiorca zobowiązany jest do zrealizowania zadania w terminie od 01.07.2016. do 31.08.2018.

 

 

 • 7
 1. Za wykonanie umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości 140 zł brutto za godzinę (słownie: sto czterdzieści złotych brutto, 00/100),
 2. Wynagrodzenie wskazane w pkt. 1 obejmuje koszt dojazdu na miejsce wykonywania usługi oraz koszt materiałów niezbędnych do wykonania zlecenia.
 3. Zleceniodawca ureguluje wynagrodzenie po zrealizowaniu zadania, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury/rachunku przelewem na wskazany przez Zleceniobiorcę rachunek bankowy.
 4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
 5. Wynagrodzenie za wykonanie umowy finansowane jest ze środków Unii Europejskiej, przyznanych na realizację projektu ?Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej? Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

 

 • 8

Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2018 r.

 

 • 9

Zleceniodawca może odstąpić od umowy:

 

1)            w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim przypadku, Zleceniobiorca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

2)            w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę.

 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą odstąpienia.
 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego § 7 ust. 1.
 3. W przypadku niezrealizowania działania w terminie, o którym mowa w § 6, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia określonego § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
 4. Zleceniodawca ma prawo potrącić z należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia naliczone kary umowne po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.
 5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

 

 • 10
 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Zleceniodawcę oraz Instytucję Wdrażającą, a także inne uprawnione podmioty, w zakresie prawidłowości realizowanego działania.
 2. Przez kontrolę należy rozumieć uprawnienie do dokonywania wszelkich czynności oraz prawo żądania przez Zleceniodawcy od Zleceniobiorcy wszelkiej dokumentacji, w tym także finansowo-księgowej, będącej podstawą do rozliczenia zleconego do realizacji działania.
 3. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji działania, w toku jego realizacji lub po jego zakończeniu.

 

 • 11

– Zleceniobiorca zobowiązuje się poinformować Zleceniodawcę o każdorazowej sytuacji podjęcia zatrudnienia przy projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

– Zleceniobiorca zobowiązuje się prowadzić rejestr czasu pracy przy wszystkich projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, tzw. kartę czasu pracy do niniejszej umowy.

 • 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 • 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniobiorcy, a jeden egzemplarz dla Zleceniodawcy.

 

 

 

  ZLECENIOBIORCA :                                                                                                          ZLECENIODAWCA:           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 Oświadczenie

Nazwa wykonawcy:

………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………

Adres siedziby wykonawcy:

………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………

 

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU WPISU DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

 

Przystępując  do  postępowania  o  udzielenie zamówienia  o nazwie  ????????????????????????………………………………………………………???..?

 

OŚWIADCZAM,  ŻE:

 1. spełniam/y warunek określony w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dz.u.z z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.) dotyczący posiadania aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej:

 

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych:

 

pod nazwą ………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

pod numerem ?????????????????????……………………………………………………

 

data dokonania wpisu .???????????????????………………………………………………

 

Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę wykonawcy, który dokonał wpisu instytucji

szkoleniowej do rejestru:????????????????????????…………………??.

 

 

 

 

 

??????????…………………..

(DNIA)

 

 

 

……………………………………………………………………

(PIECZĄTKA IMIENNA WRAZ Z PODPISEM

 LUB CZYTELNY PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ

DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz