Trwa nabór wniosków do konkursu ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej

Trwa nabór wniosków do konkursu ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej. Celem konkursu jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku”, planowane jest wsparcie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, obejmujących w szczególności:

  • organizowanie imprez sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa;
  • szkolenie i udział zawodników i zawodniczek z województwa lubuskiego w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych, w tym szkolenia kadr wojewódzkich w różnych kategoriach wiekowych przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży;
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w środowisku akademickim, wiejskim oraz osób niepełnosprawnych;
  • organizowanie przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich;
  • upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego oraz poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w 2021 roku przeznaczona została kwota 1.700.000,00 zł.

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać od dnia 14 stycznia 2021 r. do dnia 05 lutego 2021 roku. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.Wersja elektroniczna oferty będzie mogła być wygenerowana w Generatorze eNGO do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru wniosków.

Wzór oferty, karta oceny zadania oraz inne szczegóły dotyczące konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – www.lubuskie.pl, w siedzibie Urzędu przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze oraz w Generatorze eNGO – www.engo.org.pl.

Więcej informacji: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/16044/nabor-wnioskow-do-otwartgo-konkursu-ofert-na-wsparcie-w-2021-rok

Dodaj komentarz