OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do złożenia wniosku w otwartym naborze projektów grantowych na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19.

Dla kogo granty?

W ramach projektu „Egida” o granty mogą ubiegać się podmioty prowadzące na terenie województwa lubuskiego placówki, które świadczą całodobową opiekę (wsparcie) osobom starszym, przewlekle lub terminalnie chorym, osobom w kryzysie bezdomności. Granty przyznawane będą w dwóch kategoriach:

Zadanie 1. Wsparcie domów pomocy społecznej – wnioski mogą składać domy pomocy społecznej znajdujące się w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego.

Zadanie 2. Wsparcie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisk, noclegowni dla osób bezdomnych i instytucji opieki paliatywnej – wnioski mogą składać podmioty prowadzące:

  1. domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
  2. schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych,
  3. instytucje opieki paliatywnej (hospicja stacjonarne, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze).

Podmiotami uprawnionymi do złożenia Wniosku są:

  • jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, posiadające pełnomocnictwo/ upoważnienie do reprezentowania organu prowadzącego (do złożenia wniosku, podpisania Umowy o powierzenie Grantu, rozliczenia Grantu),
  • organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne,
  • przedsiębiorcy (osoba prawna, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną).

Podmioty powinny posiadać stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek, które ubiegają się o Grant.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz