EFS: 20 mln zł na wsparcie przedsiębiorców

Zarząd Województwa Lubuskiego zdecydował o relokacji kolejnych środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki zmianom – 20 mln zł trafi do przedsiębiorców. Środki – za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy – zostaną przeznaczone na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników, prowadzenia działalności gospodarczej i składek na ubezpieczenia społeczne. – Łączna wartość alokacji w RPO związanych z epidemią koronawirusa to już 70 mln zł – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak

Zarząd Województwa Lubuskiego zdecydował, że Wojewódzki Urząd Pracy uruchomi nowy projekt, na który przeznaczono 20 mln zł. Przypomnijmy, że wcześniej Zarząd Województwa realokował w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020 50 mln zł, które przeznaczył na zabezpieczenie sprzętowe i ochronne szpitali (45 mln zł) i zakup testów na koronawirusa (5 mln zł).

Łączna wartość alokacji w RPO związanych z epidemią koronawirusa to już 70 mln zł.

Wnioski do powiatowych urzędów pracy

Kolejne przesunięcia finansowe w RPO dotyczą wsparcia przedsiębiorców. Zostanie uruchomiony nowy projekt, którym zarządzać będzie Wojewódzki Urząd Pracy, natomiast pośrednictwem i obsługą przedsiębiorców zajmą się powiatowe urzędy pracy.  

Wsparcie będzie dotyczyć:

  1. 1.       Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 dla przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
  2. Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.
  3. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 dla organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt osłonowy dla firm będzie realizowany w ramach Działania 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy). Będzie dodatkowym elementem wsparcia dla przedsiębiorstw w związku z negatywnymi skutkami epidemii COVID-19 na gospodarkę.

Szczegóły projektu mają zostać dookreślone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Z założeń przekazanych z MFiPR wynika, że projekty te zostaną rozszerzone o zadanie polegające na dofinansowaniu części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należytych składek na ubezpieczenia społeczne. Grupa docelowa osób uprawnionych do uzyskania wsparcia oraz katalog form wsparcia możliwych do sfinansowania w ramach projektów zostaną uzupełnione o podmioty i typy wsparcia określone w zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Będziemy informować o szczegółach projektu, kiedy zostaną one określone przez MFiPR.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz