Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-001/20 Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Ogłoszenie o konkursie
Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-001/20

Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Działanie/Typ operacji
Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Typ operacji: Wypracowanie rozwiązań na rzecz uruchomienia w szkołach usług asystenckich dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami:

  1. wypracowanie standardów usług asystenckich (przygotowanie założeń prawnych, włączenie kwalifikacji „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” do ZSK),
  2. przygotowanie kadry asystentów uczniów,
  3. pilotaż finansowania usług asystenckich.

Termin naboru wniosków

od 29 lutego 2020 r. w ramach kolejnych rund, do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów, tzn. do wybrania do dofinansowania jednego, najwyżej ocenionego projektu lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu.

Pierwsza runda naboru:

od 29 lutego 2020 r. do 12 marca 2020 r. do godz. 12.00

Terminy ewentualnych kolejnych rund będą ogłaszane w zmienionym Regulaminie konkursu.

Alokacja na konkurs

Alokacja na konkursu wynosi 24 471 744,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie100% (ze środków UE i środków budżetu państwa).

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz