Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację filmów i sporządzanie notacji filmowych w 2020 roku

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 23a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Urząd) ogłasza otwarty konkurs ofert na 2020 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

I. Rodzaj zadań objętych otwartym konkursem ofert

1. Realizacja filmów upowszechniających tradycję narodową i pielęgnujących polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

2. Realizacja notacji filmowych upowszechniających uczestników walk niepodległościowych.

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań wynosi: 400 000 zł.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz