lista rankingowa KOW – wydłużone wsparcie pomostowe.

LISTA RANKINGOWA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI O UDZIELENIE WYDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne. Działanie 7.3 Ekonomia społeczna, Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer projektu: RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/16

 

LISTA RANKINGOWA  10

LP.

NR WNIOSKU

PRZYZNANO/NIE PRZYZNANO

KWOTA WNIOSKOWANA WYDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

KWOTA PRZYZNANA  WYDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

1.      1

4/LOWES/P2/2018

PRZYZNANO

 

 

36 000,00 zł

 

 

 

11 700,00 zł

 

2.      1

 

7/LOWES/P2/2018

PRZYZNANO

30 000,00 zł

10 000,00 zł

3.      1

 

8/LOWES/P2/2018

PRZYZNANO

45 000,00 zł

19 500,00 zł

4.      2

 

9/LOWES/P2/2018

NIE PRZYZNANO

30 000,00 zł

5.      3

 

10/LOWES/P2/2018

PRZYZNANO

60 000,00 zł

19 500,00 zł

6.      3

 

11/LOWES/P2/2018

PRZYZNANO

72 366,00 zł

19 500,00 zł

7.       

 

13/LOWES/P2/2018

NIE PRZYZNANO

18 000,00 zł

8.      4

 

14/LOWES/P2/2018

PRZYZNANO

22 500,00 zł

19 500,00 zł

9.      5

 

15/LOWES/P2/2018

PRZYZNANO

22 500,00 zł

19 500,00 zł

10.    6

 

16/LOWES/P2/2018

PRZYZNANO

60 000,00 zł

19 500,00 zł

11.    7

 

17/LOWES/P2/2018

PRZYZNANO

12 000,00 zł

15 600,00 zł

12.    8

 

20/LOWES/P2/2018

PRZYZNANO

60 000,00 zł

19 500,00 zł

13.     

 

25/LOWES/P2/2018

PRZYZNANO

31 500,00 zł

19 500,00 zł

14.     

 

27/LOWES/P2/2018

NIE PRZYZNANO

90 000,00 zł

15.     

 

28/LOWES/P2/2018

PRZYZNANO

15 000,00 zł

19 500,00 zł

16.     

 

31/LOWES/P2/2018

NIE PRZYZNANO

90 000,00 zł

17.     

 

32/LOWES/P2/2018

NIE PRZYZNANO

63 000,00 zł

18.     

 

36/LOWES/P2/2018

PRZYZNANO

48 000,00 zł

15 600,00 zł

19.     

 

37/LOWES/P2/2018

PRZYZNANO

30 000,00 zł

19 500,00 zł

 

Przewodniczący KOW

Tadeusz Kałuziak

Dodaj komentarz