Nabór wniosków o dotację

Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczyna nabór wniosków do konkursu na wsparcie finansowe na utworzenie stanowiska pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne.  Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, to projekt w ramach poddziałania 7.6.1. Oś priorytetowa 7: Równowaga społeczna. Działanie 7 6. Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7. 6.1. Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej dla obszaru drugiego obejmującym powiaty: gorzowski, miasto Gorzów Wlkp., strzelecko-drezdenecki, żagański, międzyrzecki, nowosolski, świebodziński. A ponadto w 7 gminach lubuskich spoza subregionu, tj.: Rzepin, Wschowa, Łęknica, Przewóz, Lubsko, Sulęcin.

Wnioski o przyznanie wsparcia w formie papierowej należy:

  • złożyć w siedzibie LOWES w Dobiegniewie (w dni robocze od godz. 7:30-15:30) lub w Gorzowie Wlkp. (w dni robocze w poniedziałki w  godz.  8:00 ? 18:00, pozostałe dni tygodnia w godz. 7:30-15:00);
  • wysłać za  pośrednictwem poczty/kuriera na adres biura projektu, tj.:
  1. Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew

lub

  1. Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ul Przemysłowa 53, 66-400 Gorzów Wlkp.

Czas trwania naboru:

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od dnia 4 WRZEŚNIA 2017 roku do dnia 14 WRZEŚNIA 2017 roku. W przypadku wysyłki wniosku drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura projektu.

Zasady organizacji niniejszego naboru określa Regulamin udzielania wsparcia finansowego w zakładce (Do pobrania) Wnioski o przyznanie wsparcia, które wpłyną do biura projektu po w/w terminie, nie będą podlegać ocenie Komisji Oceny Wniosków.

Joanna Wojciechowska
Tel. 729 053 613
Adres e-mail: j.wojciechowska@lowes.lubuskie.org.pl

Paulina Staszak
Tel. 729 053 614
Adres e-mail: p.staszak@lowes.lubuskie.org.pl

W przypadku ubiegania się o wsparcie pomostowe dla utworzonych miejsc pracy należy dołączyć Wniosek o wsparcie pomostowe wraz z załącznikami.

Kompletna dokumentacja, którą należy złożyć zgodnie z Regulaminem udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne i powinna zawierać:

  1. Wniosek wraz z załącznikami o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne. Wniosek i załączniki na stronie internetowej w zakładce (do pobrania)
  2. Biznesplan na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa społecznego

Uwaga:
Wszystkie kopie przedkładanych dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby.

 

 

 

Dodaj komentarz