Nabór wniosków o dotację

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne.

Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczyna nabór wniosków do konkursu na wsparcie finansowe na utworzenie stanowiska pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne.  Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, to projekt w ramach poddziałania 7.6.1. Oś priorytetowa 7: Równowaga społeczna. Działanie 7 6. Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7. 6.1. Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej dla obszaru drugiego obejmującym powiaty: gorzowski, miasto Gorzów Wlkp., strzelecko-drezdenecki, żagański, międzyrzecki, nowosolski, świebodziński. A ponadto w 7 gminach lubuskich spoza subregionu, tj.: Rzepin, Wschowa, Łęknica, Przewóz, Lubsko, Sulęcin.

Wnioski o przyznanie wsparcia w formie papierowej należy:

  • złożyć w siedzibie LOWES w Dobiegniewie (w dni robocze od godz. 7:30-15:30) lub w Gorzowie Wlkp. (w dni robocze w poniedziałki w  godz.  8:00 – 18:00, pozostałe dni tygodnia w godz. 7:30-15:00);
  • wysłać za  pośrednictwem poczty/kuriera na adres biura projektu, tj.:
  1. Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew

lub

  1. Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ul Przemysłowa 53, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

Czas trwania naboru:

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od dnia 5 LIPCA 2017 roku do dnia 21 LIPCA 2017 roku. W przypadku wysyłki wniosku drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura projektu.

Zasady organizacji niniejszego naboru określa Regulamin udzielania wsparcia finansowego w zakładce (Do pobrania) Wnioski o przyznanie wsparcia, które wpłyną do biura projektu po w/w terminie, nie będą podlegać ocenie Komisji Oceny Wniosków.

Dodaj komentarz