Lista Rankingowa KOW

W dniu 12.04.2017 r. odbyło się Posiedzenie Odwoławcze Komisji Oceny Wniosków  złożonych w ramach projektu ” Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele:  Powiatowego Urzędu Pracy ze Strzelec Krajeńskich Pani Magdalena Martyniszyn, Powiatowego Urzędu Pracy z Gorzowa Wlkp. Pan Adam Kamilewicz oraz przedstawiciel SWMP, który jest Przewodniczącym Komisji Pan Tadeusz Kałuziak. Na posiedzeniu zostały rozpatrzone ponownie 2 wnioski, 1 w systemie odwoławczym natomiast 2 po uzupełnieniu braków skierowany był do ponownej Oceny Merytorycznej.

LISTA RANKINGOWA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY W NOWYCH LUB ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH BĄDŹ W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ, POD WARUNKIEM PRZEKSZTAŁCENIA TYCH PODMIOTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne. Działanie 7.3 Ekonomia społeczna, Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer projektu: RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/16

LISTA RANKINGOWA – OSTATECZNA  3

LP. NR WNIOSKU ŚREDNIA PKT KWOTA WNIOSKOWANA DOTACJI KWOTA PRZYZNANA DOTACJI

WSPARCIE POMOSTOWE

PRZYZNANO/NIE PRZYZNANO/ NIE DOTYCZY

 

1

 

8/LOWES/D/2017

 

111 120 000,00 120 000,00 PRZYZNANO
2 7/LOWES/D/2017 ———- 120 000,00

WNIOSEK WYCOFANY NA PROŚBĘ WNIOSKODAWCY

 

 

 

WNIOSEK WYCOFANY NA PROŚBĘ WNIOSKODAWCY

 

 

 

3 9/LOWES/D/2017 120 120 000,00 120 000,00 PRZYZNANO
4 10/LOWES/D/2017 120 120 000,00 120 000,00 PRZYZNANO
5 6/LOWES/D/2017 108 120 000,00 120 000,00 PRZYZNANO

 

 

Przewodniczący KOW

Tadeusz Kałuziak

 

Dodaj komentarz