Zapytanie ofertowe – zakup samochodu

 

Szanowni Państwo,

 

Ze względów podmiotowych zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, dotyczy projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
zwracamy się z zapytaniem o ofertę cenową na zakup  samochodu do przewozu min 5 osób typu kombi, kombivan, na potrzeby projektu Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Oś priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Współfinansowanego z  unii europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

 

1. Opis przedmiotu zamówienia

 1. ZAMAWIAJĄCY: Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ” ul. Przemysłowa 53 , 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. Lubuskie, www.lowes.lubuskie.org.pl, e-mail: biuro@lowes.lubuskie.org.pl, osoba do kontaktu: Sylwia Lemska tel. 95 738 00 61.

II.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu.

   A: Kod CPV:34110000-1. Samochody osobowe.

II.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia realizacji podwykonawcom przedmiotu  zamówienia. Dopuszcza się złożenie oferty częściowej.

 

II.3. Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy samochodu osobowego, który będzie wykorzystywany na potrzeby realizacji projektu „Lubuski  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.
 

 

 

III.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Opis wymogów Wymogi zamawiającego
Rok produkcji 2013-2017
Typ nadwozia kombi, kombivan
Pojemność max 2000 cm3
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa tak
Systemy wpływające na bezpieczeństwo jazdy ABS ,ASR, centralny zamek, kontrola frakcji, immobilajzer, czujnik deszczu,  zmierzchu, wspomaganie/ czujnik parkowania,
Radio Radioodtwarzacz, CD, nawigacja
Bezpieczeństwo Poduszki powietrzne, kurtyna powietrza, poduszki chroniące kolana,
Automatyczna skrzynia biegów tak
Rodzaj paliwa Diesel
Średnie zużycie paliwa 10/100 km
Przebieg Max 200 000,00 km
Szyby Elektryczne
Światła Do jazdy dziennej, przeciwmgielne
Lusterka Podgrzewane, elektryczne
Kierownica Wielofunkcyjna, wspomaganie
Minimalna liczba miejsc siedzących 5
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) 600 l.
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) 1600 l
Minimalna ładowność 600 kg

 

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia: miejsce ? Lubuskie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, ul. Przemysłowa 53 , 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. Lubuskie.
 2. Miejsce, sposób składania ofert: oferty należy dostarczyć osobiście  lub pocztą na adres: Lubuskie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, ul. Przemysłowa 53 , 66-400 Gorzów Wielkopolski lub  mail: biuro@lowes.lubuskie.org.pl, osoba do kontaktu: Sylwia Lemska tel. 95 738 00 61.
 3. Termin składania ofert: do 22.02.2017 roku, do godziny 14.00.

VII.   Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków, zgodnie z Rozdziałem 6.5.2 Zasada konkurencyjności, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020:

VII.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają  doświadczenie w realizacji podobnych usług potwierdzone oświadczeniem.

VII.2. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub  osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.

VII.3. Ocena spełnienia warunków stawianych wykonawcom będzie dokonywana przy zastosowaniu kryterium „spełnia” / „nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach .

VII.4. Wykonawca nie spełniający warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w celu wykazania braku do  wykluczenia w postępowaniu:

 1. a) w celu wykazania braku do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, oferta musi zawierać oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym – załącznik nr 2
 2. Kryterium i sposób wyboru oferty:
  A) Łączna oferowana cena brutto  realizacji zamówienia ? 80%
 3. B) termin realizacji do: 24.02.2016 ? 20%

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca największą liczbę punktów.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
  Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTY (załącznik nr 1) do niniejszego zaproszenia do składania ofert) i powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną oraz pieczęcią firmową. Oferta powinna zwierać załączniki od 1-2 wymienione w punkcie VIII i X.

 

XI         Odrzucenie wykonawcy.

 

 1. Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:
 2. a) W przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
 3. b) W przypadku niespełnienia warunków udziału;
 4. c) W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych;
 5. d) W przypadku powiązania Wykonawcy z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

 

 

Załączniki:

Formularz oferty – zał.1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia -zał. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ  OFERTY

na  zadanie  Zakup samochodu  do przewozu  min 5 osób typu: kombi, kombivan na potrzeby Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 

A: Kod CPV:34110000-1. Samochody osobowe.

Ja, niżej podpisany/a, działając w imieniu i na rzecz :

Nazwa firmy  
Imię i nazwisko osoby do kontaktu  
Adres firmy:  
Nr telefonu:  
Nr faksu:  
Adres e-mail:  
NIP/ REGON  

 

składam ofertę cenową  na  wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym  w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, wskazanym w punkcie III zapytania ofertowego, dotyczącą zakupu  samochodu wg zapytania ofertowego z dnia 01.02.2017.

 

 1. cena brutto w kwocie ???????????.. zł

 

(słownie:????..??????????????..?????????????????????)

 

W przedstawionej cenie zawarty jest całkowity koszt usługi realizowanej.

 

Zobowiązuję/jemy się wykonać zamówienie z zachowaniem warunków opisanych w zapytaniu ofertowym.

 

 

Oświadczam/y, że spełniam wszystkie wymagania postawione dla Wykonawcy w zapytaniu ofertowym.

Oświadczam/y, że uważam się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

Oświadczam/y, że wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki stanowią integralną jej część i są zgodne z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym z dnia 01.02.2017. Oświadczam/y, że posiadamy doświadczenie w realizacji podobnych usług.

Oświadczamy, że w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu samochód nie został zakupiony  z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii  Europejskiej, jego cena nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego.

Załączniki: Oświadczenie wykonawcy o braku o braku powiązań kapitałowych lub osobowych  -zał.2

 

 

__________________,____________                            _________________________________ Miejscowość i data                                                     (osoba upoważniona do składania oferty)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 

Ja niżej podpisany, niniejszym oświadczam/y, że nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do reprezentowania Zamawiającego, lub wykonującym w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą, a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na:

 • Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
 • Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej, do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

__________________,____________                            _________________________________ Miejscowość i data                                                     (osoba upoważniona do składania oferty)

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

 

 

Ja, niżej podpisany(a) ?????????????????..?????..????????

oświadczam, że jako Zamawiający nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Wykonawcą. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego       lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem                    i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Zamawiającym, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

………………………., dnia……………………..       ………………………………………………………………….

(podpis Zamawiającego)

 

Dodaj komentarz