ZAPYTANIE OFERTOWE

Ze względów podmiotowych zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS na lata 2014-2020, dotyczy projektu: „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Współfinansowanego z  unii europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

          Zwracamy się z zapytaniem o ofertę cenową na:

Zakup hali namiotowej, namiotu w przeznaczonych  na potrzeby Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp. oraz lokalnych ośrodków ekonomizacji i inkubacji społecznej zlokalizowanych w:

– Kożuchów,
– Świebodzin,
– Dobiegniew,
– Kostrzyn N/O.

Zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej oraz harmonogramem dostawy zamówienia ustalonym uprzednio z Zamawiającym . Oferowana cena zawierać powinna opis techniczny zaproponowanych rozwiązań, możliwość transportu do wskazanego przez Zamawiającego.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

I ZAMAWIAJĄCY: Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ” ul. Łazienki 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. Lubuskie, www.lowes.lubuskie.org.pl, mail: biuro@lowes.lubuskie.org.pl , osoba do kontaktu: Katarzyna Miczał tel. 690 002 714, mail: k.miczal|@lowes.lubuskie.org.pl

 1. KOD CPV: CPV: 39522530-1– Namioty

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia  na potrzeby realizacji celów Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz punktów informacyjnych zlokalizowanych w: Kożuchowie, Świebodzinie, Dobiegniewie oraz Kostrzynie nad Odrą.

 1. namiot typu „pagoda”, „sułtan”, o wymiarach ok. 5 m x 5m, służący jako front wystawienniczy i obszar recepcyjny. Namiot stanowiący skuteczne zadaszenie, pełniąc jednocześnie funkcję dekoracyjną. Ściany namiotu powinny być podnoszone w dowolnych konfiguracjach, pozwalając na dostosowanie namiotu do ruchu klientów i warunków pogodowych. Namiot powinien posiadać lekką i wytrzymałą aluminiową konstrukcję, szybko rozkładać się, jednoczęściową konstrukcję i dopinane na rzep ścianki, czas od momentu rozpoczęcia do zakończenia prac montażowych nie powinien przekraczać dziesięciu minut. Kilkustopniowa regulacja wysokości stelaża namiotu pozwalająca na dostosowanie do nierówności terenu oraz zwiększa jego możliwości wykorzystania. Namiot powinien posiadać możliwość łączenia ze sobą ścian w dowolnej konfiguracji.

 

 1. hala imprezowa – namiot wielkopowierzchniowy, w modułach, o powierzchni min. 150 m2 (10×15), szybkorozkładalny, z podłogą, możliwość spakowania (małe gabaryty) oraz nowoczesną aluminiową konstrukcję pozwalającą na łatwe i samodzielne rozłożenie zadaszenia. poszycie wykonane jest z materiału plandekowego, trudnopalnego o gramaturze 680, kolor biały. Hala powinna posiadać swoją stabilność oraz odporność na przeciążenia, zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom imprez, łatwość montażu i konstrukcji, przystosowanie do: stanowiska wystawiennicze, elementy małej gastronomii, miejsca do siedzenia, konsumpcji.

Namioty powinny być wyposażone w  okablowanie elektryczne i teleinformatyczne, żarówki zewnętrzne, przewody w otulinie gumowej, gniazda i wtyczki wodoodporne oraz rozdzielnice elektryczne z zabezpieczeniem, dla do pewnego i bezpiecznego podłączenia nie tylko oświetlenia, ale również eventowych urządzeń elektrycznych, takich jak podgrzewacze, bemary, czajniki, itd. Namioty powinny posiadać wyposażenie: w postaci podłogi, możliwość boków i dachów transparentnych.

 

III. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Przedmiotem zamówienia jest zakup hali namiotowej, namiotu na potrzeby realizacji celów Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz punktów informacyjnych zlokalizowanych w: Kożuchowie, Świebodzinie, Dobiegniewie oraz Kostrzynie nad Odrą.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na namioty używane, jednak zastrzega, iż nie mogą one pochodzić z zakupu zrealizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ( lub okres ten jest dłuższy niż 7 lat od daty złożenia oferty).

 

III. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w przeciągu maximum 20  dni od dnia podpisania umowy, przy czym ze względu na potrzeby projektu zakup musi być zrealizowany przed rozpoczęciem działań projektowych do których namioty będą niezbędne.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 2. Oferent powinien złożyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy, zgodnie z dołączonym do zapytania wzorem stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 3. Oferta powinna zawierać minimum: cenę całkowitą brutto podaną w złotych polskich z dokładnością nie większą niż 2 miejsca po przecinku oraz oferowany termin realizacji zadania, nazwę i adres Oferenta, numer telefonu i adres email oraz datę sporządzenia oferty, wykaz zaoferowanego asortymentu  z cenami jednostkowymi.
 4. Oferent powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę proszę złożyć, zgodnie z załącznikiem nr 1 ? formularzem ofertowym, najpóźniej do końca dnia 28-10-2016 r. w siedzibie zamawiającego, adres:

Siedziba Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej  ul. Przemysłowa 53, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój 208 piętro II) lub drogą elektroniczną biuro@lowes.lubuskie.org.pl , www.lowes.lubuskie.org.pl

osoba do kontaktu: Katarzyna Miczał tel. 690 002 714, mail: k.miczal@lowes.lubuskie.org.pl

UWAGA: Liczy się data wpływu oferty.

 1. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH

Zamawiający dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

VII. KRYTERIA WYBORU:

 1. Kryterium oceny ofert jest:
 2. a) Cena – 80%

Cena najniższa cena brutto z pośród ofert

nie podlegających wykluczeniu

Cena = ——————————————————– x 100 x 80%

Cena brutto badanej oferty

 1. b) Termin realizacji umowy – 20%

– do 5 dni liczonych od dnia następnego po podpisaniu umowy – 20 %

– do 10 dni liczonych od dnia następnego po podpisaniu umowy – 15 %

– do 15 dni liczonych od dnia następnego po podpisaniu umowy – 10 %

– do 20 dni liczonych od dnia następnego po podpisaniu umowy – 0 %

1% =1 pkt.

 1. Oferty, które będą zawierały dłuższy termin realizacji zamówienia niż 20 dni licząc od dnia następującego po podpisaniu umowy będą podlegały odrzuceniu.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w wyniku sumowania punków w kryteriach oceny ofert.

VIII. WYMOGI FORMALNE: zawarcie umowy. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 1. FORMA PŁATNOŚCI: zapłata należnej kwoty nastąpi po wykonaniu całości zamówienia (stwierdzonego protokołem) na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, płatnej przelewem w ciągu 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 2. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY
 3. Stowarzyszenie nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
 4. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 5. Do potwierdzenia braku wykluczenia Wykonawcy wraz z ofertą składa on oświadczenie o braku powiązań, o których mowa w ust. 1. 4. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Załączniki:
– załącznik nr.1-wzór oferty
– załącznik nr.2 – oświadczenie
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1
 

 

FORMULARZ  OFERTY

 

na  zadanie  zakup hali namiotowej, namiotu przeznaczonych  na potrzeby Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp. oraz lokalnych ośrodków ekonomizacji i inkubacji społecznej zlokalizowanych w: Kożuchowie, Świebodzinie, Dobiegniewie, Kostrzynie N/O.
Ja, niżej podpisany/a, działając w imieniu i na rzecz :

Nazwa firmy  
Imię i nazwisko osoby do kontaktu:  
Adres firmy:  
Nr telefonu:  
Nr faksu:  
Adres e-mail:  
NIP/ REGON  

 

składam ofertę cenową  na  wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym  w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia , dotyczącą zamówienia dot. zapytanie ofertowego z dnia 14.10.2016 roku

 

 1. ????????????????????????????………………….

 

cena brutto w kwocie ???????????.. zł

(słownie:????..???????????????????)

 

W przedstawionej cenie zawarty jest całkowity koszt realizowanej usługi.

Zobowiązuję/jemy się wykonać zamówienie z zachowaniem warunków opisanych w zapytaniu ofertowym .

Oświadczam/y, że spełniam wszystkie wymagania postawione dla Wykonawcy w Zapytaniu Ofertowym.

Oświadczam/y, że uważam się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

Oświadczam/y, że wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki stanowią integralną jej część i są zgodne z wymaganiami określonymi w ?Zapytaniu ofertowym?.

Oświadczam/y ,że posiadamy doświadczenie w realizacji podobnych usług.

Oświadczamy, że w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu wyposażenia nie został zakupiony  z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii  Europejskiej, jego cena nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego.

Załączniki: Oświadczenie wykonawcy o braku o braku powiązań kapitałowych lub osobowych  -zał.2

????????.., dn. ????????..                                                                        ??.????????????

(osoba upoważniona do składania oferty)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

na  zadanie  zakup hali namiotowej, namiotu przeznaczonych  na potrzeby Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp. oraz lokalnych ośrodków ekonomizacji i inkubacji społecznej zlokalizowanych w: Kożuchowie, Świebodzinie, Dobiegniewie, Kostrzynie N/O

 

 

Ja, niżej podpisany(a) ?????????????????..?????..????????

oświadczam, że jako Wykonawca nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego       lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem                    i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

………………………., dnia……………………..       ………………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 zapytanie ofertowe – zakup namiotów

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

na  zadanie  zakup hali namiotowej, namiotu przeznaczonych  na potrzeby Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp. oraz lokalnych ośrodków ekonomizacji i inkubacji społecznej zlokalizowanych w: Kożuchowie, Świebodzinie, Dobiegniewie, Kostrzynie N/O

 

 

Ja, niżej podpisany(a) ?????????????????..?????..????????

oświadczam, że jako Zamawiający nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Wykonawcą. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego       lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem                    i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Zamawiającym, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

………………………., dnia……………………..       ………………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy)

 

 

Dodaj komentarz