Powstaje gorzowski magazyn fantasy „LandsbergON”. Dołącz do redakcji!

Dzięki dotacji z Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przygotowujemy pierwszy gorzowski półrocznik fantasy – „LandsbergON”. Magazyn zawierać będzie opowiadania z gatunku science-fiction, fantasy i horror pisane przez gorzowskich twórców (również tych, którzy nie mieszkają już w Gorzowie, lub nigdy nie mieszkali a czuja się związani, bo tutaj np. uczą się albo mają rodzinę i odwiedzają nasze miasto. Najważniejsza jest miłość do Gorzowa i poczucie związku z naszym miastem) i nawiązujące do naszego miasta i okolic (nawiązanie do Gorzowa nie musi być ścisłe, w opowiadaniu może pojawiać się nazwa „Gorzów”, „Landsberg”, „Miasto na Siedmiu Wzgórzach”, może pojawiać się jakiś element charakterystyczny dla Gorzowa. Element gorzowski można pominąć w recenzjach i felietonach. W przypadku braku takich elementów w opowiadaniu zachęcamy do jego przesłania a my w redakcji pomożemy Wam w tym aby tekst promował Gorzów i okolice).

Dla nowych tekstów wprowadzamy limit 4 stron formatu a4. Dla dłuższych przewidujemy możliwość publikacji w odcinkach, w kilku numerach. Zapraszamy do udziału także debiutantów. Do tekstów prosimy dołączać notkę bibliograficzną, w której będzie również mowa o związkach autora z Gorzowem.

Więcej kliknij TUTAJ

Bezpiecznie z DHL WYGRAJ DOFINANSOWANIE DO PROJEKTU Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO

Celem konkursu jest promowanie projektów, działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce.

  • Masz pomysł, jak poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach?
  • Wiesz, jak skłonić kierowców do zdjęcia nogi z gazu?
  • Chcesz wdrożyć innowacyjne rozwiązanie, które pomoże pieszym lub rowerzystom, ale nie masz na to funduszy?

Teraz to możliwe, wystarczy wziąć udział w konkursie i wygrać dofinansowanie do realizacji projektu!

DHL Parcel Polska przeznaczy grant w wysokości 50 000 zł na realizację projektu, który zwycięży w konkursie “Bezpiecznie z DHL”.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) w dniu 25 czerwca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego  Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim wynikającego z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych”.Na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości 150.000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 10.000 zł.Oferty z dopiskiem “Otwarty konkurs ofert na rzecz seniorów” należy złożyć do dnia18 lipca 2019 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7  .

Więcej informacji kliknij tutaj

Program “Centra opiekuńczo-mieszkalne”

Program „Centra opiekuńczo – mieszkalne” zmierza do stworzenia warunków dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego/powiatowego, pozwalających na tworzenie i utrzymanie placówek pobytu osób niepełnosprawnych.

Program realizuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Celem programu:

jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego. Czytaj dalej

Fundacja BGK organizuje nabór do programu Na dobry początek! Czas start!


Chcemy wyrównywać szanse edukacyjne dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji.
Jeśli chcesz pomagać dzieciom z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, wyrównywać szanse edukacyjne i przy okazji umożliwić nauczycielom podniesienie swoich kompetencji, to koniecznie dołącz do nas i zgłoś swój pomysł! 

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Podyplomowe studia menadżerskie i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym dla pracowników PES i przedsiębiorstw społecznych.


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zaprasza osoby zatrudnione w podmiotach ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstwach społecznych (PS) do udziału w projekcie pt. „Podyplomowe studia menadżerskie i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym dla pracowników PES i przedsiębiorstw społecznych„

Głównym celem projektu  jest przygotowanie kadry zarządzającej, pracowników i wolontariuszy przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, takich jak: spółdzielnie socjalne, spółki non profit, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, fundacje i stowarzyszenia do wdrażania zmian służących rozwojowi własnych instytucji i organizacji oraz przygotować do wyzwań, które niesie zarówno sfera pożytku publicznego jak i gospodarka rynkowa.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Ćwierć wieku wspierania przedsiębiorców przez Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie


W tym roku swoje 25-lecie obchodzi Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości. Powstałe w 1994 roku ma na koncie wiele projektów, które miały znaczący wpływ na rozwój gospodarczy dawnego województwa gorzowskiego.
Jego misją od początku było podejmowanie działań inspirujących, wspomagających osoby bezrobotne w tworzenie małych własnych firm, promowanie lokalnej przedsiębiorczości oraz stworzenie systemu wsparcia. Z biegiem lat misja ta została wzbogacona o wdrożenie do sektora małych i średnich przedsiębiorstw krajowych i europejskich programów pomocowych, a także o rozwój przedsiębiorczości społecznej. – Nasze stowarzyszenie było jedną z pierwszych instytucji otoczenia biznesu, której cele statutowe wiązały się z procesem restrukturyzacji gospodarki ówczesnego województwa gorzowskiego – mówi Tadeusz Kałuziak, prezes SWMP.

Więcej o tej uroczystości i SWMP znajduje się na stronie http://www.swmpdobiegniew.pl/12-start/99-cwierc-wieku-wspierania-przedsiebiorcow.html

Więcej zdjęć znajduje się w galerii

Rozpoczyna się nabór na szkolenia „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich”.

Szkolenia odbędą się w okresie lipiec-sierpień. Tematyka szkoleń obejmie m.in. krajowe i unijne systemy jakości żywności, krótkie łańcuchy dostaw, źródła finansowania, możliwe formy prawne dla funkcjonowania KGW czy wprowadzenia do obrotu żywności oraz promocję organizacji oraz produktu.

REKRUTACJA NA SZKOLENIA DLA KGW TRWA DO 10 LIPCA 2019 r.

TERMIN SZKOLEŃ: Lubuskie – 8 sierpnia 2019r. (Zielona Góra)

Więcej informacji kliknij tutaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert „Wojewódzki Program na rzecz Osób Starszych”

Na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości 150.000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 10.000 zł.Oferty z dopiskiem “Otwarty konkurs ofert na rzecz seniorów” należy złożyć do dnia 18 lipca 2019 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 lub korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego, w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji kliknij tutaj