Podmioty ES

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020:

Podmiot ekonomii społecznej (PES) to:

 1. przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);
 2. podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
   1. CIS i KIS;
   2. ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 1. organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);
 2. podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:
   1. organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
   2. spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);
   3. spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

 

Przedsiębiorstwo społeczne to podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub działalność oświatową w rozumieniu art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.), której celem jest:
   1. integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:
    1. zatrudnienie co najmniej 50%:
     • osób bezrobotnych lub
     • osób z niepełnosprawnościami, lub
     • osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
      o zatrudnieniu socjalnym, lub
     • osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.
      o spółdzielniach socjalnych, lub
    1. zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
   1. lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w ppkt i, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 30%;
 1. jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;
 2. jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim;
 3. wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 4. zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną co najmniej trzy osoby, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w lit. a.

 

PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ

Przedsiębiorstwa społeczne wsparte w ramach LOWES:

Lp.

Nazwa przedsiębiorstwa
społecznego

Siedziba i adres przedsiębiorstwa społecznego

Dane kontaktowe przedsiębiorstwa społecznego

Data nadania statusu PS

Opis branży, charakterystyka działności przedsiębiorstwa społecznego

Podmioty zweryfikowane pozytywnie (inne niż spółdzielnie socjalne)

1.

Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Obywatelskich “Nowy Gorzów”

 ul. Przemysłowa 53, 66-400 Gorzów Wlkp.

Roman Kuźbiński, 502217900

04-04-2017

Działalność turystyczna, promocja regionu

2.

Polska Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej

Kęszyca Leśna 43/2, 66-300 Międzyrzecz

Leszek Dobrzański, 723791854

08-06-2017

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie

3.

Fundacja Lubuski Globtroter      

ul. Jana Pawła II 5/2 67-320 Małomice

Paweł Sendecki, 734180419, fundacja.globtroter@wp.pl

05-04-2017

Usługi gastronomiczne i cateringowe

4.

Fundacja „Jupiter”

Ul Teatralna 26
66-400 Gorzów Wlkp.

Helena Guhl, 60748711

23-03-2017

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

5.

Stowarzyszenie Profilaktyczno-Edukacyjno-Terapeutyczne PROFIL

ul. Jagiellońska 13-13A, 68-200 Żary

Małgorzata Wawrzynkowska 607777703

20-09-2017

Opieka zdrowotna, działalność promedycznai fizjoterapeutyczna, profilaktyka i psychoedukacja dla dzieci, sprawców przemocy i dla osób doświadczających przemocy, praca z ludźmi z uzależnieniaMI\

6.

Fundacja „Kawa & Zabawa”                 

ul. Batorego 16/2, 65-001 Zielona Góra

Marzena Pikuła 693710899, fundacja.kawazabawa@gmail.com

02-*06-2017

Usługi wspomagające edukacje, rozrywkowe i edukacyjne, gastronomia

7.

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji POMOST,

 ul. Park Chopina 4,                66-200 Świebodzin

Jan Kostyszak 684511462

12-10-2017

Usługi opiekuńcza, rehabilitacyjne, usługi sprzątające, asystenckjie dla osób starszych

8.

Fundacja “Złote Nutki”

ul. Rejtana 2, 67-106 Otyń

Anna Banach 882722615

08-09-2017

Opieka dzienna nad dziećmi do lat 3

9.

Dobiegniewska Fundacja Rozwoju

ul. Gorzowska 5, 66-520 Dobiegniew

Zbigniew Gacki, 572811616, gacki-zbigniew@wp.pl

01-09-2017

Utrzymanie terenów zielonych, usługi leśne, poizyskiwanie drewna

10.

Fundacja “Pomocna Dłoń”,

 ul. Niepodległości 17, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Elżbieta Kireńko 603038783

21-09-2017

Usługi opiekuńcze w dziennych domach pobytu, organizacja czasu wolnego

11.

Związek Organizacji Pomocowych

ul. Przemysłowa 53, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Elżbieta Kireńko 603038783

08-09-2017

Dzienne domy opieki nad osobami starszymi oraz usługi asystenckie z tym związane

12.

Fundacja “Dla Drezdenka”,

 ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko

Romuald Frost, 504119496

20.10.2017

Usługi opiekuńcze dla osób starszych, opieka pielęgniarska

13.

Fundacja REDITUS

ul. Krótka 19, 66-400 Gorzów Wlkp.

Adam Stachowiak, 784580460

19-10-2017

Produkcja mebli z drewna, edukacja artystyczna dla dzieci i dorosłych, usługi z zakresu ceramiki i renowacja mebli

Spółdzielnie Socjalne

1.

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna EDEN

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

Małgorzata Pinczewska 793394133, wsseden@wp.pl

07-08-2012

Wykonywanie gotowych posiłków i dań, sprzątanie

2.

Spółdzielnia Socjalna Zakład Wielobranżowy „PoMoc”,             

ul. Teatralna 26, 66-400 Gorzów Wlkp.

535591933, sszwpomoc@gmail.com

27-11-2014

Przygotowanie i dostarczanie żywności dla zewnętrznych odbiorców, pielęgnacja zieleni i drobne roboty konserwatorsko-budowlane

3.

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna “LIDER”                              

ul. Pistowska 19, 67-320 Małomice

Ewa Ciućmańska, 781283725, e.ciucmanska@wp.pl

07-08-2012

Prace porządkowe, utrzymanie zieleni, usługi komunalne

4.

Spółdzielnia Socjalna “Odkrywamy Lubuskie”

 ul. Spichrzowa 4A,                        66-400 Gorzów Wlkp.

Damian Kadłubiski, 697087233 odkrywamylubuskie@gmail.com

07-03-2013

Obsługa ruchu turystycznego, organizacja imprez

5.

Spółdzielnia Socjalna “ARISTON”

Plac Dworcowy 1, 66-200 Świebodzin

Agnieszka Wojtyło, 698622158

19-04-2017

Działalność agencji reklamowych – kolportaż ulotek

6.

Spółdzielnia Socjalna “Studnie”

Kaława 68A, 66-300 Międzyrzecz

Janusz Burczyk, 798970240

19-04-2017

Odwierty

7.

Spółdzielnia Socjalna “PRECYZJA-BUD”

Gorzowska 4/3 66-520 Dobiegniew

Mariusz Sikorski 696615301, precyzja.bud@gmail.com

07-04-2017

Roboty budowlane i wykończeniowe

8.

Spółdzielnia Socjalna “Art. Music”

Grąsy 14, 66-520 Dobiegniew

Sławomir Wojciechowski 603812466, art.music1980@wp.pl

10-04-2017

organizacja imprez artystycznych, usługi gastronomiczne

9.

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna “Woreczek”

ul. Bolesława Chrobrego 33/1, 66-400 Gorzów Wlkp.

Grzegorz Witkowski  601568275, wssworeczek@gmail.com,

17-05-2017

Gastronomia, usługi turystyczne, sprzedaż rowerów i akcesoriów

10.

Spółdzielnia Socjalna “Koliber”

 ul. Poznańska 83, 66-400, Gorzów Wlkp.

Beata Urbańska 796571953, biuro@ogrody-gorzow.pl

16.05.2017

Usługi związane z zagospodarowaniem zieleni

11.

Stacja Zabawa Spółdzielnia Socjalna

ul. Dworcowa 1, 67-115 Bytom Odrzański

Joanna Nowaczyk 888621315, stacjazabawa@wp.pl

15-05-2017

Działalność rozrywkowa i rekreacyjna – imprezy dla dzieci

12.

Liderfach Spółdzielnia Socjalna

ul. Dworcowa 1, 67-115 Bytom Odrzański

Mirosław Włodarczyk 794386128, liderfach.ss@wp.pl

04-05-2017

Usługi budowlano-remontowe

13.

Spółdzielnia Socjalna “IDEA”,         

ul. Przemysłowa 53, 66-400 Gorzów Wlkp.

Roman Kuźbiński, 502219700

10-07-2017

Sprzedaż części motoryzacyjnych oraz mechanika pojazdów

14.

Spółdzielnia Socjalna “Gorący Garnuszek”

ul. Anny Haller 1,        67-120 Kożuchów

Małgorzata Nitka 501510776

03-07-2017

Przygotowanie i dostarczanie żywności dla zewnętrznych odbiorców, obsługa imprez okolicznościowych

15.

Spółdzielnia Socjalna “Power Flower”

Krasowiec 18, 66-446 Deszczno

Edyta Figura 601247838

30-06-2017

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, klimatyzacyjnych oraz zagospodarowanie terenów zieleni

16.

Spółdzielnia Socjalna “AZYMUT”

 ul. Główna 47/2, 66-440 Skwierzyna

Arkadiusz Jacewicz 601873560

15-05-2017

Usługi turystyczne, usługi leśne

17.

Spółdzielnia Socjalna „Gęśla”

Ul. Kupiecka 86, 67-100 Nowa Sól

Małgorzata Nitka 501510776

01-08-2017

Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów mięsa

18.

Spółdzielnia Socjalna “Smaki znad Warty i Noteci”‘

 Ługi, 66-520 Dobiegniew

Kazimierz Korpowski, 799729857

22-08-2017

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów, tytoniu prowadzona na straganach i targowiskach, wytwarzanie gotowych posiłków regionalnych i dań

19.

Spółdzielnia Socjalna „MEDI-SPA’

Ul. Teatralna 26
66-520 Gorzów Wlkp

Ewa Kubiak, 601799201

18-07-2017

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

20.

Spółdzielnia Socjalna
„WSPARCIE”
Ul. Teatralna 26
66-400 Gorzów Wlkp.

Ul. Teatralna 26
66-520 Gorzów Wlkp

Ewa Kubiak, 601799202

31-07-2017

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

21.

Spółdzielnia Socjalna “ECO-FACH”,

ul. Poznańska 83, 66-400 Gorzów Wlkp.

Krzysztof Korolewicz, mailto:ecofach@fgmail.com, 725472917

30-10-2017

Montaż instalacji odwadniających, studnie głębinowe, małe prace remontowe i wykończeniowe, wdrażanie technologii oszczędzających wodę i energię

22.

Spółdzielnia Socjalna LAJD HOME,

ul. Poniatowskiego 11,  67-124 Nowe Miasteczko

Justyna Maciejewska,  725485746, lajd.jhome@gmail.com

11-09-2017

Roboty budowlane i wykończeniowe, produkcja wyrobów tekstylnych, papierowych, ozdoby okolicznościowe

23.

Spółdzielnia Sochjalna “UŚMIECH”

ul. Runek 27, 67-124 Nowe Miasteczko

Monik Dudzik, 606411238, moniad55@outloock.com

28-11-2017

Usługi rozrywkowe, rekreacyjne, opieka nad osobami starszymi, usługi porządkowe, utrzymanie terenów zielonych

24.

Spółdzielnia Socjalna “PARADISE”

ul. Dworcowa 1, 67-115 Bytom Odrzański

Magda Małaszczuk, 603578520

30-10-2017

catering, usługi gastronomiczne, usługi porządkowe, opieka nad starszymi dziećmi

25.

Spółdzielnia Socjalna “TUR”,

 ul. Kopernika 7, 67-400 Wschowa

696193245

30-10-2017

usługi porządkowe, zagospodarowanie terenów zielonych

26.

Spółdzielnia Socjalna “U Babci Nonci”

ul. Bolesława Chrobrego 18, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Robert Doliński, ubabcinonci@gmail.com

02-10-20017

Usługi gastronomiczne – posiłki kuchni regionalnej cygańskiej, promocja kultury cygańskiej

 

Pozostałe podmioty z terenu województwa lubuskiego można znaleźć w bazie ROPS:

 

http://www.es.lubuskie.pl/pl/Podmioty-ES

 

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności . Korzystając z naszego serwisu zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek na swoim komputerze. Więcej informacji | Zamknij