Ogłoszenie o konkursie FIO 2016

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza

– organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana dalej “UoDPPioW”), m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe;

– podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPioW;

do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO). Czytaj dalej

Otwarty konkursu ofert na wybór operatora projektu pn.: “Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe”

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 ? ust. 4, art. 16-16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz na podstawie “Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku” przyjętego uchwałą nr XXV/352/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14 listopada 2016 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2016 r. pozycja 2305) podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora projektu pn.: “Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe” – Budżet Inicjatyw Obywatelskich, któremu zleca się obsługę projektu i dokonanie wyboru ofert.   Oferty na realizację zadania publicznego należy złożyć w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia17 kwietnia 2017 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.   Szczegóły w linku: http://www.bip.lubuskie.pl/573/2166/Ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert_na_wybor_operatora_projektu__0D_0Apn__3A__E2_80_9ELubuskie_Inicjatywy_Mlodziezowe_E2_80_9D__E2_80_93_Budzet_Inicjatyw_Obywatelskich_2C_ktoremu__0D_0Azleca_sie_obsluge_projektu_i_dokonanie_wyboru_ofert___0D_0A/

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. zakupu hali namiotowej

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem procedury zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup hali namiotowej i namiotów  dot. zapytania ofertowego z dnia 14.03.2017 roku do projektu Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  informuję Państwa, iż w związku z upublicznieniem oraz dostarczeniem zapytań osobiście do potencjalnych oferentów wpłynęła jedna oferta.

Zgodnie z kryteriami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym z dnia 14.03.2017 roku Państwa oferta spełnia nasze kryteria. Czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016 r. poz. 1817 t.j.), uchwały Nr XXXV/440/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi na rok 2017  (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016r., poz. 2696), a także uchwały nr XXIII/291/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie Strategii rozwoju sportu i turystyki Gorzowa Wielkopolskiego do 2026 roku. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłasza w dniu 24.03.2017 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdziecie w linku poniżej: http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/268/Ogloszenia_o_otwartych_konkursa_ofert/#

Konkurs PFRON: “Jesteśmy razem!”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od 29 marca 2017 r. do 24 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji w linku poniżej:

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2040028.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_lubuskie&utm_medium=email&utm_campaign=27.03.2017

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności . Korzystając z naszego serwisu zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek na swoim komputerze. Więcej informacji | Zamknij