Spotkanie z Posłanką Agnieszką Ścigaj Przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Ekonomii i Przedsiębiorczości Społecznej

 

15 marca (środa) w siedzibie Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (ul. Przemysłowa 53) o godzinie 1100, odbędzie się Seminarium pn. “Nowe spojrzenie na ekonomię społeczną”. Seminarium poprowadzi Pani Agnieszka Ścigaj, Poseł na Sejm RP oraz Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Ekonomii i Przedsiębiorczości Społecznej.

Czytaj dalejSpotkanie z Posłanką Agnieszką Ścigaj Przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Ekonomii i Przedsiębiorczości Społecznej

Konkurs na mikrogranty dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

Konkurs ogólnopolski na realizację mikrograntów w zakresie wsparcia aktywności rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. Do udziału zapraszamy organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z całej Polski. Możliwość uzyskania dotacji w kwocie do 5000 zł. Nabór rozpoczyna się 15 marca.

Szczegóły dotyczące konkursu w linku poniżej:

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2036055.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_lubuskie&utm_medium=email&utm_campaign=09.03.2017

Spotkania informacyjne dla przedstawicieli Kościelnych Osób Prawnych

W dniach 22 oraz 23 lutego br. odbyły się dwa spotkania informacyjne mające na celu przedstawienie oferty Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przedstawicielom Kościelnych Osób Prawnych tj. proboszczom parafii oraz duchownym przedstawicielom organizacji pozarządowych, z obu części Województwa Lubuskiego. Oba SONY DSCspotkania zorganizowane zostały przez Diecezję Zielonogórsko-Gorzowską a rolę gospodarza przyjął na siebie J.E. Ks. Bp Tadeusz Lityński.

Czytaj dalejSpotkania informacyjne dla przedstawicieli Kościelnych Osób Prawnych

Wygraj konkurs, chroń zabytki

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA DLA VIII OSI PRIORYTETOWEJ Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (dla wszystkich województw poza mazowieckim).

Szczegóły konkursu w linku poniżej:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/81-ochrona-dziedzictwa-kulturowego-i-rozwoj-zasobow-kultury-3/

Edukacja globalna. Regranting dla organizacji pozarządowych

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji globalnej. Wnioski konkursowe należy składać do 24 marca 2017 r. do godz. 16:00.

W konkursie dostępne są dwie ścieżki grantowe:

  • ścieżka A – kwota dofinansowania od 20 tys. do 35 tys. zł (dla organizacji z większym doświadczeniem w edukacji globalnej)
  • ścieżka B – kwota dofinansowania do 8 tys. zł (dla organizacji bez doświadczenia w edukacji globalnej lub z niewielkim doświadczeniem).

Jedna organizacja może złożyć maksymalnie 2 wnioski.

Więcej informacji poniżej:

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2034201.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_lubuskie&utm_medium=email&utm_campaign=02.03.2017

Krośnieński OPS ogłasza konkurs

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujące zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta pod nazwą:pn. “Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w okresie od 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r. – konkurs uzupełniający na 2017 r.” o treści jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Więcej szczegółów w linku:

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ops_krosno_odrzanskie/zamowienia_publiczne/12/2/Oglasza_sie_otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_zadania_publicznego_w_2017_roku_przez_organizacje_pozarzadowe_i_podmioty_2C_o_ktorych_mowa_w_art__3_ust__2_2C_ust__3_ustawy_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie_2C_realizujace_zadania_z_zakresu_uslug_opiekunczych_i_specjalistycznych_uslug_opiekunczych_w_miejscu_zamieszkania_klienta_pod_nazwa_3Apn___E2_80_9ESwiadczenie_specjalistycznych_uslug_opiekunczych_osobom_z_zaburzeniami_psychicznymi_w_miejscu_zamieszkania_klienta_na_terenie_Gminy_Krosno_Odrzanskie_w_okresie_od_01_04_2017_r__do_31_12_2017_r__-_konkurs_uzupelniajacy_na_2017_r__22_o_tresci_jak_w_zalaczniku_Nr_1_do_niniejszego_zarzadzenia/#

Konkurs w ramach RPO – Lubuskie 2020

Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.

Więcej informacji dot. konkursu w linku:

http://rpo.lubuskie.pl/-/zarzad-wojewodztwa-lubuskiego-z-siedziba-w-zielonej-gorze-ul-podgorna-7-65-057-zielona-gora-jako-instytucja-zarzadzajaca-regionalnym-programem-opera-1

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności . Korzystając z naszego serwisu zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek na swoim komputerze. Więcej informacji | Zamknij