Zakup samochodu – rozstrzygnięcie

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaniem ofert dot. zapytania ofertowego z dnia 01.02.2017 roku ? zakup samochodu w ramach projektu “Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, informuję , iż otrzymano jedną ofertę od firmy Auto Handel Centrum Krotowski ? Cichy  Sp. J.  ul. Skórzewska 8 62-081 Wysogotowo Autoryzowany Dealer i Serwis Volkswagen ul. Struga 1a 70-784 Szczecin. .

W związku z powyższym, iż firma która złożyła ofertę jako jedyna spełnia wymagania  dokonaliśmy wyboru oferty  wykonawcy Auto Handel Centrum Krotowski – Cichy  Sp. J.  ul. Skórzewska 8 62-081 Wysogotowo Autoryzowany Dealer i Serwis Volkswagen ul. Struga 1a 70-784 Szczecin

Stwórz miejsca przedszkolakom!

8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej / 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, RPO Lubuskiego

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 54/KM RPO-L2020/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Więcej informacji w linku: Czytaj dalej

Projekt Partnerski z Programu RITA

Dofinansowanie ze środków programu RITA mogą uzyskać zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na podstawie umów państwo ? kościół na realizację partnerskich projektów razem z podmiotami i osobami z następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan.

Program RITA posiada szeroki zakres tematyczny, jednak wszystkie proponowane projekty powinny być skupione na długotrwałości i multiplikacji rezultatów, w kontekście polskich doświadczeń.

Informacje dot. projektu w linku:

Węgiersko-Polski Program współpracy pozarządowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszają konkurs zapraszając organizacje pozarządowe do udziału w Węgiersko-Polskim Programie współpracy pozarządowej. Program ma na celu intensyfikację pozarządowej, obywatelskiej współpracy między naszymi krajami i lepsze wzajemne poznanie się.

Wnioski na projekty konkursowe mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje kościelne, szkoły, wyższe uczelnie i osoby fizyczne.

Szczegółowe info w linku poniżej: Czytaj dalej

Konkurs na dofinansowanie w 2017 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Oferty należy składać do 6 marca 2017 r.

Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 6 marca 2017 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: Czytaj dalej

Nabór do II edycji Akademii Liderów Lokalnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, 13 lutego 2017 r. rozpoczął nabór na bezpłatne warsztaty do II edycji Akademii Liderów Lokalnych. Zgłoszenia przyjmowane będą do 13 marca 2017 r.

Akademii Liderów Lokalnych – jest cyklem 5 – dwudniowych warsztatów, dla 15 pracowników/wolontariuszy z grupy adresatów projektu pn. Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej, tj. przedstawicieli ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, a także przedstawicieli i biznesu, którzy angażują się w rozwój ES.

Więcej informacji w linku: Czytaj dalej

Konkurs w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.   Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się28 lutego 2017 r. i zakończy się 6 marca 2017 r.   Link do ogłoszenia poniżej:   http://rpo.lubuskie.pl/-/zarzad-wojewodztwa-lubuskiego-z-siedziba-w-zielonej-gorze-ul-podgorna-7-65-057-zielona-gora-jako-instytucja-zarzadzajaca-regionalnym-programem-opera-1#

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Ogłoszenie o konkursie z dnia 10 lutego 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2

Ogłoszenie o konkursie z dnia 10 lutego 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

Link do ogłoszenia poniżej:

http://www.parpabip.pl/index.php?id=161,0,0,0,0,6

Konkurs 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, Program OperacyjnyWiedza Edukacja Rozwój

Konkurs służy wyłonieniu dwóch projektów, których celem będzie dostosowanie idei franczyzy do zasad ekonomii społecznej.

Efektem projektu będzie powstanie dwóch systemów franczyzy społecznej, opartych na franczyzie biznesowej, z powodzeniem funkcjonującej na terenie Polski.

W ramach utworzonych systemów franczyzodawcami i franczyzobiorcami są podmioty ekonomii społecznej. System franczyzowy jest systemem sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami: franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczyzobiorcami. Czytaj dalej

Konkurs ofert – dowożenie osób niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Gorzowa ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu zadań
działalności organizacji pozarządowych. Celem konkursu jest powierzenie realizacji
zadania dowożenia uprawnionych uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie
miasta Gorzowa do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Gorzowie, mieszczącego się przy ul. Walczaka 1a, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w 2017 roku.
Na realizację wyżej wymienionego zadania w roku 2017 planuje się przeznaczyć
kwotę 47 574 zł.
Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.,
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp., w kopertach osobiście lub drogą pocztową
w terminie do 21 lutego 2017 r. (decyduje data wpływu).

konkurs ofert – dowożenie osób niepełnosprawnych