Węgiersko-Polski Program współpracy pozarządowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszają konkurs zapraszając organizacje pozarządowe do udziału w Węgiersko-Polskim Programie współpracy pozarządowej. Program ma na celu intensyfikację pozarządowej, obywatelskiej współpracy między naszymi krajami i lepsze wzajemne poznanie się.

Wnioski na projekty konkursowe mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje kościelne, szkoły, wyższe uczelnie i osoby fizyczne.

Szczegółowe info w linku poniżej: Czytaj dalej

Konkurs na dofinansowanie w 2017 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Oferty należy składać do 6 marca 2017 r.

Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 6 marca 2017 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: Czytaj dalej

Nabór do II edycji Akademii Liderów Lokalnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, 13 lutego 2017 r. rozpoczął nabór na bezpłatne warsztaty do II edycji Akademii Liderów Lokalnych. Zgłoszenia przyjmowane będą do 13 marca 2017 r.

Akademii Liderów Lokalnych – jest cyklem 5 – dwudniowych warsztatów, dla 15 pracowników/wolontariuszy z grupy adresatów projektu pn. Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej, tj. przedstawicieli ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, a także przedstawicieli i biznesu, którzy angażują się w rozwój ES.

Więcej informacji w linku: Czytaj dalej

Konkurs w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.   Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się28 lutego 2017 r. i zakończy się 6 marca 2017 r.   Link do ogłoszenia poniżej:   http://rpo.lubuskie.pl/-/zarzad-wojewodztwa-lubuskiego-z-siedziba-w-zielonej-gorze-ul-podgorna-7-65-057-zielona-gora-jako-instytucja-zarzadzajaca-regionalnym-programem-opera-1#

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Ogłoszenie o konkursie z dnia 10 lutego 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2

Ogłoszenie o konkursie z dnia 10 lutego 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

Link do ogłoszenia poniżej:

http://www.parpabip.pl/index.php?id=161,0,0,0,0,6

Konkurs 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, Program OperacyjnyWiedza Edukacja Rozwój

Konkurs służy wyłonieniu dwóch projektów, których celem będzie dostosowanie idei franczyzy do zasad ekonomii społecznej.

Efektem projektu będzie powstanie dwóch systemów franczyzy społecznej, opartych na franczyzie biznesowej, z powodzeniem funkcjonującej na terenie Polski.

W ramach utworzonych systemów franczyzodawcami i franczyzobiorcami są podmioty ekonomii społecznej. System franczyzowy jest systemem sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami: franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczyzobiorcami. Czytaj dalej

Konkurs ofert – dowożenie osób niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Gorzowa ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu zadań
działalności organizacji pozarządowych. Celem konkursu jest powierzenie realizacji
zadania dowożenia uprawnionych uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie
miasta Gorzowa do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Gorzowie, mieszczącego się przy ul. Walczaka 1a, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w 2017 roku.
Na realizację wyżej wymienionego zadania w roku 2017 planuje się przeznaczyć
kwotę 47 574 zł.
Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.,
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp., w kopertach osobiście lub drogą pocztową
w terminie do 21 lutego 2017 r. (decyduje data wpływu).

konkurs ofert – dowożenie osób niepełnosprawnych

Konkurs MRPiPS: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków w konkursach, ogłoszonych na 2017 r., w ramach Programu “Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 15 lutego 2017 r.

Wystartowały trzy nowe edycje:
1. “Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja,
aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”- edycja 2017 r.
2. “Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu” profesjonalne formy pomocy,
ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego -edycja 1017.
3. “Aktywne postawy młodzieży ” podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości
i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2017.
Zainteresowani mogą ubiegać się o wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu
pomocy środowiskowej dla młodzieży, aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie i zawodowo.

“Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu ” nowy wymiar 2020.

Nabór wniosków o dotację

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na utworzenie nowych miejsc pracy w PES, w tym w PS

Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczyna nabór wniosków do konkursu na wsparcie finansowe na utworzenie stanowiska pracy  w podmiotach ekonomii społecznej.  Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, to projekt w ramach poddziałania 7.6.1. Oś priorytetowa 7: Równowaga społeczna. Działanie 7 6. Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7. 6.1. Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej dla obszaru drugiego obejmującym powiaty: gorzowski, miasto Gorzów Wlkp., strzelecko-drezdenecki, żagański, międzyrzecki, nowosolski, świebodziński. A ponadto w 7 gminach lubuskich spoza subregionu, tj.: Rzepin, Wschowa, Łęknica, Przewóz, Lubsko, Sulęcin.

Czytaj dalejNabór wniosków o dotację