Konkurs na wsparcie osób niepełnosprawnych

Konkurs na wsparcie osób niepełnosprawnych

Dokładnie 350 tys. zł zostanie przeznaczone na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2021 roku zadań publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 • Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wzmocnienia procesów integracji sektora pozarządowego działającego na rzecz osób niepełnosprawnych w województwie lubuskim.
  Zadania objęte niniejszym konkursem:
 • Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.
 • Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.
 • Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych, które:
  mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
  usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.
 • Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:doradztwo zawodowe,
  przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
  prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 • Zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia.
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy – przewodników.
 • Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.
 • Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.
 • Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.
 • Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictwa ciągłych oraz wydawnictw zwartych stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
  kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille’a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania.
  Wszelkie informacje na temat ogłoszenia (wraz z załącznikami) oraz termin składania ofert znajdują się na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze – www.bip.wrota.lubuskie.pl/rops/ oraz w aplikacji Generator eNGO.
  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/16432/konkurs-na-wsparcie-osob-niepelnosprawnych-?fbclid=IwAR1a5UH1EF9HZ52rrWYdZ2beIkTWManbYb9XjLggkbTIfZNTjAVtsJykjBU

Dodaj komentarz