Wsparcie ekonomii społecznej i solidarnej w obliczu koronawirusa


Trudności w związku z epidemią koronawirusa dotykają wszystkich. Jak w tej sytuacji odnajdują się podmioty ekonomii społecznej? Jakie wsparcie zapewnia im tarcza antykryzysowa? – Ekonomia społeczna i solidarna potrzebuje dzisiaj pomocy i my tę pomoc gwarantujemy – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Intensywne prace nad pakietem rozwiązań skierowanych przede wszystkim do przedsiębiorców i pracowników objęły również tak ważny obszar, jakim jest ekonomia społeczna i solidarna.

Specustawa pozwoli m.in. wypłacić uczestnikom Centrów Integracji Społecznej świadczenia integracyjne w pełnej wysokości. W obecnym stanie prawnym świadczenia integracyjne wypłacane są uczestnikom CIS, jeżeli uczestniczą oni w zajęciach reintegracyjnych w odpowiednim wymiarze. W związku z epidemią zajęcia w CIS zostały zawieszone, co w rezultacie uniemożliwiło wypłatę świadczeń w pełnej wysokości.

– Uczestnicy Centrów Integracji Społecznej to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, m.in. ubodzy, niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni, chorzy psychicznie. Dlatego tak ważne jest rozwiązanie zapewniające im świadczenie w pełnej wysokości. Często jest ono istotnym składnikiem ich dochodów, a jego brak może doprowadzić do pogłębienia życiowych problemów – podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Będą środki na funkcjonowanie podmiotów zatrudnienia socjalnego

Ważnym źródłem finansowania podmiotów zatrudnienia socjalnego są dotacje przyznawane często przez samorząd lokalny. Środki te powiązane są nierzadko z liczbą osób uczestniczących w zajęciach w danym miesiącu.

– W specustawie pojawił się mechanizm zabezpieczający środki ze źródeł publicznych przeznaczone na funkcjonowanie podmiotów zatrudnienia socjalnego. W związku z zawieszeniem zajęć w tych podmiotach kwota dotacji mogłaby ulec drastycznemu obniżeniu. Brak możliwości opłacenia wynagrodzeń personelu, czynszu, opłat za media mógłby doprowadzić do zamknięcia tych podmiotów. Aby tego uniknąć, wprowadziliśmy rozwiązanie, które pozwoli przyznać podmiotom zatrudnienia socjalnego dotację na dotychczasowym poziomie, co umożliwi podjęcie działalności po epidemii – mówi minister Marlena Maląg.

PES ze wsparciem dedykowanym przedsiębiorcom

Bardzo ważna informacja – podmioty ekonomii społecznej  prowadzące działalność gospodarczą (np. spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe) będą mogły skorzystać ze wsparcia dedykowanego przedsiębiorcom.

To m.in. dopłaty do wynagrodzeń w przypadku spadku obrotów, dofinansowanie wynagrodzenia postojowego, zwolnienia ze składek, preferencyjne pożyczki itp.

Inną kategorią podmiotów ekonomii społecznej są organizacje pozarządowe prowadzące odpłatną bądź nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Takie podmioty zwykle nie mają rezerw finansowych oraz dostępu do kredytów komercyjnych. W rezultacie spadek przychodów z działalności statutowej może prowadzić do ich likwidacji.

– Takie straty dla społeczności lokalnych trudno będzie odtworzyć, dlatego w specustawie przewidziano rozwiązanie, dzięki któremu  organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, np. podmioty wyznaniowe, kluby sportowe, których przychody z działalności statutowej spadły w związku z COVID-19, będą mogły uzyskać dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników – wskazuje minister Marlena Maląg.

Wysokość wsparcia zależeć będzie od skali spadku przychodów i może wynieść do 90 proc. płacy minimalnej powiększonej o składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy. Wsparcie może być przyznane na 3 miesiące, a wniosek według wzoru będzie można składać do powiatowego urzędu pracy.

Zwolnienie ze składek ZUS

Podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe (np. fundacje i stowarzyszenia) – zatrudniające mniej niż 10 pracowników – będą mogły zostać na 3 miesiące zwolnione z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Odbywać się to będzie na podobnych zasadach jak w przypadku przedsiębiorców (np. spółdzielni socjalnych) zatrudniających mniej niż 10 pracowników.

Rozwiązanie to dotyczy wszystkich płatników składek, którzy zgłosili do ubezpieczenia na dzień 29 lutego 2020 r. mniej niż 10 ubezpieczonych. Składki zawieszane są za okres od 1 marca do 31 maja. Wniosek będzie można złożyć najpóźniej do 30 czerwca 2020 r. w ZUS.

Ważne

Pracujesz? Prowadzisz firmę? Jesteś rodzicem i zajmujesz się dziećmi, kiedy szkoły, przedszkola i żłobki są zamknięte? Poszukujesz informacji na temat przysługujących Ci praw i dedykowanych rozwiązań zaprojektowanych przez rząd w celu zwalczania skutków epidemii? Śledź nasze wpisy w mediach społecznościowych i informacje na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rządowe serwisy to sprawdzone i pewne źródło informacji na temat działań podejmowanych w walce z koronawirusem

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz