Konkurs ofert Polska pomoc rozwojowa 2020 ogłoszony!

OGŁOSZENIE KONKURSU Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert: „Polska pomoc rozwojowa 2020”

1. Rodzaj zadania publicznego: pomoc rozwojowa.

Celem konkursu będzie wyłonienie najlepszych ofert z propozycjami zadań publicznych, obejmujących realizację działań rozwojowych, zgodnie z założeniami „Planu współpracy rozwojowej w roku 2020″, w odniesieniu do krajów i priorytetów oraz rezultatów (celów ogólnych) działań objętych ww. dokumentem.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:

13 800 000 PLN (słownie: trzynaście milionów osiemset tysięcy złotych).

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz