Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: Infolinia konsumencka w latach 2020-2021

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej „UOKiK”) ogłasza otwarty konkurs ofert: „Infolinia konsumencka w latach 2020-2021” (dalej „konkurs”).

1. Rodzaj zadania publicznego: upowszechnianie i ochrona praw konsumentów poprzez zapewnienie funkcjonowania infolinii konsumenckiej przez dwa lata

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego: po 1 300 000 zł w każdym roku (2020 i 2021).

3. Zasady przyznawania dotacji: o przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje konsumenckie w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, które spełniają wymagania określone w regulaminie konkursu.

4. Termin i warunki realizacji zadania publicznego: zadanie należy zrealizować w terminie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania publicznego, opis konkursu i sposób przygotowania oferty oraz inne ważne informacje zawiera regulamin konkursu zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej UOKiK i w siedzibie UOKiK.

5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego: oferenci są obowiązani wskazać w ofercie zakładane rezultaty zadania publicznego, planowany poziom ich osiągnięcia oraz sposób ich monitorowania.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz