Rekomendacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne to jeden z najistotniejszych instrumentów kreowania polityk publicznych opartych o zasadę zrównoważonego rozwoju.  Upowszechnienie stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych to przyczynek do zwiększania zatrudnienia lub podtrzymania zatrudnienia osób mających utrudniony dostęp do rynku pracy, integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, stabilizacji zatrudnienia i sytuacji socjalnej pracowników, wyrównywania szans w dostępie do zamówień publicznych podmiotów ekonomii społecznej, promowania godnej pracy i ułatwiania dostępu do przestrzeni publicznej i usług osobom niepełnosprawnym. Warto podkreślić, że ograniczenie problemów społecznych i poprawa życia mieszkańców stanowi w tym wypadku społeczną wartość dodaną, co oznacza bardziej efektywne wykorzystanie środków publicznych.

Szczegóły w poniższym linku :

Rekomendacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych 2019

Dodaj komentarz